Now Reading
AboHlanga bathi iNdiya libajoje ngolumabhaxa
Dark Light

AboHlanga bathi iNdiya libajoje ngolumabhaxa

 

Abaholi bomfelandawonye benkampani yaboHLANGA, iSizwe Bus Transport Services (SBTS) babhoboka ngobuqili  abathi basentshenziswa ngowomdabu waseNdiya ukubahlakaza ngenhloso yokukhiphela ngaphandle aboHlanga embonini yezokuthutha.

Lokhu kudalulwe nguMnu uBethuel Mthembu owayengomunye wabasunguli beSBTS ngowe-1997 obikele iBAYEDE ukuthi uMnu u-Ishwalall Mangaroo ongumnikazi wenkampani iKZT Country Cruiser (Proprietary) Limited noMetro Bus Services ukuthi udlalile ngaboHlanga elekelelwa yizikhulu eziphezulu zoMnyango Wezokuthutha.

“Mfowethu ngokwesivumelwano phakathi kwethu noMnyango kwakufanele uMnu uMangaroo asinikeze amabhasi ali-14 esasizophemba ngawo umsebenzi wethu ngemuva kokuthi uMnyango wawusumdayisele wonke umsebenzi wakwaKZT okubalwa namabhasi.

Ngokusho kukaMnu uMthembu uthi uhlaka lomfelandawonye wenkampani yabo iSBTS lwalakhiwe ngabantu ababeqhamuka embonini yamatekisi, abasebenzi bakwaPutco, abanikazi bamabhasi kanye nenhlangano yomphakathi iSouth African National Civic Organisation (Sanco).

UMnu uMthembu uqhuba uthi indaba yonakale ngesikhathi sebeqoka amalungu ayisi-8 ayezoba ngabaqondisi beBhodi.

“Abantu esabaqoka ukuyoba ngabaqondisi beBhodi bavele bathengwa nguMnu uMangaroo basidayisa ngoba uMnu uMangaroo wavele wabathenga ngamabhasi umuntu ngamunye wamnikeza ibhasi wathi abakhohlwe yindaba yethu.’’

UMnu uMthembu uthi kulabo ozakwabo ababangabadayisi  kubalwa kubo noMnu u-Issac Ngcobo owayemele iSanco, uMnu uMngomezulu noMnu  uThusi ababengosomatekisi bese kuba nguNkk uLeleti Khumalo noMnu Moses Zitha ababeqhamuka ohlangothini lwabasebenzi bakwaPutco. Abanye kwakunguMnu uMfanini Mthembu noMnu Ngwane bona ababesembonini yamabhasi.

“UMnu uMangaroo wabanikeza amabhasi ayisi- 8 kwathi ayisi-6 wawanikeza ozakwabo bamaNdiya. Sonke thina luquqaba sasala sincela izithupha,’’ kusho uMnu uMthembu.

UMnu uMthembu ugxeka izikhulu zoMnyango Wezokuthutha KwaZulu-Natal ngokuthi azizihluphanga ngokulandelela ukuqinisekisa ukuthi uMnu uMangaroo uyasigcina isethembiso okwakuvunyelwene ngaso sokucathulisa aboHlanga ngamabhasi ali-14.

“Kuyadabukisa ngoba labo zakwethu boHlanga abasidayisa  nabo abagcinanga ndawo. UMnu uMangaroo wabahlala entanyeni ebathelisa enkulu imali kwaholela ekutheni bagcine bewile kwathi iningi lamabhasi abo adliwa nguye futhi,’’ kuqhuba uMnu uMthembu.

Abanye bohlanga abakhala ezimanthonsi ngoMnu uMangaroo ngabanikazi benkampani iMasinqobe Bus Services eyasungulwa ngabasebenzi  okwakungabenkampani iKZT nokwakuyinkampani eyayiphethwe nguBIC ngesikhathi kusenguHulumeni wobandlululo.

Ngokusho kukaMnu uThemba Khumalo weMasinqobe Bus Services uthi nabo bayalelwa nguMnyango Wezokuthutha KwaZulu-Natal ukuba basebenze ngaphansi kukaMnu uMangoroo yize bona babevele besebenza ngaphansi kukaKZT ungakathengwa nguMnu uMangaroo.

