Now Reading
Usale esibakabakeni engazi ukuthi uzoquba kuphi
Dark Light

Usale esibakabakeni engazi ukuthi uzoquba kuphi

Libhekene nengwadla ibhungu lasendaweni yakwaMaqedipuleti eShowe elibhidlizelwe umjondolo walo ngamakhansela kaMasipala uMlalazi ngoba lethenjiswe indlu yomxhaso

 

Lokhu kulandela ukuthi uMnu uBheki Mtshali osagobe amadlangala endlini yesikhashana besalinde izindlu zomxhaso esetshelwe ngamakhansela ahambisana nomgcinimafa wegatsha le-ANC iHarry Gwala ukuthi akaphume aphele kule ndlu yesikhashana ahlala kuyo ngoba sekukhona ozongena.

Emasontweni ambalwa edlule kukhalwe ubumayemaye emphakathini wakwaMaqedipuleti obalelwa e-18 ngesikhathi ubhidlizelwa izindlu ngamakhansela kaMasipala uMlalazi abephelezelwa ngosomabhizinisi abamhlophe okuthiwa sebedayiselwe le ndawo ukuze kwakhiwe inxanxathela yezitolo.

UMnu uBheki Mtshali ohlala kunombolo 10 uthi akazi uzophuma ashonephi  ngoba akasenalo nemuva njengoba umuzi wakhe ubhidlizwe ngamakhansela.

“Kufike kimi umgcinimafa we-ANC egatsheni iHarry Gwala, uNks Zandile Mkhwanazi  futhi okunguyena obhalisa abantu abazongena ezindlini zomxhaso ezongitshela ukuthi  uthunywe yikhansela ukuba azongitshela ukuba ngiphume kule ndlu engunombolo 10 ngoba sebeyinikeze indodana kaMabiyela uSthe abahlala endlini yomxhaso,’’ kusho uMnu uMtshali.

UMnu uMtshali uthi esinye isizathu abasibekayo bathi kumele aphume ngoba igama lakhe alisabonakali ohlwini lwabantu ababhaliselwe ukuthola izindlu zomxhaso.

“Ngiyamangala ukuthi bakusho kanjani lokho ngoba mina sengaze ngabhalisa kabili ngibhalisela indlu yomxhaso. Ngiqale ukubhalisela indlu yomxhaso ngowezi-2012 ngabhalisa kowayeyikhansela uMnu uReggie Ngema. Ngiphindile futhi ngowezi-2013 sekubhaliswa kabusha ngabhalisa ekhanseleni uMthoko Dlamini,’’ kusho uMnu uMtshali.

Uqhuba uthi: “Manje ngiyadideka ukuthi sebesho kanjani ukuthi igama lami alisaveli kwababhalisile ngoba ngibhalise ekhanseleni uMthoko lona namhlanje osengiphika,’’

Okhulumela umndeni wakwaMaqedipuleti, uMnu uBongi Molife uthi empeleni lo muzi obekuhlala kuwo uMnu uMtshali kwakuwumuzi kamalume wakhe uMzweni Zulu ongasekho kodwa naye owayishiya ngoba esethole indlu yomxhaso.

UMnu uMolife uyavuma ukuthi noMabiyela wake wahlala kuyo eminyakeni eyishumi eyedlule naye wayishiya ngoba esethole umxhaso.

“Ngemuva kukaMabiyela kwabe sekungena uMnu uMtshali naye osehlale iminyaka kuyo,’’ kuqhuba uMnu uMolife.

UMnu uMtshali uthi usola ukuthi ukhishwa ngoba indlu yakhe isidayiselwe omunye umuntu.

“Phela kuthiwa izindlu zidayiswa u-R5000 indlu ngayinye. Lokhu kuqinisekiswa ukuthi kwakhona lapha esigcinwe khona kugcwele abantu okungesibo abasuswe kwaMaqedipuleti  njengoba isibalo sethu sesenyuke saba ngama-41 ekubeni ili-18 kuphela imindeni esuswe kwaMaqedipuleti,’’   kuqhuba uMnu uMtshali.

NoMnu uMolife uhambe emagameni kaMnu uMtshali wathi impela zikhona izinsolo zokuthi kukhona abadayisa ngezindlu zomphakathi wakwaMaqedipuleti osuswe endaweni yawo.

“Mkhulu umkhonyovu obikwa laphaya ezindlini zesikhashana. Baningi abasazolahlekelwa izindlu zabo,’’kusho uMnu uMolife.

