Now Reading
Imibuzo ngobuhli bentsha kupolitiki
Dark Light

Imibuzo ngobuhli bentsha kupolitiki

Kubukeka ingcindezi yenze ukuba amaqembu afolose ngentsha okhethweni oluzayo kanye nasezikhundleni ezimqoka

NJENGAMAZWE amaningi e-Afrika nasemhlabeni jikelele, iNingizimu Afrika inesibalo esikhulu sabantu abasha. Laba ngabantu abasuke benezinhloso ezehlukene ngempilo. Ingxenye ethize yabo ingamalungu amaqembu epolitiki ehlukene nokuyenza ibe nezwi ekucutshungulweni kwemithetho yezwe. Kulolu khetho oluzayo loHulumeni Bezindawo kubukeka la malungu entsha kula maqembu ephumelele emkhankasweni yawo yokuba nakanjani abantu abasha bangene ngobuningi babo ohlwini lwalabo abazoba ngamakhansela. Akugcinanga  lapho ngoba abantu abasha bakhona ngisho ezikhundleni eziphezulu, njengokuba ngoNgqongqoshe namaSekelela kanye nabaphathiswa. KuKhambinethi likaMengameli uZuma kukhona abantu abasha (nalabo ababengabaholi babantu abasha), phakathi kwabo okungoMhlonishwa uMalusi Gigaba ophethe uMnyango Wezasekhaya  nowayenguMengameli kaVukayimbambe kusukela ngowe-1996 kuya kowezi-2004. KweZemidlalo kukhona uMhlonishwa uFikile Mbalula owayenguMengameli kaVukayibambe kusuka ngowezi-2004 kuya kowezi-2008.

Kanti kumaSekela kukhona uMhlonishwa uMduduzi Manana kwezemfundo ephakeme, uMhlonishwa uMzwandile Masina kwezoHwebo Nezimboni, kuthi eHhovisi likaMengameli (Presidency) kube khona, uMhlonishwa uStella Ndabeni-Abrahams Wezokuxhumana uMhlonishwa uBhuti Manamela owabe engumholi woFasimba okuwuPhiko lwentsha lweSouth African Communist Party (SACP). Kuleli butho elingenhla ogqame kakhulu nguMhlonishwa uMbalula notuswa kakhulu ngokuletha umfutho noguquko olubonakalayo kwezemidlalo kuleli. Bakhona nabanye abantu abasha abashiya kukhulunywa ngemisebenzi yabo. Esifundazweni iGauteng uMhlonishwa uPanyaza Lusufi uthathwa njengesiphekepheke esilungisa ezemfundo kulesiya sifundazwe, kuthi e-Eastern Cape, uMhlonishwa uMlibo Qoboshiyane naye otuswa ngokuningi.

Nokho akubona bonke abantu abakubona kukuhle lokhu njengoba kukhona isikhalo sokuthi abantu abasha laba banamawala kanti futhi kabanaso isipiliyoni.  Oshitshweni lwakamuva olube khona KwaZulu-Natal kungene ezikhundleni eziphezulu abantu abasha okunguMhlonishwa uSihle Zikalala ophathiswe uMnyango Wezokuthuthukiswa Kwezomnotho Ezokuvakasha Nezemvelo nowake waba nguNobhala kaVukayibambe, uMhlonishwa uMxolisi Kaunda kwezokuthutha kanye nokuphepha kanye noMhlonishwa uMthandeni Dlungwana kwezemfundo. Kukhona ingxenye yabantu abalugxekile lolu guquko balulumbanisa nokwandiswa ‘kobugebengu’ ngoba besola laba baholi abasha njengabantu abazodla imali kaHulumeni. Umbuzo lapha uthi kungani kube nokucabanga ukuthi abantu abasha abezi nokuthile okungayisa isifundazwe phambili kepha kuthiwa ukungena kwabo kusho ukudliwa kwemali yabakhokhi bentela, nokuyinto okwamanje okuyinto engenabo ubufakazi.

