Now Reading
Kuthiwa ukhetho oluzayo seluqalile lukhipha izidumbu
Dark Light

Kuthiwa ukhetho oluzayo seluqalile lukhipha izidumbu

AbeSANTACO bathi ukhetho luzobakhona kumnyama kubovu ngeke basatshiswe ubudlova obukhona manje

 

SEBELALA obenyoni abaholi benhlangano embonini yosomatekisi iSouth African National Taxi Council (SANTACO) KwaZulu-Natal. Lokhu kulandela izigameko zakamuva zokuqothwa ngokulandelana kosomatekisi bososesheni abehlukene kulesi sifundazwe okuqale emasontweni amathathu edlule. Ukubulawa ngesihluku kosomatekisi nosekufake enkulu ingebhe kule mboni kuqale ngemuva kokumenyezelwa kosuku lokhetho lobuholi obusha beSANTACO.

Iphini likasihlalo weSANTACO KwaZulu-Natal, uMnu uBheki Mbambo ukuqinisekisile ukuthi bonke kule mboni yezokuthutha bahlalele ovalweni kulandela ukubulawa kozakwabo ezigamekweni ezahlukene. “Sonke sethukile kule mboni ngoba asazi ukuthi ngabe ngubani olandelayo kulolu luhlu lwabaqothwayo,” kusho uMnu uMbambo. Uthe kunezinsolo eziqinile ukuthi lokhu kubulala kuhlobene nokumenyezelwa kosuku lokhetho. “Bahlanu ozakwethu asebebulewe kusukela kumenyezelwe lolu suku lokhetho oluzoba ngomhla zingama-23 kuMbasa wezi-2017. Owokuqala obulewe nguMnu uSipho Madlala odume ngelikaBafo obelilungu lweMolweni Wyebank Taxi Association noNqetho Taxi Association. UMnu uDladla ubulawe emasontweni amabili edlule endleleni ebheke ekhaya kade ebuya emhlanganweni wosomatekisi,” kusho uMbambo.

“Omunye obulewe nguMnu uZulu obengumgcinimafa weKwaMaphumulo Taxi Association naye odutshulwe wabulwa emasontweni ambalwa edlule edutshulwa ngabantu ebebemcuthele ngasefulethini ahlala kulo eThekwini. Omunye obulewe yilungu leMaqadini Taxi Association esengikhohlwe igama lakhe. Leli lungu belibuye libe nguthisha kwezinye zezikole. Kuthangi (ngoLwesithathu) kuphinde kwabulawa uMnu uZ. Magagula obengusihlalo weMadadeni Taxi Association. Bakhona nabanye asebebulewe kodwa esengiyikhohliwe imininingwane yabo.”

UMbambo ugxeke uMnyango Wezokuthutha noWezokuphepha KwaZulu-Natal ngokuhudula izinyawo ekusukumeleni lokhu kubulawa kosomatekisi kule mboni. “Mfowethu asazi ukuthi kungani uHulumeni wethu KwaZulu-Natal ezithulele ekubeni siphela ngokuqothwa ngenhlamvu kule mboni,” kuqhuba uMbambo. “Lezi zigameko zakamuva ziyethusa kodwa kubukeka uHulumeni wethu ezithulele sengathi akwenzeki lutho bebe bephela abantu. Abantu kule mboni yezokuthutha baqothana bodwa. Omunye obulewe nguMnu uThulani Gumbi obulawe KwaSwayimane esigodini iMbava. UGumbi ubengaphansi kukasosesheni iPinetown Taxi Association kanye neMayville Taxi Association. Ubulawe ngesonto eledlule ngoLwesithathu,” kuqhuba uMbambo. Uthe okubaphatha kabuhlungu kuzo zonke lezi zigameko zokubulawa kwabo akukho noyedwa osaboshiwe kuzo.

“Bonke ozakwethu babulawa ngendlela efanayo yokudutshulwa. UHulumeni wethu awenzi lutho ukuvimba ukubulawa kwabantu kule mboni. Akafuni ngisho nokusungula iKhomishana ezophenya ngembangela yokubulawa kwabantu kule mboni. Lokhu sekulethe enkulu ingebhe kuthina sonke esikule mboni. Siyazama ukukhulumisana nozakwethu abasezinhlanganweni ezingama-246 ngaphansi kobuholi beSANTACO ukuba behlise imimoya,” kuqhuba uMbambo.

