Now Reading
Ibhizinisi lidinga ukunakekelwa ukuze likhule
Dark Light

Ibhizinisi lidinga ukunakekelwa ukuze likhule

Uma uphila namhlanje udinga imali; ukuze ube nemali kumele ube nomsebenzi owenzayo bese uzuza kumbe uhole ngokuwenza

 

ANGIZUKUKHULUMA namhlanje ngalaba abaqashwayo bese beholelwa, kodwa ngithanda ukubhala ngikhuthaze futhi ngibhekise kulaba abenza umsebenzi abawusungule bona ukuze baguqule isimo sempilo yabo sibe sihle. Laba bantu basemazingeni ahlukahlukene. Abanye basezingeni elenza imali elinganiswa ngekhulu ngenyanga; abanye bayibala ifike yeve enkulungwaneni ngenyanga; abanye bayibala ngezinkulungwane ifike esigidini; kanti abanye bayibala ibe yizigidigidi ngenyanga. Bonke laba bantu babambe iqhaza elithile elibalulekile emnothweni ngoba basebenza kubona uqobo lwabo, ngamanye amazwi bayaziholela.

Ngiye ngibone ezikhungweni zokugibela amabhasi, amatekisi; kumbe eziteshini zesitimela nasezinkundleni zemidlalo, nasemigwaqweni yasemadolobheni lapho kuhlale kunabantu abadayisa ngezinhlobonhlobo zezinto. Imvamisa yalaba bantu bayamemeza bakutshela ngemikhiqizo yabo, baze bacishe bakuvimbe endleleni befuna ukuba uthenge. Kwenye inkathi uze ushintshe indlela. Laba bantu abadikibali, kusukela ekuseni kuze kuyoshona ilanga, bememeza futhi begijima. Abanye bathengisa izinto ezifanayo bama ezindaweni ezithile emigwaqweni bethengisa izithelo; izinto ezenziwe ngezandla ukudla okuphekiwe nokunye okuningi. Into efanayo kulaba bantu wukuthi basesimweni sebhizinisi, ngoba bayadayisa, ababanikezi abantu izimpahla mahhala. Uma lishona ilanga bayabala ukuthi benze malini, bavuke baphindele khona nangakusasa. Abanye balaba bantu bakhulele kuwo lo msebenzi sebeze baba nemizi nezingane, kodwa umsebenzi wabo awukhuli. Angethembi ukuthi kukhona umuntu ongakufisi ukukhula. Kuyaye kungikhathaze ukubona abanye babo engaqala ukubabona ngisemncane kodwa abangakaze bakhule badlule kuleli zinga lomnotho.

Ngake ngazinika isikhathi ngibuka abantu abanebhizinisi lamafoni akucontainer. Abantu babema umugqa ngezikhathi ezithile belindele ukushaya ucingo. Ngangilithanda leli bhizinisi ngoba kwakulula kumnikazi ukubala izibalo zemali engenile nephumile noma ngabe akekho eduze ngesikhathi sokuvala nokuvula. Uma ngiliqhathanisa nezitolo engizaziyo zaselokishini, leli bhizinisi lalilincane. Uma ngiliqhathanisa namasuphamakethe amakhulu leli bhizinisi lalilincane. Uma ngiliqhathanisa namafemu leli bhizinisi lalilincane kakhulu. Kuyacaca ukuthi amabhizinisi ayashiyana ngobukhulu. Kuhambe kwahamba lolu hlobo lwebhizinisi eliku-container ladlela ogageni ngoba kuqubuke enye inkampani nayo yafaka awayo amafoni, kwancintiswana. Emva kwesikhathi kuqhamuke uhlobo lwamafoni umnikazi wawo owathatha awabeke noma kuphi ngesikhathi asithandayo. Siphele kabuhlungwana isikhathi samafoni akucontainer ngoba kushintshe isimo sokuhweba. Sizobuye sikubheke lokhu kabanzi ngoba kukhulumisana nokwenza impilo yebhizinisi lakho imelane nezinguquko ezenzeka emhlabeni.

