Now Reading
Yimina engabe ngiwumgudu womgunyathi kaNdebele noMahlalela
Dark Light

Yimina engabe ngiwumgudu womgunyathi kaNdebele noMahlalela

ISIKHULU ebesinguMqondisi-Jikelele eMnyangweni Wezokuthutha  futhi siyisethenjwa sikaMhlonishwa uSibusiso Ndebele, uMnu uGeorge Mahlalela sisolwa ngokuqola izizumbulu zemali osomabhizinisi boHlanga KwaZulu-Natal nokwakuyimali eyayikhishelwe ukuthenga amasheya enkampani iKwaZulu Transport (KZT).

Lezi zinsolo ezishaqisayo ngoMahlalela zidalulwe nguNks uMaki Mogale othi nguyena owajutshwa nguMahlalela ukuba amqoqele lezi zimali kubantu ngethemba lokuthi zazizothenga amasheya enkampani iKZT kaMnu u-Ishawarlall Mangaroo.

Ngokusho kukaNks uMogale umuntu ngamunye wayekhokha imali esukela ezinkulungwaneni ezi-2 zamarandi kuya kweziyi-R150 000 ngoba uMahlalela ethe ingxenye yale mali kwakungeyokubatholela usomqulu wokuthenga lo msebenzi kaMangaroo kanye neyokukhokhela izindleko zakhe nozakwabo okubalwa kubo noNdebele. Kwakuyizindleko zokwehla benyuka beya eGoli.

Ngokusho kukaNks uMogale uthi abanye abafaka izimali zabo kulo mfelandawonye kwakungabemboni  yamatekisi nabemboni yamabhasi kanye nabasebenzi benkampani yakwaKZT. Ubuye aqhube athi ngowezi-2009 ngesikhathi uMangaroo esedayisa inkampani yakhe iKZT, kwafika kubona uMahlalela ezobatshela ukuthi uthunywe nguMhlonishwa uNdebele ukuba azohlomisa aboHlanga ukuba bahlangane bathenge amasheya kule nkampani kaMangaroo.

“Nangempela sahlangana. Umhlangano wethu wokuqala noNdebele owayehambisana nethimba lakhe, okwakubalwa kulo noMahlalela noMnu u-Alfred Zondi owayengusihlalo weKWANABUCO (KwaZulu-Natal Bus Council) wawusehotela i-Albany eThekwini. Kulo mhlangano kwakhiwa  ikomidi elalihlanganisa zonke izinhlaka. Eminye imihlangano sasiyibambela nasehhovisi likaMnu uK. T. Mathenjwa eduze kwala sekuneBridge City khona manje KwaMashu.’’

Uqhube wathi, “Emhlanganweni owawuse-Alabany Hotel kwabe sekwakhiwa ikomiti,  mina ngaqokelwa ukuba  ngunobhala. Abanye abebekwiManagement kuleli komiti lesikhashana kwakunguMahlalela kanye nonkosikazi wakhe. Kodwa banquma ukuba bangaveli obala ukuvikela isikhundla sikaMahlalela njengoba wayeyiChief Director eMnyangweni Wezokuthutha KwaZulu-Natal, ngaphambi kokuba akhushulelwe kwesikaDirector General kuzwelonke ngowezi-2010. Abanye kwakunguMnu u-Alfred Zondi, uMnu uThemba Gumbi kanye noMnu uThulani Kubheka owayehola umkhankaso weTaxi Recapitilisation, okwakuwuhlelo lokuguqula imboni yamatekisi.’’

UNks uMogale uqhuba uthi, “UMahlalela  nomkakhe, uMnu uZondi kanye noMnu uJames Martin owayenobudlelwane noMahlalela,  babhala uhlu lwamalungu kanye nenani lamasheya ayezotholwa ngumuntu ngamunye. UJames Martin noMahlalela babenenkampani iTranslog Consulting Company eyayizosihlanganisela wonke amaphepha. Mina ngakhethwa njengonobhala wekomiti,’’ kusho uNks uMogale. IBAYEDE inalo uhlu oluqukethe amasheya amalungu aleli komiti.

