Now Reading
Izinsolo ezishaqisayo ngoMnyango
Dark Light

Izinsolo ezishaqisayo ngoMnyango

Owayengumsebenzi usola inkohlakalo yoMnyango Wezobuciko KwaZulu-Natal

SIBHODLA umlilo isikhulu soMnyango Wezobuciko eThekwini iMusic House KZN esisola ozakwabo abase hhovisini likaMphathiswa wezobuciko, uNkk uSibhidla-Saphetha ngokuthi bagcwele inkohlakalo.

UMnu uFaizel Docrat obeyiChief Financial Officer (CFO) usola lezi zikhulu zoMnyango Wezobuciko ngokuthi zimakhele uzungu lokumkhipha esikhundleni kanye nomgcinimabhuku wakhe ngoba eshaye indiva umyalelo walezi khulu ebezifuna agunyaze ukukhokhelwa kwezinkampani ezithile izizumbulu zemali ekubeni zingenzanga msebenzi.

UMnu uDocrat owuqweqwe kulo msebenzi wezobuciko uqale ukuba yiCFO kusukela ngonyaka wezi-2008.

Ngokusho kwakhe uMnu uDocrat okumanje usejika nelanga ekhaya uthi ngenxa yokwenqaba kwakhe uzidonsele amanzi ngomsele njengoba lezi zikhulu ziqhamuke nesu lokumgudluza ngokuthi zithi usezokwenziswa inhlolokhono kabusha ngoba inkampani iKZN Music House isiguqulelwa egameni elisha iMusic House KZN. Le nhlolokhono eyenziwe ngomhla zili-11 kuNcwaba 2015 uMnu uDocrat nomabhalana wakhe uNkk uMohsina Cajee yibona kuphela okuthiwe abayiphumelelanga.

“Okungethusile ukuthi uMnu uMahlangu owabeyingxenye yabantu ababesenzisa inhlolokhono nguyena futhi ovumbuke esethatha isikhundla sami njengoba sekunguyena oseyiCFO. Ngaphambi kokuthi uMnu uMahlangu abe yingxenye yababenzisa inhlolokhono ubekade kunguye futhi obehlela izindaba zeHR ukulungiselela le nhlolokhono. Manje sekuyadida-ke ukuthi uMnu uMahlangu uqokelwe kanjani kulesi sikhundla ngoba akenziswanga inhlolokhono kodwa ubeyingxenye yababenzisa inhlolokhono,’’ kusho uMnu uDocrat.

UMnu uDocrat uqhuba uthi: “Lokhu kuvele kwangicacela bha ukuthi inhloso yale nhlolokhono bekuyi qhinga lokungikhipha emsebenzini kanye nomgcinimabhuku wami ngoba siyisithiyo ezinhlelweni zabo zokubhubhudla imali yesikhungo.’’

Izikhulu uMnu uDocrat azikhombe ngenjumbane ngokuthi zingobhongoza kulo mkhonyovu kubalwa uMnu uMpendulo Ngubo oyiSikhulu soMnyango nokuthiwa usondelene kakhulu noMphathiswa wezobuciko uNkk uSibhidla-Saphetha njengoba enobudlelwano nendodakazi yakhe uBhabha.

Abanye ababalwayo kulo mkhonyovu nguMnu uCharles Mabaso oyiSenior Manager of Arts Development noMnu uThemba Luthuli oyi-Acting Chief Executive Officer (CEO) yeMusic House KZN.

Eyizeka indaba uMnu uDocrat uthi inkinga iqale ngesikhathi uMnu uNgubo okuthiwa usondelene kakhulu nomphathiswa uSibhidla-Saphetha emyalela ukuba agunyaze ukukhokhelwa kwenkampani iNondiza Enterprise imali eyizi-R325 000 owathi imali yokukhiqiza amaCD namaFlyers  okwakuzothunyelwa ezikoleni ngosuku lomcimbi wokugubha usuku okwabhalwa ngalo iFreedom Charter.

“Nganqaba ukugunyaza ukusayindela ukukhokhelwa kwale nkampani ngoba yayingekho imininingwane yamaphepha ekhombisa ukuthi le nkampani yayiwuthole kanjani umsebenzi wokwenza lokho. Ngathi ngicela bangithumelele izinkampani ezintathu ebezifake izicelo zomsebenzi kwase kuqokwa uNondiza Enterprise, lokho kwabathatha isikhathi ukuba bakwenze,’’ kusho uMnu uDocrat.

Uthi ekugcineni bagcine bemthumelele amagama amaquote ezinkampani ezimbili okuyiHousius Henry noKwaFubu Enterprise (Pty) Ltd.