UMnu uMolife ongomunye wezakhamuzi ogolozile ukususwa endaweni ngoba ethi le ndawo ingekagogo wakhe uManamela. Kumanje udaba lokususwa kwabo selukubameli.

Nehhovisi leNgonyama Trust isilungenelele lolu daba njengoba isixhumane nabameli bayo izama ukuvimbela umasipala ekutheni asuse umphakathi kule ndawo ngoba lithi lo mhlaba okuzokwakhiwa kuwo lenxanxathela yezitolo ingeyeNgonyama.

Ngakolunye uhlangothi noMasipala uMlalazi ushaya phansi ngonyawo uthi le ndawo ngeyawo futhi sebenetayitela layo.

“Ngimbuzile uZandile ukuthi bathi angishonephi ngoba indlu yami bayibhidliza wathi angizibonele, kuphela kumele ngiphume ngokushesha. Kodwa ngemuva kokungenelela kweBAYEDE, manje sebethi bazongifaka endlini engu nombolo 12 obekumele kungene kuyo ubhuti wami uSipho Mtshali onqabile ukusuka kwaMaqedipuleti,’’ kuqhuba uMnu uMtshali.

UMnu uMtshali uthi sebengamane bambulale ngeke aphume endlini yakhe ngoba ubhalisile kuyo.

“Angikwazi ukungena endlini engingabhalisile kuyo ngoba lokho kuzongidalela izinkinga kusasa. Ngibatshelile ukuthi okungcono abavuse indlu yami abayibhidlizile ukuze ngibuyele kuyo. Okwesibili sikhohlisiwe kwathiwa  sizothengelwa imibhede emisha neizitofu kodwa kuze kube manje abakaze bakufezekise konke ebebesithembise khona,’’ kuqhuba uMnu uMtshali.

UMnu uMtshali uthi kwakungcono lapho kade behlala khona kunokuhlukumezeka athi babhekene nakho kulezi zindlu zesikhashana abahlala kuzo.

See Also

“Akukho ukukhululeka lapha esihlezi khona. Amanzi siyakalelwa wona. Ngisho nezindlu zangasese zivulwa ngesikhathi esithile. Kwathiwa asishiye imibhede yethu ngoba inezimbungulu bona bazosithengela emisha kodwa kuze kube manje abakaze bakwenze lokho silala phansi,’’ kusaqhuba yena.

UKhansela uMkhwanazi ukuqinisekisile ukuthi bayamkhipha uMnu uMtshali endlini engunombolo 10 ngoba sekuvele umnikazi wayo onguMabiyela.

“Kade sizama ukumncenga uMtshali ukuba aziphumele yena kule ndlu kodwa uyagoloza. Manje ikhansela lithe namhlanje lizomkhipha ngamaphoyisa. Okukuqala besimenzela ufefe uMtshali ngoba akaziwa lapha endaweni ukuthi waqhamukaphi,’’

UNks uMkhwanazi naye ongomunye wabasuswa ugxeke uMnu uMtshali ngokubikela abezindaba ngokuqhubeka kulezi zindlu zomxhaso.

“Besithi sizombhekela enye indlu ebesizomfaka kuyo ngopotsho kodwa manje ngeke sisakwenza lokho ngoba usegijime wayosimpimpa kwabezindaba,’’ kuqhuba uNks uMkhwanazi.

UNks uMkhwanazi uzichithe izinsolo ezibhekiswe kubo okubalwa kuzo nezokuthi badayisa izindlu zomxhaso.

“Ngamanga aluhlazo lawo afafazwa nguMtshali  ohlangene noBongi Molife ukuthi mina nekhansela sidayisa ngezindlu zomxhaso,’’ kuqhuba uNks uMkhwanazi.

Echaza ngokwanda kwesibalo sabantu abasohlwini lokuthola izindlu uNks uMkhwanazi uthe: “Isizathu sokwanda kohlu ukuthi sekuxutshwe nabantu abasuka eMakatini, naseScrap Yard eMadamini,’’

UNks uMkhwanazi unxuse uMnu uMtshali ukuba eze kubo azozehlisa uma efuna bambhekelele enye indlu.

“Ngeke asizakale uma eqhubeka nokuzitshela ukuthi uyazi futhi ephika noBongi. Uzosala encela zithupha ngoba sizomkhipha kungabi ndaba zalutho,’’ kuphetha uNks uMkhwanazi.

Scroll To Top