“Ngokohlu lwamasheya, uMahlalela nonkosikazi wakhe bazigixabeza ngamaphesenti angama-25 ababezowucazelana no-Alfred Zondi, noJames Martin, noThulani Kubheka noThemba Gumbi. UNdebele yena bamgixabeza ngamaphesenti angama-15. Mina nganikezwa amaphesenti ama-3 kwasekuthi bonke abanye banikezwa amaphesenti ama-2 umuntu ngamunye. Mina banginika okuthe xaxa kunabanye ngoba ngingunobhala wekomiti kanti futhi kuyimi engiqoqa izimali kumalungu.’’ Uqhuba uthi, “Omunye owayeqoqa naye izimali zabantu nguMnu uSifiso Mthethwa, owayengomunye wabaholi abaqavile beSouth African Taxi Alliance Council (SANTACO). UMahlalela wathi le mali eqoqwayo ingalokuthi ifakwe ebhange kodwa inikezwe uMnu uThemba Gumbi owayedume ngelikaMagents ukuba kube nguye ozoyigcina  noma ayifake ku-akhawunti yakhe.’’

UNks uMogale uthi kuthe uGumbi esegula ngoZibandlela ngowezi-2009 wamfonela ecela ukuba aphuthume kuye esibhedlela ngoba kunento ayefuna ukumncinza ngayo ngaphambi kokuba endele koyisemkhulu.

“Sengifikile wangibikela ukuthi kuzomele ngiqaphele ngoba ngizojahwa ngabantu befuna izimali zabo ngoba le mali ebigcinwa kuyena akusekho ngisho indibilishi kuyena njengalokhu yabe isishaqwe nguMahlalela. UGumbi wathi uMahlalela ubefika njalo ebusuku ehamba nozakwabo bezolanda le mali ebesisuke siyishiye kuyena emini.  Empeleni kuthiwa uMahlalela wayekhokhela ngayo isikweletu sefulethi lakhe elise-Assegai eNtshongweni, enye athenge ngayo igilosa yakwakhe. Kuze kube manje, thina asikaze sithole lutho,”  kuqhuba  uNks uMogale.

Ubalise kakhulu ngokuhamba kukaGumbi emhlabeni nathi kwabashiya ebumnyameni ngezimali: “Enye inkinga noGumbi wavele washona uMahlalela wathi zonke izimali zihambe noGumbi. Izimali zabantu zacwila kanjalo nohlelo lokuthi bekuzothengwa inkampani yakwaKZT lwafadalala kanjalo. Manje inkinga igcine isisele nathi thina esasiqoqa lezi zimali kubantu ngoba sigcine sesijahwa ngosomatekisi befuna izimali zabo, bethi sonke sihlangene noMahlalela, siyidlile imali yabo. Namanje sisahamba sijeqeza,’’ kusho uNks uMogale.

Imikhuba inabela kuzwelonke 

Yize kwafadalala lokhu okwabe kusungulwe KwaZulu-Natal ngokusho kukaNks uMogale, waqhubeka “nemikhuba” uMahlalela owabe eseyisikhulu kuzwelonke naye uNdebele.  Uthi kuthe ngokuhamba kwesikhathi wathintwa ngu-Alfred Zondi ethi uthunywe nguNdebele noMahlaba ukuba azomcela yena noMnu uSikhahlamezi Ndimande ongusomatekisi eRichards Bay ukuba balekelele  ekwakhiweni kohlaka lwekomiti likazwelonke okwasekuzosetshenzwa ngalo.

“UGeorge Mahlalela nonkosikazi wakhe kanye noMnu uJames Martin basungula iConsulting Company ebizwa ngoMjondolo okuyiyona eyayizosiza ekwakhiweni kwalolu hlaka lwekomiti. Yize lolu hlaka lwaluzobe luphethwe nguMahlalela  kodwa engezukuvela ngoba enguDG woMnyango,’’ kuqhuba uNks uMogale.

UNks uMogale uthi njengoba yena, uNdimande noVusi Ngongoma babesebenzisa izimali zabo behla benyuka beya eGoli ukuyohlanganisa lolu hlaka lwekomiti, uMahlalela wathi bangakhathazeki ngezindleko zokuhamba ngoba uma lolu hlaka lwesikhashana selusebenza uMnyango uzobabuyisela yonke imali yezindleko zabo yize lokhu kwagcina kungasenzekanga.