Uthe ngokohlelo lokhetho kuzoqala ngokukhethwa kobuholi bosesesheni, kuze obezifunda ebese kulandela obesifundazwe konke okuzokwenzeka zingama-23 kuMbasa wezi-2017. “Ukuqokwa kobuholi bukazwelonke bona buzokwenzeka ngonyaka ozayo. Ngiyakugxeka kakhulu lokhu kubulawa kwabantu kule mboni. Ngithi ukubulala akusona isixazululo. Futhi siyazi ukuthi lokhu kuhlobene nabathile abangasafuni ukuphuma ezikhundleni. Abanye babulala ozakwethu ngoba befuna kungene abantu babo kulezi zikhundla,” kusho uMbambo obuye abe ngusihlalo wekomiti elibhekele izingxabano kule mboni.

UMbambo unxuse ozakwabo ukuba bemukele intando yeningi. “Akumele abantu bagoloze ukuphuma uma sekufike isikhathi sokuba bushintshwe ubuholi. Intando yeningi kumele ivunyelwe isebenze. Impela lezi zigameko zokubulalana eziqhubekayo manje zishayisa ngovalo,” kuqhuba uMbambo. Imizamo yokuthola uMhlonishwa uKaunda ukuba aziphendulele kulezi zinsolo ezibhekiswe emnyangweni wakhe ayiphumelelanga njengoba ucingo lwakhe ubengaluphenduli.

See Also

Kodwa uNks uVuyiswa Hadebe othe ungumsizi wakhe nogcine ephendule ucingo lwakhe uthe uMhlonishwa uKaunda ubambeke emhlanganweni. “Ngicela uzame umkhulumeli kaMhlonishwa uKaunda, uMnu uKwanele Ncalane ngoba uMhlonishwa usabambeke emhlanganweni azoze aphume kuwo ebusuku,” kusho uNks uHadebe. Ube esenikeza iBAYEDE enye yezinombolo zikaMnu uNcalane athe uzotholakala kuyo. Kodwa imizamo yeBAYEDE yokuthola uNcalane ukuba aphawule nayo ayiphumelelanga njengoba izingcingo zakhe zombili ubengaziphenduli yize ekuqaleni ebethe akabuye athintwe.

Umkhulumeli weSANTACO KwaZulu-Natal, uMnu uMandla Mzelemu uhambe emagameni kaMbambo ethi bonke bahlalele ovalweni lokungazi ukuthi ngubani olandelayo ozobulawa. “Le nto eyenzekayo ibonakala isiyisihlava sokuthi njalo uma sesibheke okhethweni lobuholi obusha bese kuba khona ababulawayo. Njengabaholi beSANTACO siyanxusa emalungeni ethu ukuba awuyeke lo mkhuba. Lokhu kubulalana kwesinye siskhathi kudalwa ngabantu abahlose ukudla imizila yabantu kanjalo nalabo abangasafuni ukuphuma ezikhundleni. Ngakho siyacela bakithi ukuba abantu bayemukele intando yeningi futhi bakwemukele ukukhishwa ngokwevoti,” kuqhuba uMzelemu.

UMzelemu uqhube wathi: “Kwesinye isikhathi ukubalalana kungaphakathi ebuholini ngoba kusuke sekukhona abangasafuni ukugudluka ezikhundleni. Sithi kumnyama kubovu ukhetho luzoqhubeka ngomhla zingama-23 kuMbasa,” kusho uMzelemu. Uqhube wathi kakade kule mboni kunososesheni bamatekisi bezifunda ezithile abahlale bebanikeza izinkinga ngokudala uthuthuva nokubulala abanye ozakwabo. “Siyazi kunabantu abangakuthandi ukuthula kule mboni yethu, kodwa lokho ngeke thina njengabaholi beSANTACO kusiqede amandla okulwisana nalesi sihlava esikhona embonini,” kuqhuba uMzelemu.

Scroll To Top