Now Reading
Izilimi zaboMdabu zisanyathelwa ngezinyawo
Dark Light

Izilimi zaboMdabu zisanyathelwa ngezinyawo

Ezombusazwe zibukeka kuyizo ezigcina zesifolosa bese kuthi okunye okuyizinsika zesizwe njengezilimi namasiko kube ngamatilosi

 

UTHI uhulumeni uma ekhuluma ngalezi zinsika zesizwe uthole ukuthi kukhulunywa ngazo kudlulwa kuphuthunywa okunye okusemqoka njengazo ezombusazwe.  Uhulumeni uthola ebubala ubumqoka bezilimi kanye namasiko kodwa kuthi kulokho kukubala kungabi bikho okulandelekayo ukubheka ukuthi nebala ngakube ziyasinyanyiswa yini lezi zinsika zesizwe.  Ziningi izizathu ezidala ukuthi uhulumeni agcine esezithola esefolosisa ezombusazwe bese kuthi lokhu okuyizinsika zesizwe kube ngamatilosi.

Ukungabi Nandaba Nezilimi Namasiko Kwabanikazi Balokhu

Abanikazi bezilimi ezikhulunywa eNingizimu Afrika  (ikakhulukazi abanyama), abazihluphi ngendaba yezilimi zabo kanye namasiko.  Uma kukhulunywa indaba yokunakekelwa nokuvikelwa kwezilimi namasiko kuba sengathi lona wumunxa wabathile abakhethiweyo hhayi abanikazi bezilimi uqobo lwabo.  Indlu emnyama ayifani nezinye izizwe njengamaBhunu uma kuziwa ezindabeni zolimi namasiko.  Uma kukhulunywa ngezindaba zolimi kanye nesiko lesiBhunu, kusukuma ngisho nesinedolo emaBhunwini.  Kusukuma ingane encane kuze kusukume ngisho nomdodovu wexhegu leBhunu.

Uhulumeni washaya umthetho wokuthuthukisa izilimi namasiko kwazo zonke izakhamuzi zalapha eNingizimu Afrika.  Sikushayela elikhulu ihlombe lokhu okwenziwa nguhulumeni waseNingizimu Afrika.  Inkinga ekhona ngalezi zinhlaka ezihambisana nemithetho yokulondolozwa nokuthuthukiswa kwezilimi namasiko wukuthi kucishe kufane nembudane uqobo lwayo.  Okwenza lezi zinhlaka zikahulumeni zizishaye sambudane wukuthi akukho muntu oyiphela endlebeni kuhulumeni ukubheka ukuthi zikhona yini izikhali zokuthi kwenzeke konke okuhlosiwe nokuthi uma izikhali zikhona kuyenzeka yini lokho okuhlosiwe.

Isibonelo seminye yemithetho emihle eyashaywa nguhulumeni mayelana nokuthuthukiswa kwazo zonke izilimi zalapha eNingizimu Afrika owokuthi kube nezikhungo zezichazamazwi.  Uhulumeni wathi lezi zikhungo zezichazamazwi mazibe khona kuzo zonke izilimi ezisemthethweni ezikhulunywa lapha eNingizimu Afrika. Kuhle ngikusho ukuthi uhulumeni uze ashaye lo mthetho nje izilimi zomdabu zazingenazo izikhungo zezichazamazwi ngaphandle kwesiNgisi nesiBhunu.  Lihle ngendlela okungelula ukuyichaza leli gxathu elathathwa nguhulumeni mayelana nokuthuthukiswa nokulondolozwa kwezilimi zomdabu.

Isichazamazwi yisona kuphela esiyincwadi ongayethemba mayelana nokulondolozwa nokuthuthukiswa kolimi.  Uma kukhona iqiniso elimsulwa lolimi olidingayo, incwadi ekusizayo yisichazamazwi.  Lithi lilihle ngendlela eyinqaba leli gxathu likahulumeni liphinde lizishaye sambudane.  Izikhungo zezichazamazwi zifana nezintandane.

Isizathu salokhu wukuthi abekho abaqaphi bezilimi zomdabu okuyibona abashabashekayo beqaphe uhulumeni ukuthi uzibheke ngakho konke yini ezikudingayo lezi zikhungo.  Lezi zikhungo zikheleza zize zidatshukelwe ngisho nawuhlanya ngenxa yokweswela usizo.

Izichazamazwi ziwusizo olukhulu kubafundi ngisho nakubafundisi imbala.  Izingane zomdabu ngeke nakancane zikwazi ukuthuthukisa ulwazi lwezilimi zazo ngaphandle kwezichazamazwi.  Abekho abanikazi bezilimi zomdabu abaqhumisa isiswebhu kuhulumeni basiqhumisele ukuthi izichazamazwi ezikhiqizwa yizikhungo zezichazamazwi zingene ezikoleni zisize abafundi nabafundisi.

See Also

Umsebenzi omuhle kahulumeni wokushaya umthetho wokuthi kube nezichazamazwi zazo zonke izilimi zaseNingizimu Afrika uvele ufane nomsebenzi wenkukhu.  Ezombusazwe zigcina sezibukeka zigabadela konke okunye kanti indaba inabanikazi bezilimi zomdabu.

Ukungabuseki kwezakhamuzi zezwe

Kuyenzeka izakhamuzi zezwe zivele ziphenduke iziphiyaphiya ezingamahlongandlebe kube sengathi amakhanda kade aphambana.  Iziphiyaphiya lezi zivele zidicilele phansi konke uhulumeni ahlose ngakho ukuthuthukisa impilo yazo zonke izakhamizi.  Uthi esuka lapho uhulumeni abe egxila kulezi ziphiyaphiya ezingamahlongandlebe.  Ngenkathi kugxilwe kula mahlongandlebe kusuke kungadliwa uju namakhekhe.  Ukubhekana nehlongandlebe ngeziqu zamehlo kusho ukuqinisa isandla okuhambisana nendlakadla.  Indlakadla iholela ekuboshweni kuze kuyofikwa ngisho nasezinkantolo imbala.

Ngenkathi uhulumeni ebhekene namahlongandlebe adicilela phansi lokho okuyintuthuko yomphakathi, kuba khona nalabo abathi amahlongandlebe mawangathintwa; enza umsebenzi ofanele.  Siningi isikhathi esichithwa nguhulumeni kula mahlongandlebe.  Ukuchitheka kwaleso sikhathi kusho ukusilela kwalokho okuthuthukisa izinsika zesizwe okuwulimi namasiko.  Lesi simo sidinga izakhamuzi ezingadideki ukuthi zingobani.

  • UMnu uMpumelelo Mbatha umhleli wesiChazamazwi sesiZulu
Scroll To Top