UNks uMogale uthi uhlaka ababezama ukulwakha lwagcina lufadalele ngenxa yengxabano eyaqubuka phakathi kukaMnu uZondi noMnu uSimlindele Hintsa owayengusihlalo walolu hlaka lwesikhashana. UHintsa wayephinde abe ngusihlalo we-AB350 okwakuyinhlangano yabamabhasi abamnyama base-Eastern Cape.

“UMahlalela wabe esethi okungcono akwakhiwe olunye uhlaka manje olwase luzomelwa yizithunywa ezimbili isifundazwe ngasinye. Lokhu kwaholela ekusungulweni kwekomiti elibizwa ngokuthi yiSouth African National Small Bus Operators Council (SANSBOC),’’ uMnu uBonga Cele wakhethwa kulo mhlangano njengephili likaMegameli.

UNks uMogale uqhube wathi, “Kubuywe kwasungulwa namanye amakomiti ayezomela izifundazwe. KwaZulu-Natal khona kwasungulwa ikomiti elibizwa ngeKWANABUCO okuyiKwaZulu-Natal Bus Council. UCele waphinde waqokwa njengosihlalo walo.

Ngesikhathi sekusungulwe zonke lezi zinhlaka ezimele aboHlanga sonke saba nethemba lokuthi naboHlanga sebezomeleka kahle kule mboni yamabhasi eqhoqhobelwe ngamaNdiya kanti siyazikhohlisa.  Zona kanye futhi lezi zikhulu zoMnyango okubalwa kuzo uNks uFikile Sithole noNks uNozipho Mthethwa, zijike zahlangana nosomabhizinisi bamaNdiya kwenziwa icebo lokuba kukhishelwe ngaphandle aboHlanga,”  kwenaba uNks uMogale.

Ukwabiwa kwezithebe

Enkulumeni oZul’Azayithole ababe nayo noNks Mogale kugcine sekuvele amaminithi emihlangano eyabanjwayo, uhlu lwabantu ababehambele leyo mihlangano kanti okukhulu kuvele nohlelo okwakwabiwe ngalo amasheya. Lokhu kuthiwa kwabe kwenziwe nguMnu uGeorge Mahlalela.  Izithebe lezi (amasheya) abe abelwe izikhulu embonini yezamatekisi, izisebenzi ezithile zoMnyango kanye nalezo ezivela enkampanini yakwaKZT.

Ngokwalolu luhlu lukaMahlalela lumi kanje: phezulu eqhulwini abanikazi bamatekisi banikwa amaphesenti ama-4 umuntu emunye ngoba umuntu emunye wayefake izi-R20 000 kuya kwezili-R150 000.

Abasebenzi benkampani yakwaKZT bona banikwa kusukela ku-1% kuya ku-2% umuntu emunye ngoba befake imali esukela ezi-R6000 kuya kwezili-R10 000. UNks Mogale yena wanikezwa amaphesenti ama-3 ngoba engunobhala futhi kunguye oqoqa imali kubantu.

Kwasekuthi abakuManagement okwakungu-Alfred Zondi, uJames Martin, uThulani Kubheka, uThemba Gumbi, uMahlalela noNkosikazi wakhe bazigixabeza ngamaphesenti angama-25 sekuhlangane. Ebese kubekwa eceleni amaphesenti ali-15 kaNdebele nokwathiwa wona yisithebe samadoda.

Uhlu lwabo bonke ababezohlumula lumi kanjena: uNks Zaba Ngcamu, uSizo Makhanya, uKhanyakwezwe I. Mbatha kanye noThembi Sikhakhane, uMnu uSifiso C. Mthethwa, uMnu uPat Dladla, uMnu uThobekani Mkhize, uMnu uMuzi P. Zondi, uMnu uPhendukani Gwala, uProtas Vusimuzi Sosibo, uMbuso Ntuli, uMusa C. Nene, uWilfred N. Hlophe, uSipho Malimela, uBaphelele Mthembu. uMbuso Miya. uTholakele Zulu noJabu Nkwanyana.

