Now Reading
Imboni yamatekisi iyikhonco eliqinile emnothweni wakuleli
Dark Light

Imboni yamatekisi iyikhonco eliqinile emnothweni wakuleli

Kuwumqansa kubagibeli abathembele ematekisini njengoba umduvo ubukeka usazadonsa esinye isikhathi ngoba izingxoxo zisemi kwangqingetshe

KUSUKA ngoMsombuluko zingama-21 kuMandulo kophezulu kunemibiko yokungatholakali kwamatekisi edolobheni laseThekwini. Lesi yisimo esiletha imizwa eyehlukene kubantu. Kukhona abathi lokhu okwenziwa ‘ngabantu’ bamatekisi wunya ngoba phela lokhu kwenza izinkulungwane zabagibeli zingafi ki ngesikhathi emsebenzini kanye nasemakhaya. Kanti ngakolunye uhlangothi kukhona abathi ibambe ngakho, ngoba vele imboni yamatekisi kayihlonishwa nguhulumeni kanye neziphathimandla.

Noma ngabe ukubuka ngasolini lokhu okwenzekalayo, njalo nje uma kukhona umduvo wezamatekisi kushiya isibazi emnothweni wezwe noma wendawo lapho izinto zisuke zimapeketwane khona. Ukungafi ki kwabantu ngesikhathi emsebenzini kuthena amandla izisebenzi nokuba nomthelela kulokho okukhiqizwayo. Iphawula ngokukhinyabezeka komnotho ngenxa yomduvo emboni yezamatekisi eGoli ngonyaka we-2014 iJohannesburg Chamber of Commerce and Industry (JCC) yathi: “lesi siteleka sigadla kakhulu emnothweni wakuleli kungakafi ki nje ekufakeni itwetwe kubatshali zimali. Ezokuthutha zimqoka kakhululu futhi ziyinjini yomnotho kanye nentuthuko eNingizingizimu Afrika.”

Ephawula ngomthelela wesiteleka sakamuva emduvweni waseThekwini loyo oyisikhulu esiphezulu kuDurban Chamber of Commerce and Industry (DCC), uNks uDumile Cele ucashunwe ethi: “Amalungu ethu asithintile ekhala ngokuthi izisebenzi kaziphumelelanga ukuza emsebenzini.

Lokhu (isiteleka) akukuhle. Kwenziwa ngabantu abangaqondi ukuthi abakwenzayo kunomthelela muni.” Ngakolunye uhlangothi abemboni yamatekisi bamile ekutheni ukuthathwa kwezimoto zabo nokungahleleki kahle ngodaba lokunikezela ngezincwadi zokusebenza emzileni zibaphuca iqatha emlonyeni.Lokhu kwesiteleka ngenxa yokuvalelwa kwezithuthi ngokuncane empini ebhekene nale mboni. Khona eThekwini kunokwesabela ukuthi izimpi zemibango ngemizila zingase zidale isimo esingesihle nesingabuyisela le mboni emuva. Kanti enye impi ede ilwa izikhawu yintuthuko yemboni yamabhasi kahulumeni ezindaweni lapho kuyimizila yamatekisi khona. Lokhu nakanjani uma kungeluswa kahle kungase kudale ukubhekana ngeziqu zamehlo hhayi kuphela phakathi kukahulumeni nemboni kepha nakuwo amalungu ososesheni ngoba phela kwabanye lokhu kungasho ukuncipha noma ukuphela kwenzuzo, okungadala ukuklwebhana.

Yize isikhalo sezinhlangano ezifana neJCC kanye neDCC zizwakala zibonakala zisika nganxanye. Lezi zinhlaka zivame ukuphawula nxa ‘sekunomthelela’ emnothweni kepha akuze kungazwakala ukuthi kambe ngabe zikhona yini izigcawu lapho zona zihlangana nabemboni yamatekisi. Isithombe esakhekayo ngesithi abemboni bamatekisi bona ababona osomabhizinisi. Lesi sithombe sibukeka siyingozi ngoba izibalo zisho okunye.

See Also

Ngonyaka wezi-2013 ucwaningo olwaziwa ngeStatistic SA 2013 Household Survey lwaveza ukuthi imboni yamatekisi ithutha abantu ababalelwa ezigidini ezili-15 ngosukuku. Lena yimboni endala kwaboHlanga ngoba ngayo babephendula izinduku zobandlululo ezazingahlinzekeli ukuthuthwa kwaboHlanga kanjalo negqalasizinda ehambisana nalokho. Ngezithukuthuku zabo aboHlanga bayakha le mboni phezu kwezinkinga ezikhona.

Osekubukeka kusele wukuba nabo, njengemboni yezimayini nezinye izimboni, bamukeleke njengosomabhizinisi. Nabo futhi kulindeleke ukuba baziphathe kanjalo. Uhulumeni uvamile ukuzithethelela ngokuthi uyazama ‘ukulungisa imboni yamatekisi’ lokhu ukusho ikakhulukazi ekhomba uhlelo lokubhalisa. Nokho iqiniso lithi uma kufi kwa ekuncintisaneni abamatekisi bacwiliselwa ibhakubha uma kuqhathaniswa nemboni yamabhasi kanye neyezitimela okuyimboni ezithola ukuxhaswa. Kusenaleyo nkinga kubukeka kusekude ukulingana kwezokuthutha kuleli, kanti futhi kubukeka imboni yamatekisi izoqhubeka nokuba ikhishwe inyumbazane embonini yezokuthutha jikelele. Kubukeka kuyisikhathi lapho kumele wonke umuntu kumele amukele ukuthi imboni yamatekisi ilikhinco eliqinile nelimqoka emnothweni wakuleli, nezibalo ziyakuvuma lokho.

Scroll To Top