Now Reading
Ipolitiki yesomiso namanzi
Dark Light

Ipolitiki yesomiso namanzi

Osopolitiki, izikhulu zikaHulumeni nongoti kabakhulumi iqiniso eliphelele ngesomiso kanye nokuswelakala kwamanzi kuleli

AWU zaphela izinkomo zobaba. Lawa ngamagama alusizi aphinyiswa nhlangothi zonke emakhaya. Aphinyiswa ngabantu abasosizini olumangalisayo lapho bebuka imfuyo yabo iwa ngenxa yesomiso esikhona. Ngakolunye uhlangothi uzwa uHulumeni sekunguye okhuluma ngalokho akubiza ngokuthi zixazululo. Phakathi kokunye selulekwa ngokuthi kasonge amanzi okuyinto enhle neliqiniso. Kepha  akasekho obuza nocacisa ekuthini ngabe uHulumeni,  iziphathimandla kanye nezikhungo zocwaningo kuleli   zaze nini ngalesi simo, nokuthi zabe sezenzani ngalokho. Lona ngumbuzo omqoka ngoba kuvamile ukuthi kukhulunywe ‘ngenhlekele’ esikhundleni sokukhulunywa ngobudedengu. Njengoba kunjalo nasemigwaqeni kube sekugqama elengozi kuyekwe elobudedengu.

Udaba lwesomiso nolwamanzi  eNingizimu Afrika seluphenduke ‘inhlekelele’ ebingaziwa. Ngenxa yalokhu uHulumeni usememezele izinhlelo ezinqala kanjalo nabezindaba sebebika cishe nsuku zonke ngalesi simo. Iphephandaba laboHlanga lenze ucwaningo ngalesi simo lingabuki kuphela umthelela kepha nendima eqathwa nguHulumeni kanjalo nepolitiki ecashile kuzo zombili lezi zinqinamba ezibheke abantu baseNingizimu Afrika.

Okugqamayo wukuthi isimo iNingizimu Afrika ezithola ikuso akuyona into okumele ngabe iyethusa nefica uhulumeni engazelele. Isomiso esikhona  kade kwabikezelwa ukuthi siyeza. Size sethiwa negama kwathiwa nguEli Nino (Bheka ukwelamana kwezikhathi ngezansi). Ulwazi lwesayensi luyakuqinisekisa ukuthi i-El Nino yenzeka uma amanzi afudumele asuka entshonalanga aye empumalanaga olwandlekazi iPacific Ocean enkabazweni, kuhlangene nezinguquko ezenzeka omoyeni odonsa umzansi. Yisigameko semvelo esingenzeka njalo emva kweminyaka emibili kuya kweyisikhombisa esinghla isikhathi esiyiozinyanga eziyisi-9 kuya eminyakeni embalwa. Iizqubu ze-El Nino zenza izinguquko emzaingeni okuishisa ngaphezu kolwandle okuba nomthelela omkhulu ezinhlelweni zezimo zezulu zonhlaba wonke njengoba kusuke kunokuthutheleka kokushisa kusuka ezilwandle kuya emkhathini, bese kufika kuguquka okujwayelekile kwamazinga okushisa kanye nokwezimvula. Lokhu kuholela ekutheni kube nesomiso, imililo yamahlathi kanye nezikhukhula, kuye ngokuthi kwenzeka kuphi nomhlaba.

Ngokombiko osemthethweni kaHulumeni izifundazwe eziyisithupha zibhekene nesomiso okuyiKwaZulu-Natal, yiLimpompo, yiMpumalanga, yiFree State, yiNorth West kanye neNorthern Cape.  Kwezintathu okuyiKwaZulu-Natal, yiFree State kanye neLimpompo kuthiwa isimo sibi kakhulu ngoba sezihlonzwe njengezinenhlekelele. Abalimi kulezi zindawo bakhala bayazithulisa lapho bebuka ingcebo yabo, okuyimfuyo nezitshalo kushabalala.

Umbuzo uthi kungakanani obekwaziwa nguhulumeni eminyakeni eyisikhombisa eyedlule ukuqwashisa ngesimo izwe elikuso. Ukuthi bekunjani ukuzilungiselela koMasipala ngalesi simo namuhla esesibikwa njengenhlekelele yesimo sezulu. Ngakolunye uhlangothi udaba lwamanzi nalo akuyona into entsha eNingizimu Afrika. Umthethosisekelo wezwe ukubeka ngokusobala ukuthi amanzi lawa ayilungelo lazo zonke izakhamuzi. Nokho okuqhubekayo enhlabathini kusho okunye lapho aboHlanga bentula khona amanzingendlela emangalisayo nsuku zaphuma.