EzikaMahlalela

KUBONAKALA lilokhu limlandele njalo iphunga elibi uMhlonishwa uSibusiso Ndebele njengoba yena nesethenjwa sakhe, uMnu uGeorge Mahlalela begqigqa izinkantolo ngecala lezinsolo zenkohlakalo, ukukhwabanisa nokushintshisana ngemali.

Ngokwamaphepha kuthiwa uMhlonishwa uNdebele wemukela izigidi ezi-10.26 zamarandi owafakwa ku-akhawunti yakhe yase bange iCapitec Bank njengomhlomulo wakhe wokuqinisekisa ukuthi inkampani Tasima yelulelwa inkontileka yethenda yezigidigidi ezi-2 zamarandi yokwengamela eyeNdebe Yomhlaba yangowezi-2010.

Kuthiwa UMhlonishwa uNdebele owayenguNgqongqoshe Wezokuthutha ngaleso sikhathi wemukela le mali phakathi kowezi-2010 nowezi-2012 ukuze aqinisekise ukuthi inkampani iTasima iyalulelwa le nkontileka. Ngaleso sikhathi uMahlalela wayenguMqondisi Jikele woMnyango Wezokuthutha.

See Also

Ezinye izikhulu zomnyango eziboshwe noNdebele kubalwa uMnu uZakhele Gilbert Thwala oyiphini lomqondisi kuwo umnyango, uMnu uTrevor Mphuti owayeyiChief Executive Officer yakwaTasima (Pty) Ltd kanye noMnu uJustine Sibusiso Ncube ongusomabhizinisi odumile KwaZulu-Natal.

Kuthiwa ngemuva nje kancane kuvuselelwe inkontileka yenkampani iTasma (Pty) Ltd abanikazi bayo babe sebefaka izigidi zemali kuma-akhawunti abasolwa njengegwinya lokubagwazela.

Kumanje uNdebele nabanye abasolwa bangaphandle ngebheyili yezinkulungwane ezili-10 zamarandi umuntu emunye. UNdebele uvele enkantolo yezezimali eThekwini iDurban Commercial Crimes Court ngoZibandlela wezi-2015 icala lakhe lahlehliselwa umhla zingama-20 kuNtulikazi ngowezi-2016 nokuyilapho ezobe eseyovela kanye nabanye abasolwa eGoli.

Kwenzeka konke lokhu nje, uMahlalela ngoNdasa wezi-2014 ubephenywa wuphiko lweSpecial Investigating Unit ngezinsolo zokuthi welulela inkampani ekhiqiza amalayisense iProdiba inkontileka yeminyaka emihlanu engagunyaziwe.

Ukuthinteka kwegama likaMahlalela kuvele ngesikhathi inkantolo yezokwedluliswa kwamacala ichithe imizamo yenkampani iProdiba yokufuna le nkantolo iguqule isiphakamiso senkantolo enkulu ebesivune uMnyango Wezokuthutha  ekuchitheni  ukwelulwa kwenkontileka yeProdiba.

Inkantolo yezokwedluliswa kwamacala, ichitha isiphakamiso senkampani iProdiba yathi, “Ukwelulwa kwalenkontileka kwakungekho emthethweni.”

IProdiba yayifuna ukuqhubeka nokukhiqizela uMnyango amalayisense amasha okushayela.

UMahlalela wayelulele le nkampani iProdiba inkontileka yayo ngeminye iminyaka emihlanu. Okwakufanele lesi sivumelwano esisha siqale ukusebenza ngowezi-2014 siphele ngowezi-2019.

Ubudlelwano bukaMahlalela noNdebele busuka kude njengoba uMahlalela ufike kulo mnyango ngowe-1995 engumabhalane wakhe.

Kuthe ngoMandulo we-1996 waqokelwa esikhundleni sokuba  u-Acting Registra woMnyango.

Ngowezi-2002 wakhushulelwa esikhundleni sokuba yiHead of Enterprise Development and Logistics.

Ngaphambi kokukhushulelwa esikhundleni sokuba yiDirector General kuzwelonke ubeyiChief Director emnyangweni wezokuthutha KwaZulu-Natal.

Scroll To Top