“Engakuphawula ngenkampani iHousius Henry ukuthi ngathola ukuthi le nkampani ngezomuntu oyedwa njengoba zisebenzisa ikheli  elifanayo neleNondiza Enterprise ngoba phansi kubhalwe ukuthi zizinze enxanxatheleni yezitolo eMusgrave Centre. Futhi okunye engakuphawula ukuthi ngisho nosuku lwe-invoice namba kuyefana njengoba kuzozombili kubhalwe umhla zili-15 kuNhlangulana 2015. Nengithe uma ngikhononda ngalokho yabuya sekubhalwe ikheli lasePinetown futhi sekushintshwe nentengo yemali ebebeyifunile ekuqaleni nebikade ingaphansi kweyenkampani iNondiza Enterprise. Yilezo-ke ezinye zezizathu ezenze ngashaya amakhala ukusayinda ukuba kukhokhelwe iNondiza Enterprise. Besekungokwesibili lezi zikhulu zizama ukungenzisa into engalungile yokuba kuqolwe imali yesikhungo ngemisebenzi engenziwanga. Ngokunqaba kwami kube sengizigwaza ngowami njengoba ekugcineni baqhamuke nesu lokungigudluza esikhndleni,’’ kuqhuba uMnu uDocrat.

Kumanje uMnu uDocrat benomabhalana wakhe uNkk uMohasina Cajee bamangalele uMnyango Wezobuciko kwaCCMA ngoba befuna ubulungiswa ngokuphelelwa kwabo ngumsebenzi ngendlela abathi ayiqondakali kahle. Icala beliqulwa namhlanje (ngoLwesine) kwaCCMA kodwa ladluliselwa enkantolo yezabasebenzi ngenxa yokungafinyeleli esivumelwaneni phakathi kwezinhlangothi zombili.

“Kuyaxaka ukuthi uMnu uNgubo ugxambukela kanjani ezindabeni zesikhungo sethu njengoba kunguye obekhipha imiyalelo ngezinkampani okumele zikhokhelwe ekubeni yena esebenzela emnyangweni wezobuciko. Futhi ubesishusha ukuba sizikhokhele ngenkani yize kungalandelwanga imigudu efanele futhi kungekho maphepha aqinisekisa ngomsebenzi owenziwe,’’ kuqhuba uMnu uDocrat.

See Also

UMnu uDocrat usole uMnu uNgubo ngokusebenzisa kabi ukuxhumana kwakhe nosopolitiki nokuthi unobudlelwano nedodakazi kaMphathiswa uNkk uSibhidla-Saphetha.

“Phela siyazi ukuthi unobudlelwano bezothando noBhabha oyindodakazi yomphathiswa. Yingakho nje esegixabezwe ngesikhundla sokuba yi-Executive Manager Stakeholder Relations yaseMusic House KZN ekubeni engenazo nezicucu zemfundo efanele kanye nesipiliyoni seminyaka njengoba kulesi sikhundla kumele ube nesipiliyoni esisukela eminaykeni emihlanu kuya kweli-15 uma ungenazo izicucu,’’ kusho uMnu uDocrat.

UMnu uDocrat uqhuba uthi ekuqaleni uMnu uNgubo oneminyaka engama-24 ubudala ubengumsebenzi nje owenza imisebenzi ejwayelekile njengoba ubephelezela amaciko kodwa manje useyisikhulu esiphezulu.

Bayaziphendulela

Ukuqinisekisa ukuthi zonke izinhlangothi ziyaziphendulela iBAYEDE ithinthene nabo. UMnu uNgubo uzichithe njengamampunge izinsolo zenkohlakalo ezenziwe nguMnu uDocrat ngabo. “UMnu uDocrat uzama ukuzenza muhle nje ngathi kwabezindaba ngenxa yenhliziyo ebuhlungu yokuthi uchithwe yinhlolokhono. Ngokwazi kwami akukho nkohlakalo esesikhungweni sethu,’’ kusho uMnu uNgubo.

UMnu uNgubo uphikile futhi ukuthi ugixabezwe ngesikundla ngoba ezwana nendodakazi kaNkk uSibhidla-Saphetha. “Mina ngithole isikhundla ngoba ngaphumelela kunhlolokhono. Okodaba lobudlelwano nendodakazi kamphathiswa (Sibhidla-Saphetha) angifuni ukukhuluma ngakho ngoba yinto engingayazi leyo. Futhi angazani nalowo muntu,’’ kuqhuba uMnu uNgubo.

UMnu uNgubo uvumile ukuthi uMnu uMahlangu nguyena oseyiCFO. “Empeleni uMnyango Wezobuciko unqume ukuba usebenzise inkampani kaMnu uMahlangu ukuba iqoke umuntu ozobamba kulesi sikhundla njengoba kusazobhekwa umuntu osifanele ngoba engasekho uMnu uDocrat. Phela uMnu uMahlangu nguyena owahlela izindaba zeHR ukulungiselela inhlolokhono,’’ kuqhuba uMnu uNgubo.

UMnu uNgubo uphinde waphika ukuthi wake wayalela uMnu uDocrat ukuba akhokhele izinkampani ezithile ngokungemthetho. “Ngamanga aluhlaza lawo akhulunywa nguMnu uDocrat,’’ kusaqhuba yena. UMnu uNgubo wale waphetha ukwenaba ngokuqokwa kukaMnu uMahlangu. “Kungcono ukhulume nomphathi uMnu uThemba Luthuli,’’ kuphetha uMnu uNgubo.

  • Loludaba lwashicilelwa: 10 – 17 kuZibandlela 2015
Scroll To Top