Ukusolwa ngehaba

Bambalwa abangakuphika ukuthi ukugqama kukaMhlonishwa uJulius Malema owaye nguMengameli kaVukayibambe ngowezi-2008 kuya kowezi-2012 kushukumise izinto ngaphakathi nangaphandle ePhalamende. Izinto inhlangano yakhe eziphakamisayo zibonakala zizwakala engxenyeni eningi kuleli kwabadala nabancane. Ubuso benhlangano yakhe i-Economic Freedom Fighters (EFF) inabantu abasha abafana noMhlonishwa uFloyd Shivambu noMhlonishwa uMbuyiseni Ndlozi.  Ngakolunye uhlangothi ubuholi babafundi bomkhankaso i#FeesMustFall buyatuswa ngokuma nevuso lentsha yowe-1976. Ubuso balo mkhankaso kube phakathi kwabanye nguNks Nompendulo Mkhatshwa. Ephawula ngalo mkhankaso uMhlonishwa uMduduzi Manana uthe: “Intsha yowezi-2015 ingene emigwaqeni ukuyolwela okuhle, umzabalazo omuhle thina esikwesekayo siyi-ANC, ukuba kube nemfundo yamahhala neseqophelweni eliphezulu kwenzelwa abahluphekayo.”

Ukuphawula kukaMhlonishwa uManana kubukeka kuwukuvuma ngakolunye uhlangothi ukuthi ezinye zezinto ezabe zikhalelwa yintsha yowe-1976, okuyimfundo esezingeni kuseyinkinga.

Nokho phezu kwalokhu kukhona abasola abaholi be-EFF kanye nalabo bomkhankaso i#FeesMustFall. Laba basolwa ngehaba ‘nokushisa izwe’. Abe-EFF basolwa ‘ngokwehlisa’  isithunzi sePhalamende nokucekela phansi impahla. Abanye basola leli qembu ngokulola imikhonto ezweni nabathi kugqugquzela intsha ukuba iphikisane nomthetho. Nokho abaholi bale nhlanga bamile ekutheni ubukhona babo ukuzoletha izinguquko. Muva nje uMhlonishwa uMalema ucashunwe ethi  kayikho inqubo yedemocracy ngaphandle komhlaba. “Ayikho idemokhrasi ezokwazi ukusebenza ngaphandle kwezwe. UMandela, uSobukwe baboshelwa izwe. UBiko noHani bafela umhlaba. Sikhulumela abantu abamnyama. Asikhulumeli abelungu, kungani sizokhulumela abakhethekile? Silapha ukuzokhuluma iqiniso, asizile ukuzotomotisa abantu. Sikhuluma iqiniso uthanda ungathandi,” ephetha uMalema.

Kanti abanye bathi yize izimfuno zabafundi zabe ziliqiniso kepha umphumela walokho kwaba wukuba khona komkhokha wokubhubhisa izakhiwo zamanyuvesi kanye nezikole njengoba kwenzeka eLimpopo. Konke lokhu kugxekwa ukungabi bikho koholo kubaholi babafundi.

Umholi weDemocratic Party (DA) nokuyiqembu lesibili ngobukhulu ePhalamende,  uMhlonishwa uMmusi Maimane uqophe umlando ngokuthi abe ngowokuqala kwaboHlanga ukuhola iqembu ngokomlando obekungelabelungu. Esimweni esejwayelekile ngabe lokhu kuyanconywa kwazise ngaphandle nje kobuzwe usengumuntu omusha. Nokho udonsa kanzima ngaphandle nangaphakathi eqenjini lakhe kukhona abangakholwa ukuthi unawo amava anele ukufukula leli qembu. Lo mbono ugqame kakhulu ngesikhathi ekhankasela ukuhola iqembu lapho bekunezinkulumo zokuthi uyimpaka yabathile abamhlophe.  Nalokhu kushiya umbuzo ekutheni ngabe lokhu bakusho ngoba esemusha, ngoba le nkulumo kayivelanga ngesikhathi kusekhona uMnu uJoe Seremane kuleli qembu.  Akuyena yedwa uMaimane ngoba nozakwabo uNks uLindiwe Mazibuko kwakuthi noma ebonakala amagalelo namakhono akhe kepha bese kuba namagama angemahle ayekhomba khona ukuthi iminyaka le iyinkinga kwabanye, akukhathaleki ukuthi umuntu umbala muni noma ukuliphi iqembu.

