Now Reading
Ukhetho olungasho lukhulu kwabe-EFF
Dark Light

Ukhetho olungasho lukhulu kwabe-EFF

Yize kulindeleke ukuba libhincisele nxanye amanye amaqembu okuyobe kuqashelwe kakhulu wukuthi ngabe lizosuka yini emaphesentini ayisithupha

 

ENGXENYENI ethize yezakhamuzi zakuleli ukhetho oluzayo lumayelana neqembu elibusayo. Lokhu ukuzwa olimini kubaholi bamaqembu aphikisayo kanjalo nakongoti bepolitiki. Isithombe esikhona ngesithi ‘ingcindezi ‘ iseqenjini elibusayo, i-African National Congress (ANC) nokuthiwa lingase lilahlekelwe yimikhandlu nezigceme ezithize kulolu khetho. Nokho nxa kubukwa ngelibanzi, akhona amanye amaqembu okubhekeke lukhulu kuwo ngalolu khetho.

Elinye kula maqembu yi-Economic Freedom Fighters (EFF) okuyobe kungokokuqala lingenele ukhetho lwezindawo kuleli. Ziningi izizathu ezenza kulindelwe lukhulu kuleli qembu nokungase kudale ingcindezi kubaholi nakumalungu alo. Yize umkhulu umsebenzi eseliwenzile selokhu lathola izihlalo kuzwelonke nasezifundazweni ezithile okhethweni likwazwelonke lwangonyaka wezi-2014, ukhetho oluzayo lungasho ukuthi abantu namanye amaqenbu alithatha njengembangi enamandla noma iqembu elincane kepha elinomsindo.

Okhethweni lukazwelonke langowezi-2014 i-EFF yaba yiqembu lesithathu ngezihlalo ezingama-25 ePhalamende kwabakukhulu nokuthola amaphesenti ayi-6.35 amavoti, okwakungabavoti abeqile esigidini. Yize kwabe kuwukhetho lokuqala kuleli qembu lazithola izihlalo naseziShayamthetho: KwaZulu-Natal zaba zi-2, eGauteng zaba yisi-8, eLimpopo zaba yisi-6, kwathi eMpumalanga zaba zi-2, eWestern Cape saba si-1, eFree State khona zaba zi-2, kwathi e-Eastern Cape zaba zi-2.

Izikhonkwane yonke indawo

Akukho ukungabaza ekutheni abaholi baleli qembu nabo (yize bengakutshengisi) bayazi ubumqoka bezinombolo kulolu khetho oluzayo. Lokhu kubonakale hhayi kuphela ngokuqinisekisa ukuthi babe nabantu, izikhonkwane abazomela ukhetho ezweni lonke, kuzo zonke izifundazwe. Kepha nokwethulwa komqulu walo wezethembiso zokhetho ezinkundleni zemidlalo e-Orlando, eGoli kwabe kuyizinkomba zokuthi linamaphupho okuba ngelesibili noma elokuqala emaqenjini epolitiki kuleli. Nokho lokhu akulula njengoba kuphoqa ukuba leli qembu lenze kakhudlwana.

Okokuqala esimweni esejwayelekile amaphesenti ayisithupha mancane kakhulu ukuthi iqembu lingazishaya isifuba. Nokho iqhingasu lalo lokubanga umsindo owedlula iqembu elikhulu kwaphikisayo iDemocratic Alliance (DA). Yize kunjalo iDA imile ekutheni yona inamakhanseka kanjalo nomasipala abathile esikufake emgodleni wayo nokuyinto okumele i-EFF iyenze ukuze ilingane nayo noma iyedlule .

See Also

Okwesibili  okuzoqashelwa wukuthi ngabe leli qembu liyiqembu likazwelonke ngempela yini. Kuleli kuvamile ukuthi amaqembu abhalise njengakazwelonke kepha imiphumela ikhombe ukuthi iqembu lidume esifundazweni esithize. Okwamanje leli qembu ngokwezihlalo lisemandla eGauteng, eLimpopo naseNorth West nakhona okungagculisi nxa ubuka ukuthi amanye amaqembu anezihlalo ezingaki.

Njengamanye amaqembu kuningi okuthenjiswa yileli qembu kusuka ekuziphatheni kwamalungu alo azobe engenele ukhetho nxa ephumelele kuya kungqalasizinda. Nokho ngosuku lokhetho ínkosi ngumvoti okunguye okumele anambithe okushiwoyo futhi akuthande. Kanti ngakolunye uhlangothi i-EFF kumele ikuqonde ukuthi emhlabeni jikelele, alikho iqembu elake lanqoba ukhetho ngamalungu alo kuphela, ngakho ukukhuluma kwayo nxa likhankasa kumele kukitaze nakulabo abangewona amalungu ngoba yibo abayoba nezwi lokugcina okhethweni.

Scroll To Top