IBAYEDE ike yabika ngosizi olubhekene nabantu baseMkhanyakude okuthi lapho bentula amanzi ngakolunye uhlangothi izilwane zona zibe zizitika ngawo amanzi belu. Kanti okunye osekutholwe yileli phephandaba izinsolo ezishaqisayo zomphakathi waboHlanga lapho zinuka khona amaphumemile (abalimu abaMhlophe) ngokuba yimbangela yokusha kwemifula ethize KwaZulu-Natal.

IBAYEDE ilandele isikhalo somphakathi waseMazule ngaphansi kukaMasipala waseMthonjaneni. Lapha umphakathi ububabaza imikhuba abathi igilwa ngamaphumemile endaweni.  Umphakathi nxa uyizeka uthi abalimi laba bampompa amanzi edamini elisendaweni okuthiwe phakathi kwemiphakathi esizakala kuyo ngamanzi yilowo waseNtembeni ngaphansi kweNkosi uThandazani Zulu. Lo mfula kuthiwa uphinde welekelele ukuphakela idamukazi iPhobane eliphakela izindawo eziningi okubalwa kuzo iShowe, iNkandla noLundi. Ekulandeleni lolu daba iBAYEDE ikhulume noMnu uNtando Zulu oyilungu lomphakathi nongumzingeli nothe akubonayo uyokuxoxela amagwababa echobana. UMageba uyavuma ukuthi wonke umphakathi ubuqonda ukuthi kunesomiso kwelikaMthaniya, nokuyinto cishe abebeyamukela. Kepha uthi khona lapho babe sebezwa ngandlebenye ukuthi noma isomiso sibikwa kepha kukhona abagila imikhuba odabeni lwamanzi nobekuyisimo esidala ingcindezi emphakathini. Lokhu wukumpontshwa kwamazi edamini ngabalimu abamhlophe.

“Empeleni besekunesikhathi sizwa ngandlebenye ukuthi umkhuba wokusha kwalo mfula unabalimi abamhlophe phakathi  kodwa singakukholwa. Besihlale simangala singumphakathi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umfula iMazule ushe kodwa idamu lalaba limi lona lihlale ligcwele lichichima. Kuze kwaba ngizibonela mathupha imbangela.’’ kusho uMnu uZulu.

Uqhubeke wathi: “Ngithe ngizingela enhla nomfula ngibhadame ukuthi kanti laba balimi abamhlophe okunguMnu uNicho Herries wepulazi iSitheza noMnu  uBrian Macmarrie ongumnikazi wepulazi lakwaMaluba yibo abasintshontshela amanzi omfula iMazule ngale njini yabo abayigxumeke maphakathi nomfula. Le njini yamanzi impompa wonke amanzi omfula iMazule iwadudulele edamini labo.’’

Kuthiwa futhi le njini iphinde amanzi iwadudulele emathanginikazi abo kanye nasemapayipini abachelela ngawo izitshalo zabo nokunye.

“Ngibuze omunye wonogada bakhe ukuthi kungani lo mlungu enze isenzo esinonya kangaka esiphuca amanzi esithembele kuwo nemfuyo. Lo nogada wathi uMnu uHarris uthe lena indlela yokusifaka ingcindezi ukuze sithuthele kwezinye izindawo nokuzokwenza bakwazi ukunweba amapulazi abo ngoba indawo bayithengile,’’ kuqhuba uMnu uZulu.

Iphumalimi liyaziphendulela

IBAYEDE ibe isiphikelela kumsolwa uMnu uHarris novumile ukuthi amanzi edamini lakhe uwampompa emfuleni iMazule.

“Bakhuluma umbhedo labo abathi ngivale amanzi omfula iMazule. Ngokwazi kwami umfula usazigelezela, kuphela  mina ngithatha ingxenye yamanzi khona ngoba  amanzi amaningi edamu lami ngiwathola emanzini aziqhumela ezintabeni.  Ngiyazi ukuthi kunabantu abazama ukugovuza umphakathi ukuze  kuhlaselwe abalimi abamhlophe endaweni. Futhi angazi ukuthi bakhalelani ngoba sengikhulumile noMasipala ukuthi ngingabachathazela amanzi njengoba bengenawo.” kusho uMnu Harries.

Loyo oyiMenenja kaMasipala uMthonjaneni, uMnu uRaymond Mnguni usho okunye. Enkulumeni abe neBAYEDE uthe: “Awu ngiyakweshwana ukuthi kanti la manzi ebesithenjiswa wona ngabalimi yiwo okungawomphakathi ngoba phela umfula ngowawo umphakathi. Nokho lolu daba sizoke silufakele amehlo ngoba luyashayisana nomthetho. Amanzi ayilungelo ngakho akekho onegunya lokugweva nawo.”