Abahlaziyi bayaphawula

Umhlaziyi wezepolitiki, uMnu uProtus Madlala uthi usishayela ihlombe isenzo samaqembu ezepolitiki sokunikeza ithuba abantu abasebasha ekutheni nabo bangene ezikhundleni eziphezulu okubalwa nokungena ePhalamende nakomasipala.

“Phela nesisho sesiZulu sithi inkunzi isematholeni. Ngakho ngikushayela ihlombe lokhu okwenziwa ngamaqembu ezepolitiki. Nami okuningi ngakufunda kwabadala ngakho nayo intsha mayinikezwe ithuba,” kusho uMnu uMadlala.

Uqhube wathi okunye mhlawumbe okwenze amaqembu ezepolitiki anikeze intsha ithuba ukuthi vele intsha iyiningi, nokho ube eseba nokuthize athe kungaba yinkinga .

“Yize ngikujabulela lokhu kodwa kungangiphatha kabuhlungu uma kungukuthi intsha inikezwa leli thuba ngoba ogalakajana behlose ukuyisebenzisela izenzo zenkohlakalo ngoba iningi layo ingenalo ulwazi lokuthi liqhamukaphi izwe nobandlululo. Phela futhi kungalula ukuyisebenzisa intsha ngoba nayo isalangazelele izikhundla,” kuphetha uMnu uMadlala.

UDkt uBheki Mngomezulu oyiCEO yeMzala Nxumalo Centre for the Study of South African Society ukhala ngokuthi esimweni saKwaZulu-Natal lapho kube nezinguquko ezifake intsha  izinguquko zenzeke ngesikhathi esishubile kwezepolitiki.

See Also

“Khona vele kumele uguquko lwenzeke kodwa lolu olusanda kwenzeka, lwenzeke esikhathini esimbi njengoba kusanda kushintsha ikhabhinethi. Okubi ngezinguquko kuvamise kuvele izinto ezisosixaka ngemuva kwesikhathi.”

Enaba uMngomezulu uthe. “Kwadaleka uqhekeko ngesikhathi uSenzo Mchunu engena esikhundleni sokuba uNdunankulu. Lokhu kudale uqhekeko futhi kwenzeka amakhempu amabili phakathi kwekaJames Nxumalo noZandile Gumede noSihle Zikalala. Bekuvele kulindelekile ukuphuma kukaPeggy Nkonyeni, uNtombikayise-Sabhidla Saphetha noCyril Xaba. Angithi phela abangena kuTop 6 nakuPEC, izinsuku zabo besezibaliwe.”

Ukhale ngokuthi ongqonqoshe abasha, abanawo amava. “Singamethemba uThemba Mthembu ngoba usebenzile kuportfolio committee kanti uMnu uMxolisi Kaunda uke waba usotswebhu we-ANC  eSishayamthetho.

UMnu uMthandeni Dlungwana unikwe esezemfundo ngesikhathi esibi lapho isifundazwe singenzi kahle. Akanaso isikhathi esanele sokulungisa umonakalo.”

Kanti omunye ungoti kwezepolitiki uSolwazi uSomadoda Fikeni uthi ayikho into embi uma intsha idedelwa ukuthi ihole. “Uma ubheka intsha vele inengcindezi ekutheni kuhlale kukhalwa ngokuthi ayivulelwa amathuba emisebenzi. Phezu kwalokho kuliwa impi yeHIV kanye nobugebengu. Kumele singakhohlwa ukuthi yiyo le ntsha esheshayo ukubamba izinto ezintsha ezifikayo njengetechnology edinga ukuthi ube nengqondo esheshayo.”

Nokho uthe kubalulekile ukuthi intsha uma isinikwe izikhundla ibuze indlela kwabaphambili. “Kungakuhle uma intsha ingahabula kulabo abadala njengoba kuningi engakufunda kubo. Uma yenze njalo iyogwema amaphutha.

Scroll To Top