“Selokhu sangena ngaphansi kukaMnu uMangaroo asikaze sikuthole ukuphumula usihlezi entanyeni. Ngisho nemali yoxhaso lukaHulumeni ayizi kuthina kodwa ithathwa nguye ebese kuba  esiconzulelayo lokho okusuka enhliziyweni yakhe. Kwesinye isikhathi uyishaqa yonke athi siyamkweleta imali kadizili nemali yamakhuphoni nawo esingawazi,’’ kusho uMnu uKhumalo.

Uzakwabo kaMnu uKhumalo, uMnu uVika Biyela uthi okunye abakhala ngakho ukuthi ngowezi-2008 bashiselwe amabhasi ama-4 ngabantu abangaziwa.

“Kuthe sisababaza isiga sokushiswa kwamabhasi ethu kwaqhamuka uMnu uMangaroo esezosidayisela ngenkani izikorokoro zamabhasi akhe ngenani elikhulu. Yena ibhasi owayelithenge ngeminyaka yowe-1970 ngemali eyizi-R120 000 yena usidayisele ngezi-R450 000 ibhasi ngalinye. Sikhokha Ibhasi uR7000 njalo ngenyanga ibhasi ngalinye,’’ kuqhuba uMnu uBiyela.

UMnu uBiyela uqhuba uthi okunye okwenza lintengantenge ibhizinisi labo ukuthi lezi zikorokoro zamabhasi abaziadayiselwa nguMnu uMangaroo zifa njalo  ebese bemosha ezinkulu izimali bezikhanda.

“Ngesikhathi sisazikhanda yena ufaka amabhasi akhe emzileni yethu ngoba ethi akumele umphakathi uhlukumezeke ngokwentula izithuthi,’’ kuqhuba uMnu uBiyela.

UMnu uKwenzakufani  Dladla naye ongumnikazi weMasinqobe Bus Services uthi uMnu uMangaroo uphinde wabaxosha emagcekeni akwaKZT lapho ebebesebenzela khona.

“UMnu Mangaroo wathi akasidingi emagcekeni akhe ngokuthi siphazamaisa ibhizinisi lakhe nokuthi siyizimbangi zakhe ethi izinkunzi ezimbili azihlalelani esibayeni esisodwa,’’ kusho uMnu uDladla.

UMnu uDladla uqhuba uthi: “Uvele asihleke usulu uma sithi sizoyombika emnyangweni ukuthi usephule isivumelwano sokusebenzisana. Uvele athi ngeke enziwe lutho ngoba yena wazana nosopolitiki abakhulu.’’

UMnu uDlaldla uqhuba uthi okunye okubadalele amazinyo abushelelezi kuMnu uMangaroo ukuthi babhalela uKZT bekhononda ngokudayiswa kwenkampani bona bengabasebenzi bengazisiwe.

“Sathi kungcono sinikezwe ithuba lokuyiphatha ngoba vele sesinalo ulwazi kodwa sachithwa. Lokhu kwasidalele ubutha ngoba uthe engena uMnu uMangaroo wasikhokhisa izi-R30 000 njalo ngenyanga ngokusebenzela emagcekeni akhe. Kwathi ngokuhamba kwesikhathi wasixoshisa okwezinja,’’ kuqhuba uMnu uDladla.

Okuphawulekayo ukuthi bonke aboHlanga esikhulume nabo bakhala kakhulu ngoMhlonishwa, uSbu Ndebele owayengumphathiswa wezokuthutha KwaZulu-Natal ngokuthi nguye owabadayisa kuMnu uMangaroo ngoba besondelene.

“Sasingazi ukuthi kanti uMnu uNdebele nozakwabo eMnyangweni basifaka emlonyeni wengwenya ngokuthi asingene ngaphansi kukaMnu uMangaroo ngoba naye uqhubeke lapho kwagcina khona uHulumeni wobandlululo owayengafuni umuntu omnyama asimame kwezamabhizinisi.’’