See Also

Engithanda ukukugcizelela lapha wukuthi noma lilincane linemininingwane nomsebenzi ofana nelikhulu. Kuhle ukuba sikubuke ukubaluleka kokukhula uma usebenza endimeni yomnotho. Iseluleko engasithola esokuthi kuhle ukukhumbula ukuthi ubuchule nesikhathi osidingayo ukuphumelela emnothweni asiyi kangako ngokuthi lincane kumbe likhulu kanganani ibhizinisi lakho. Mhlawumbe lokhu ngeke kusheshe kuzwakale kwabanye, ngakho-ke ngizothi ukuchaza.

 • Umuntu onetuck shop uvuka ayovula ekuseni njengoba kwenza umuntu onesitolo esikhulu, kodwa inzuzo ayifani.
 • Ekupheleni kosuku, kwesonto nokuphela kwenyanga kumele uyibale imali, uhlole ukuthi uyayenza yini inzuzo.
 • Kumele ubale izindleko zakho ubone ukuthi kuyawenza yini umqondo ukuqhubeka nalelo bhizinisi  ngaleyo ndlela.
 • Kumele uvike izinswelaboya ezazi ukuthi kunemali onayo njengoba unebhizinisi noma lilingakanani.
 • Kumele uqashe umuntu kumbe abantu ozobaholela ugcine zonke izimfanelo ezisemthethweni.
 • Kumele ukhokhe intela kaHulumeni emva kokubala imali oyenzile.
 • Kumele ukhokhele indawo osebenzela kuyo.
 • Kumele ukhokhele ugesi owusebenzisayo ebhizinisini lelo.
 • Kumele njengomnikazi uhole ngokusebenza kwakho wenza leli bhizinisi.
 • Kumele ugcine izincwadi ezikhombisa ukusebenza kwebhizinisi, ukuze ubuke kuzo uma ufisa ukwenza izinguquko ebhizinisini lakho.
 • Ukunakekela abathengi bakho kubalulekile noma ngabe lincane izinga osebenza kulo, njengoba kwenzeka kwelikhulu.
 • Ukuzikhangisa noma ukwazisa ngomkhiqizo wakho kuyinto okumele uyenze noma ngabe usebenza kuliphi izinga.

Kafushane nje indlela yokusebenza uma usebhizinisini noma ufuna ukunotha, iyefana noma kukuncane noma kukukhulu okwenzayo. Angithandi ukukhuluma ngezingqinamba kulesi sikhathi. Kunemigomo okungafanele uyiphule ukuze uphumelele kulokho okwenzayo ukuze ukhule emnothweni. Lolu luhla lwezinto engizibale ngenhla ziyinsakavukela yanoma yiliphi ibhizinisi; akuyi ngobuncane noma ngobukhulu bebhizinisi. Umnotho ‘unesikhwele’. Udinga uwunike isikhathi sakho esanele futhi ube nalo uhlelo oluzokuthatha lukubeke ezingeni elilandelayo usuku nosuku; inyanga nenyanga; unyaka nonyaka. Kuhle ukuqala kancane ngangamandla onawo, kodwa kuhle kakhulu ukukhula ube sezingeni elithe thuthu lomnotho. Uma unawo amandla okuqala phezulu, qala phezulu. Kungakho nje ngingathandi ukulibeka ngembaba kuze kube sengathi kusemthethweni ukuba khona kosomabhizinisi abancane nosomabhizinisi abakhulu. Lokhu kungalukhubaza ugqozi lokukhula, umuntu ajabulele ukubizwa ngosomabhizinisi omncane sengathi kumele agcine lapho. Ngelinye ilanga siyokwenaba esihlokweni sobuncane nobukhulu, nomonakalo okungawenza emqondweni womnotho.

 • UMnu uLindani Dhlomo unguMphathi kuSmall Enterprise Development Agency (Seda) KwaZulu-Natal.
Scroll To Top