Now Reading
Sebeqalile ukuqhubulukushana ku-Inkatha Freedom Party
Dark Light

Sebeqalile ukuqhubulukushana ku-Inkatha Freedom Party

NGESIKHATHI abantu bebheke ingqungquthela kaKhongolose ezoba ngoZibandlela nayilapho sekuqale umdonsiswano wokuhola le nhlangano, kubonakala neqembu le-Inkatha Freedom Party (IFP) nalo selingenwa yisihlava sokubanga izikhundla nosekuqala ukubonakala izinkubela zakho. Yize enye yezinkubela kuyimiphakathi eyakhele imikhandlu ethize lapho leli qembu Iindonda khona ukuhambisa izidingo kubantu ngenxa yemibango yangaphakathi, elaboHlanga selingakuqinisekisa ukuthi seziyaqala ukubonakala nezinkubela.

Omunye umholi osebonakala ziqala ukumnetha, uSihlalo kazwelonke weqembu, uMnu uBlessed Gwala, elaboHlanga eselithole ukuthi   kunetulo lokuba agudluzwe ingakafiki ingqungquthela ngoba esolwa phakathi kokunye ngokunyundela abanye abaholi abagaqele izikhundla  kuMntwana wakwaPhindangene ongumholi weqembu. Okunye  ukukhuluma ngoGwala kuthiwa kudalwa zinsolo kwabathize ukuthi ungomunye walabo abangase baphakamise isandla uma sekufike isikhathi sokuthi kukhethwe umholi ongathatha iqembu ngale koMntwana. Omunye walaba baholi nguMnu u-Albert Mncwango. Laba abangeneme ngalokhu bathi ukuphakamisa isandla  kukaGwala noMncwango kuyobe “kuwukwephuca iqatha emlonyeni” lowo oyisekela likaMengameli, iNkosi uMzamo Buthelezi. ElaboHlanga lithole ukuthi sekukhona nabaholi asebeze babizelwa esigcawini odabeni oluthinta uGwala. Kwababizelwe esigcawini nguDkt uCedric Xulu noMnu uSimo Mfayela okuthiwa baqhuba umkhankaso weNkosi yaseMbongombogweni (iNkosi uMzamo).

Umthombo osebuholini obuphezulu ku-IFP uzekele elaboHlanga ngalolu daba: “UMntwana wakwaPhindangene uzwakalise ukuphatheka kabi ngale nto wabiza uXulu noMfayela wabathethisa. Laba bobabili banzima kakhulu ngoba bahamba zonke izindawo benza isiqiniseko sokuthi kufanele ifike ingqungquthela kube kukhala isicathulo seNkosi yaseMbongombongweni. Ngakolunye uhlangothi uGwala naye uyithwalise kanzima iNkosi kangangokuthi kuze kwabasengathi izogcina ihoxisiwe esikhundleni sayo sobuMeya eZululand ngoba kukhalwa ngokuthi isebenzisa izinsiza zikaMasipala ukuqhuba imikhankaso yayo yokuthatha izintambo zobuholi uma uMntwana wakwaPhindangene esethi khumu,” kuzeka umthombo  nocele ukungadalulwa.

Selokhu iNkosi yaseMbongombongweni ingene ebuholini be-IFP kusuka ngoZibandlela wezi-2012 isimo kuthiwa simuncu kubaholi abadala eqenjini ababheke ukuthi okungenani kube yibo abathatha izintambo uma uMntwana eseshiya. Lokhu kubuye kwagqama nangesikhathi iNkosi yaseMbongombongweni ifungiswa njengelungu leSishayamthetho saKwaZulu-Natal, lapho kwavela imibiko yokuthi kubenomdonsiswano phakathi kwayo noGwala wesikhundla sokuhola iqembu esiShayamthetho.

UDkt uXulu ethintwa  ngalolu daba akafunanga ukwanda kodwa uthe ucela ukungaphawuli. Kanti uMfayela yena  uthe akazi lutho futhi akakaze ezwe kuthiwa eqenjini kwehlukenwe phakathi. Nokho ukukhuluma kwakhe kudidile njengoba esho igama likaXulu intatheli ingakaze ithi vu ngalo. “Ngingeke ngaba nolwazi noma uXulu uyena yini owabizwa noma nami ngisazobizwa kodwa akukho engingathi ngiyazi ngakho. Okunye eqenjini asixabene noma kuthiwa asiboni ngasolinye kungaba kuyizinto ezithinta imigomo kuphela,” kusho uMfayela.

See Also

UGwala yena uthe akazi lutho ngendaba yokuthi sekunabantu abafuna ukumgudluza. “Angikwazi lokho futhi okokuqala angazi ukuthi abantu abanjani  labo asebengaqala imikhankaso yobuholi ekubeni izinhlaka zeqembu okungamaziko zingakaphothulwa. Empeleni kusho ukuthi amalungu azohlafuniswa abantu angabakhethanga aphoqwe ukuba abemukele ekubeni engazange   axoxe  ngabo. Ngikusho lokhu ngoba amaziko awakabibikho sisawakha. Ngisho usuku lwengqungquthela asikalwazi ukuthi lunini ngoba sisalungisa amaziko,” kusho uGwala.

Ubuye wathi yena akazikhankaseli izikhundla ngoba akuyona into yakhe leyo kodwa kuba amalungu  eqembu ashoyo ukuthi afuna muphi umholi. Ngokuthola kweBAYEDE imikhankaso yokukhetha ubuholi ku-IFP isivele iqalile kanti yehlukene izigaba ezimbili. Kukhona labo abakhankasela ukuhola isifundazwe sakwaZulu Natal , elaboHlanga linalo uhlu lwabaholi okukhulunywa  ngabo ukuthi bangahola isifundazwe.  UGwala okunye asolwa ngakho “wukungasebenzi“ kobudlelwano phakathi kweNkatha neDemocratic Alliance (DA) komasipala. Kulokhu umthombo uthe: “NjengeNkatha sibanjwe ngumholi weDA ngamakhwahla ede esesabisa ngoba akwazeki nokuthi konje isivunelwano lesi siquketheni . Yinkulumo ethini lena eshiwo nguMncwango weDA kuBAYEDE ethi iNkatha bazoqeda ngayo ngowe-2019, lokhu ukusho kanjani kumuntu othi nibambisene naye?” kubuza umthombo obesukhushukelwa nawumoya.

Scroll To Top