UMnu uKhumalo, uMnu uBiyela noMnu uKwenzakufani Dladla bathi okubaxakayo ukuthi bona ngesikhathi befuna ukuthenga inkampani iKZT babeka etafuleni izigidi ezili-R115 ukuthenga le nkampani yakwaKZT kodwa uMnyango kaNdebele wabachitha ngezizathu ezingaqondakali.

See Also

“Sethuka ekugcineni uMnyango kaMhlonishwa uNdebele usuyidayisela uMnu uMangaroo ngemali eyizigidi ezili-R102 eyayincane kuneyethu esasiyibeke etafuleni. Sezwa ngaye uMnu uMangaroo ukuthi kwasayona leyo mali eyizigidi ezili-R102  akayikhokhanga ukheshe ngoba wayengenayo. Uthi  wenza isivumelwano nomnyango sokuyikhokha kancane kancane njengoba ubekhokha uR400 000 ngenyanga,’’ kusho uMnu uKhuymalo.

Laba banikazi benkampani iMasinqobe Bus Services bakhomba ngenjumbane umhlonishwa uNdebele ngokuthi nguye owaba nesandla ekutheni  kuphumelele isicelo sikaMnu uMangaroo.

“Lokhu sikwazi ngoba uMnu uNdebele ubengapheli emaHhovisi akwaKZT. Ubefika njalo ngenyanga uma uMnyango wakhe usukhokhe le mali yoxhaso okuxhaswa ngayo abamabhasi. UNdebele ubefika ngemoto yakhe emnyama yohlobo lweMercedes enezinombolo ezithi KZN-1. Kuthi uma esephuma abephume etshethe upulasitiki omnyama oqumbile,’’ kuqhuba uMnu uKhumalo.

NoMnu uBiyela ugcizelele ukuthi akekho kubasebenzi bakwaKZT ongazi ngokusondelana kukaMhlonishwa uNdebele noMnu uMangaroo.

“Ngisho umhlonishwa uNdebele ezoya phesheya kwezilwandle imoto yakhe ubeyishiya emagcekeni enkampani yakwaKZT,’’ kuqhuba uMnu uKhumalo.

Ukuvumbuka kwalezi zinsolo zokuhlukumezeka kwaboHlanga embonini yamabhasi kulandela umbiko weBAYEDE  ophume emasontweni edlule ngosizi losomabhizinisi baboHlanga ababhekene nalo kule mboni yezokuthutha.

Ngokusho kwabe Masinqobe Bus Services bathi kumele ngabe kade baphuma ngaphansi kukaMnu uMangaroo bazisebenzela ngokuzimela kodwa akafuni ukubadedela ngoba bengumbele ogwansile wakhe.

Amabhasi eMasinqobe Bus Services ali-11 ahambela ezindaweni ezifana  neMawoti, oGugwini, eMngeni Bridge, kwaMbeje, kwaNyuswa naseMatabetulo eNanda.

“UMnu uMangaroo usibambe ngamankwahla asikwazi kunyakaza ngoba wasisayinisa amaphepha  singazi athi siyohlala ngaphansi kwakhe ungunaphakade. Kumanje usesabisa ngokusephuca wonke umsebenzi namabhasi,’’ kuqhuba uMnu uKhumalo.

UMnu uKhumalo uqhuba uthi bamangala ukuthi uMnu uMangaroo udayiselwe kanjani ngemali encane kuneyabo ababeyibekile.

Imizamo yokuthola uMnu uMangaroo ayiphumelelanga, kodwa uMnu uVikesh Maharaj oyiGeneral Manager walile ukuphawula ngalezi zinsolo ethi ucela athunyelelwe uhlu lwemibuzo ngaphambi kokuba baphendule.

Nemizamo yokuthola uMhlonishwa uNdebele nayo ayiphumelelanga njengoba ucingo lwakhe beluvaliwe futhi lungashiyi myalezo.

Selokhu iBAYEDE yaveza umkhonyovu odabeni lwezokuthutha sekuvele abantu abaningi abahlukunyezwa. ElaboHlanga lizoqhubeka nokuveza okunye ngalolu daba.

  • Phawula ngalolu daba ngokuthumela iSMS kule nombolo: 45084. ISMS ibiza R1.00
Scroll To Top