Now Reading
Bembuleke izinqe abakwanqondonkulu
Dark Light

Bembuleke izinqe abakwanqondonkulu

Ayingangamlomo njengoba izifundiswa ezihlale zeluleka ukuthi akweziweni zihlulwa wukunqanda ulaka lwabafundi

 

KUYO yonke imiphakathi kukhona inkolelelo ethi “izifundiswa zinazo zonke izimpendulo” empilweni. Nazo izifundiswa ikakhulukazi kwaNgqondonkulu zibukeka zikholelwa kulokho. Nsuku zaphuma umphakathi uzwa ukuphawula kwezifundiswa nayilapho zisuke zikhomba amabala kuHulumeni kokunye zize ziqhamuke nalokho ezithi kuyizixazululo. Nokho “lo mqhele” wokwazi konke kwezifundiswa kwaNgqondonkulu ongasekho kulandela ukuhluleka kwabaholi bezikhungo, hhayi kuphela ukuxazulula umsindo okhona kepha nokuhlonza nje ukuthi kungase kube nomsindo.

Umsindo mayelana nemfundo yamahhala nobungaphansi komthunzi we#FeesMustFall  uqale phakathi nenyanga kaMfumfu ngowezi-2015. Yize kuvame ukugqama udaba lwemali ekhokhwa ngabafundi lo mkhankaso uqhakambisa nodaba lwabasebenzi abaqashwe ngokwetoho emaNyuvesi. Umlilo uqale  eNyuvesi ehlonishwayo iWitwatersrand (Wits) eholwa yisifundiswa esihlale siphawula ngezindaba zezwe, uSolwazi u-Adam Habbib. Uma ulaka lwabafundi luqala lwenzeka ngesikhathi abaholi bezikhungo zakwaNgqondonkulu behlangene eThekwini ukuyobhunga ngohlelo lwabo. Kwathi kungasuka umsindo eWits kwaphoqeleka ukuthi uSolwazi uHabbib athathe indiza eyozama ukubhula umlilo. Nokho amalangabi ayesemakhulu kakhulu ngoba wagcina esethunjwe yibo abafundi, yena kanye nozakwabo. Lesi sifundiswa okwaziwayo ukuthi sikhuluma lokho okungaphakathi kuso senziwa ihlaya ngabafundi abasiphoqa ukuthi asihlale phansi lapho silalela khona izimfuno zabo.

Kakugcinanga lapho ngoba wabe esephoqeleka ukuthi uma eyokhuluma nezinkumbi zabafundi angabe esahamba yedwa kepha abe nabaqaphi. Ngaleso sikhathi abafundi bona babehuba bethi: “Thina siyamzonda, siyamzonda uHabib noma bathini siyamzonda uHabib.” Umlilo ube usuwenabela eNyuvesi yaseCape Town, wedlula kweyaseRhodes wagcina usunabele ezweni lonke.  Okufaka izifundiswa ehlazweni lapha wukuthi sekuyizo esezicashe kuHulumeni ngalolu daba, okuphikisanayo nezihlale zikusho ukuthu uHulumeni akangagxambukeli ezindabeni zabo. Yize ulaka lubukeka lubhekiswe kubafundi iqiniso lithi ngamanyuvesi akhipha amanani hhayi uHulumeni. Leli qiniso abaholi bamanyuvesi kabalikhulumi nokubukeka njengokuchilizela ulaka lwabafundi eMnyangweni WezeMfundo.

Lokhu kungena ezintangeni kwabaholi bamanyuvesi kushiya imibuzo ekutheni ngabe lokho abahlale bekusho ngoHulumeni nokwehluleka kwakhe ukunqanda ulaka lomphakathi ezindaweni ezifana nakoMarikana nakwenzinye izindawo  nabo sebenza okufanayo. Isithombe esivelile lapho abafundi bebetholana phezulu namaphoyisa e-University of Pretoria (UP), e-University of KwaZulu-Natal (UKZN), eWitwatersrand University (Wits), eWalter Sisulu University (WSU), eDurban University of Technology (DUT), e-University of the Free State (UFS) kanye nase-University of Cape Town (UCT) zishiye imibuzo zathukuthelisa nezinhlangano zabafundi.

See Also

Kulolu laka oselubhubhise nempahla laxova nobudlelwane bezinhlanga, abaholi bakwaNqgondonkulu basolwa ngokungabi nedlebe ezikhalweni zabafundi boHlanga. Phakathi kwezinto abakhala ngazo aboHlanga wukucwaswa kanye nokubukelwa phansi kwezilimi zabo. Unobhala woMkhandlu waBafundi eWits uNks uFasiha Hassan uthe: “Abafundi bayaphoqwa ukuba bafunde ngolimi abangaluqondi”. Udlame lwase-University of Pretoria naseFree State lube ngundabamlomyeni ngenxa yobuhlanga. Lapha bekutholana phezulu abafundi abamhlophe kanye naboHlanga. Lapha kutholane phezulu amalungu e-EFF Student Command, e-ANC Youth League, eSouth African Student Congress, ePan Africanist Student Movement of Azania, abebedudulana nabe-AfriForum Youth.

Nakhona lapha okugqamile ukungena ezintangeni kwabaholi nezifundiswa zakwaNgqondonkulu. Lesi kubukeka kuseyisiqalo, okukhulu ngokuzayo.

Scroll To Top