UMnguni ukuvumile ukuthi kukhona ukukhuluma okukhona mayelana namadamu angekho emthethweni waphinda wazibophezela ukuthi bazoke baphenye ukuthi ngabe labalimu okukhulunywa ngabo bona banayi yini amaphepha.

Kanti ikhansela lendawo, uMnu uMike Khuzwayo yena  ukhuze ibhadi ezwa indaba yokuthi kanti ukusha komfula kungenxa  yabalimi abamhlophe abawampompela emadamini abo.

“Impela kuzomele lolu daba luphenywe ngokukhulu ukushesha ukuze labo abathintekayo bathathelwe izinyathelo zomthetho. Phela akekho onelungelo lokuqhwaga umphakathi umfula wawo. Yicala elibi leli njengoba idamu iPhobane eselishile kuyilo eliphakela izindawo eziningi ezakhele iMelmoth. Kumanje kunokwentuleka kwamanzi ezweni lonke. Futhi lesi senzo singadala nombhedukazwe wobuhlanga.’’ kusho uMnu uKhuzwayo.

Ukuphawula kwe-ITB

IPhini Likasihlalo le-Ingonyama Trust Board (ITB), uMahluleli uJerome Ngwenya naye ukhuze ibhadi ezwa ukuthi sekukhona abalimi eNtembeni asebephuce umphakathi amanzi.

“Sizoluphenya lolu daba ngokukhulu ukushesha ukuze kutholakale ukuthi ngabe lo mlimi unayo yini imvume yokusebenzisa amanzi okubizwa ngeWater License yokuba nedamu lamanzi. Phela bekuzomele baqale ngokuthola imvume kuMasipala, eMnyangweni Wezamanzi Nokuthuthwa Kwemfucuza kanye nakuMhlatuze Water Board. Okunye futhi bekuzomele bathole imvume eHhovisi le-Ingonyama Trust okuyilo elingumnikazi womhlaba baphinde futhi bathole imvume emphakathini,” kuphawula uMahluleli.

Uphinde wathi bona njengeHhovisi le-ITB bebengazi lutho ngaleli damu lalaba balimi baseMelmoth. “Phela lokhu abakwenzile yisihluku esingagcini ngokulimaza  imfuyo yabantu kodwa kuphazamisa nempilo yomphakathi ophila ngala manzi,’’ kuphetha uMahluleli uNgwenya.

Ephawula ngalolu daba okhulumela uMnyango WezokuBusa NgokuBambisana NeziNdaba ZoMdabu, uMnu uLennox Mabaso usigxekile lesi senzo sabalimi wexwayise ngokuthi bazobhekana nengalo yomthetho ababeka impilo yomphakathi nemfuyo engcupheni.

“Akekho umuntu onelungelo lokwengamela amanzi. Ngokomthetho olawula izwe, amanzi angakahulumeni. Ngakho kuyicala elibomvu lokhu okuthiwa kwenziwe ngabalimi,’’ kusho uMnu Mabaso.

“Uphinde wexwayisa ngobungozi bokuthi ingase iholele ekubhekaneni ngeziqu zamehlo phakathi komphakathi nabalimi abamhlophe, uma umasipala ehluleka ukuyixazulula le nkinga. Kuzomele uhulumeni wesifundazwe ungenelele ngokushesha ukunqanda ukubheduka kodlame lomphakathi,’’ kuqhuba uMabaso.

Lokhu kulandela izikhalo emphakathini wesizwe saseNtembeni eMelmoth lapho abalimi bevale umfula iMazule ngokumpompa amanzi awo bawashonisa emadimini abo. Lesi senzo sesiholele ekutheni umphakathi nemfuyo basale bengenamanzi ngoba umfula usushile kwaphinde kwathinteka nedamu iPhobane nalo eselishile. Kumanje laba balimi sebeyalele izikhulu zikaMasipala uMthonjaneni ukuba bazowathekela kubo amanzi njengoba leli dolobha lingasenawo.

Ubuye wanxusa uMasipala uMthonjaneni ukuba uyisukumele ngokukhulu ukushesha le nkinga yaseMelmoth ukugwema ukuchitheka kwegazi. Zike zabakhona izinkinga zalolu hlobo, lapho abalimi abamhlophe bebezitapela khona amanzi begcwalisa amadamu abo. Nokho yabuye yaxazululeka le nkinga.

“Manje kuyethusa ukuzwa ukuthi kusekhona abalimi abasaqhubeka nalo mkhuba wokwephuca umphakathi ilungelo lokuba namanzi. NaseJozini uMnyango ukwazile ukugoba uphondo omunye umlimi obese kuphele iminyaka egweve namanzi edamu iJozini,  manje simatasa sixhuma  amapayipi azothumelela umphakathi amanzi esizowadonsa eJozini,’’ kuqhuba uMabaso.

Kuzokhumbuleka ukuthi amanzi edamu iJozini  ebephakela kuphela abalimi bese uMasipala bewudayisela ngezigidi zemali okubalwa nezwe laseSwazini ekubeni umphakathi wakuMasipala uMkhanyakude wona usele uncela izithupha njengoba namanje untula amanzi.

UMabaso uthe uzoxhumana nezikhulu zikaMasipala uMthonjaneni ukuthola ukuthi iziphi izinyathelo asebezithathile ukuphenya ngalezi zinsolo.

See Also

“Phela ukuhudula izinyawo kwamakhansela nomkhandlu ukusukumela izikhalo zomphakathi kugcina kuholele kulelmibhikisho enodlame nokucekelwa phansi esiyibona iqhubeka ezweni. Izigameko okungabe ziyagwemeka uma kusukunywa ngokushesha,’’ kuqhuba uMnu Mabaso.

UMabaso uthe kumele ngabe kunokubambisana phakathi kwabalimi nemiphakathi abayakhele.

“Naye umlimi ungumlimi ngomphakathi, ngakho kuzomele lihlonishwe ilungelo lomphakathi. Uhulumeni ngeke akubekezelele ukuhlukunyezwa kwamalungelo omphakathi,’’ kuphetha uMnu Mabaso.

UKWELAMANA KWEZIKHATHI

ngowe-1986/88

Iziwombe ezilandelanayo zokushisa zika-El Nino zangowe-1986-87 nangowe-1987-88 zaba nomthelela omkhulu esimweni sezulu kwabayisikhathi esiyizinyanga ezili-19 kulandelana. Lokhu kwaba yisikhathi eside kusukela ngowe-1984 kuya kwezi-2013.

Amazwe abanesomiso e-Africa kwaba iMorocco (ezindaweni ezithile), iTunisia (eyakhahlamezeka kakhulu), iMauritania, isenegal, iMali, iNiger, iNigeria, iChad, iSudan, iBotswana (yakhahlamezeka kakhulu), iSouth Africa neMadagascar.

ngowe-1991/92

Eyaba izinyanga ezili-14 yaba ngeyesibili ngobude eminyakeni engama-30, ethathwa ngokuthi ayizange ibengenzima kakhulu. Amazwe athinteka e-Afrika kwaba yilawa: iSudan, i-Ethiopia, i-Senegala, iMauritiana, iNiger, iNigeria, iMadadascar eningizimu nayo kanye neZimbabwe.

ngowe-1997/98

Lena kwaba ngezima kakhhulu. Yaqala kusukela ngoMbasa kwaba uNhlaba kwaba uNhlangulana yaba izinyanga ezili-12. Ngenxa yamandla ayo yabizwa ngokuthi “ isigameko sesimo sezulu senyakakhulu”.

Izitshalo zokuqala zangowe-1997 zakhahlamezeka kakhulu eSenegal, e-Algeria naseTunisia. Isomiso esingengakanani sabakhona eNiger, eSudan, e-Ethiopia nasenyakatho yeTanzania.

ngowezi-2004/05

I-El Nino yayintekenteke ngalesi sikhathi. Yaqala sekuyophela uNhlangulana, kwabauNtulikazi kwaba uNcwaba ngowezi-2004 yathatha kuphela inyanga eziyisi-7.

Yaba nomthelela ongatheni kwezolimo ngesikhathi sezitshalo zokuqala ngowezi-2004. E-Afrika amazwe athinteka kwaba yiMali, iBurkina Faso, iSudan, iSudan, i-Ethiopia, iSomalia (eyahlukumezeka kakhulu), iTanzania, ogwini lwaseKenya nolwase-Uganda okwahlukumezeka kakhulu kula mazwe omabili.

ngowezi-2006/07

Yayingenamandla ngalesi sikhathi. Yaqala ngoNcwaba, kwaba uMandulo kwaba uMfumfu gowezi-2006 tabakhona izinyanga ezinhlanu kuphela neyaba mfushane eminyakeni engama-64. Nokho yaba nanmandla eTanzania nsae-Australia okwaba yisomiso esinzima kuwo womabili amazwe eminyakeni engama-30.

ngowezi-2009/10

Lena yayimaphakathi isivivi nje. Yaqala ngo ekupheleni kukaNhlangulana kwb uNtulikazi kwaba uNcwaba ngowezi-2009 yadonsa izinyanaga ezili-10.

Amazwe athwala ubunzima ngowezi-2009 kwaba iSierra Leone, iSudan okungabanga kubi kangakho, i-Ethiopia, iSomalia naseKenya lapho kwaba kubi khona eminyakeni engama-30.

Okwenzeka manje

Isomiso sigubuzele lonke elaseNingizimu Afrika, isililo sokufa kwemfuyo nezitshalo sizwakala nxazonke.

Scroll To Top