Now Reading
UMuthi oMkhulu uwile: Lala ngokuthula Dkt Joshua Radebe
Dark Light

UMuthi oMkhulu uwile: Lala ngokuthula Dkt Joshua Radebe

NGEKE sisikhihle ngawe ngoba sophikiswa ngamahlamvu ahlabelela engathuli kungathi umoya uwasondeze emlonyeni wawo njengesitolotolo.

NGEKE sisikhihle ngawe ngoba sophikiswa ngamahlamvu ahlabelela engathuli kungathi umoya uwasondeze emlonyeni wawo njengesitolotolo. Ngeke sivumele amandla asishiye ngoba sohlekwa yizinyoni zona ziqhubeka nokukutshilozela zikubingelela zikuphelekezela zikusa egumbinikazi elivungama ingoma yelame enye. Ngeke sisakuvalelisa, ngeke sisathi uhambile, sesiyothi izwi lakho, ubunyoningcwe bakho ekukhameni amazwi amahle, ekwelukeni umtshingo ngamaphimbo ezintombi nezinsizwa, linathi njalo. Singalithinta kanjani igama lakho Bhungane singathungelwa umuzwa oleza nomzimba wonke? Sewuguqile ndoda yamadoda, usehlisa udenda uphuza emithonjeni epholile phansi kwemiyezane esuluza kwangathi ikhwaya lakho lilinga ukukulibazisa ithi: “Ake ucokame phambi kwethu, kade sasikubonela ekudeni.”

Yilo ibutho leli Bhungane owabeka nalo induku ebandla. Umculo nobuciko bungebekelwe mingcele. Kuzo izingane ezazichazwa ngokuthi ngezasemakhaya, kuyo imfundo eyayehlukanisa izinhlanga, kuwo amakilasi ayengenasilingi, ebhodloke amafastela ngesinye isikhathi, kuzo iziphithiphithi zezigodi nemiphakathi, naphikelela nakhama ingcwenga. Ngisho kulo iLembe eleqa amanye ngokukhalipha iSilo sakwaDukuza kaSenzangakhona, iSilo uDinuzulu nopiyane lwakhe,  kuMntwana omkhulu waKwaPhindangene, uM. G. Buthelezi weSilo uMaphumzana kaDinuzulu kaCetshwayo, nakubo omfo kaK. Mngoma, uM. Khumalo, uW.O. Nkabinde, uR. Nxumalo, uW. Dubazana, u-E. Mavundla, uL. Masango, u-E.T.Z. Mthiyane, u-A.J. Thembela, uS.D. Ngcongwane, uP. Myeza, uH. Dubazane, uG. Khanyile, uW.W. Majola, u-E. Phewa, uD. Sithole, u-E. Sithole, uP.J. Simelane, u-A. Zitha, u-M. Mzobe, uS. Maphonya, uM Dlamini, uFata uChiliza, uSr uMsimang, uC. Sithole,  nabanye abaningi abangeze benela esikhaleni esinaso.

Egameni lalaba ondabuzekwayo kwezomculo, ngokuqamba izingoma, nokushaya imitshingo nemiqangala  emiqhudelwaneni yomculo wamakhwaya ezikole, nabumba izimilo zezingane, natshala ukuhleleka kuzo, nakhuthaza ukuba zibe namaphupho angcono. Zaphumelela nakwezinye izifundo ngenxa yosiko ezalufunda kwezomculo, lokunamathela kulokho okudingayo, lokuhlala uzivivinya entweni oyikhonzile uze uyazi uyiphuze inyongo. Injwayezi yokulalela nokulawuleka okuyikhona kuyisendlalelo esisemqoka ekukhulisekeni nasekuthuthukeni.

Naphikelela kungathi enikwenzayo ngeke kukhule ngelinye ilanga. Sake sazifisa izinto eziyisiphiwo nemvelo kaNkulunkulu kodwa sancishwa zona kuleli zwe. Sasingavunyelwa ukuyobona ama-opera. Kwakungavunyelwe ukuba amakhwaya athathe izinhlanga ezahlukene. Kwakwenele uma kube khona umlungu oyedwa oshaya upiyano, i-ogani noma imfijoli. Uthini sekuzohlatshelelwa iHandels Messiah senqatshelwe ukuyoyibuka. Kwaze  kwathi cishe ngeminyaka ye-1966 satholelwa imvume ngabahloli abamhlophe esasisebenza nabo emahhovisi. KwakungamaNgisi. Abhala incwadi, kwathiwa akathembise ukuthi ngeke sihluphe noma sicasule noma sone usuku lwabelungu abeze ukuzolalela iHandels Messiah. Kwabekwa amabhentshi amabili ngemuva eduze kodonga, sahlala saba yi-11 nabahloli abakhulu abaNsundu. Phakathi kwethu kwakukhona umhloli u-S.S. Ngubane owayefunde umculo naseNgilandi.

Kuzo zonke lezi zingqinamba, abathandi bomculo nompetha bawo endlini kaNtu, kabazange badikibale. Ikhoza lenkumbulo yakho konke lokhu likhwezelwa ukucabanga ngawe Hlubi uma usuthe shelele emehlweni ethu, wadabula izinkalo emadlelweni aluhlaza uhamba uvungama ingoma yokudumisa. Vungama uvungamisise Makhulukhulu, wanikela ngakho konke onakho, umama nezingane napheka naphaka ezintabeni, ningumndeni omkhulu wekhwaya. Wazidela amathambo, uzilolonga wehla wenyuka ucoshela uqeqeshwa emakhonweni adingekayo ukuze ucije ikhwaya yakho intongoloze sisale sinkemile. Wakhombisa ikhono lakho ekuphatheni, ekusingatheni abadala benemiqondo nemfundiso eyahlukene, wadala umndeni ozwanayo, ophokophelele ukufeza iphupho elilodwa.  Bekungayini ukuba belizoqhubeka, liyithemba kithi lokuthi okuqalwe ngoNsundu, okulawulwa nguye, okwesekwa nguye, kuyakwazi ukusimama iminyaka engamashumi ngamashumi? Uvuma ingoma yothando, yokushweleza, yokubonga, yokutusa, ngakhona.

Wena ungumzukulu wamaciko namacikokazi. Okhokho bakho babehuba, basine, benanelwe ngamagagasi. ILembe lalimema ijadu, liqambe. Kufundise izingoma, basine abantu bavukwe wugqozi bafike emakhaya benze njalo, kube sengathi bebeye esizindeni sokwethwasiswa emakhonweni anqala. Wena wakhula ushaya igekle. Wezwa nomakhweyana udlalwa yizintombi. Wake wamuzwa noMntwana omkhulu waKwaPhindangene ethi “Ngaphel’ umoya” esho ewushaya adlalisele kuze kube sengathi usungazishaya nawo.

See Also

Amabandla asekuhlangabezile, ikhethelo lezinsizwa nezintombi ezakhetha emincintiswaneni eminingi okhombise kuyo ubuchule bakho, amathwasa enawavuthiswa nenanibambisene nabo, asethe “kuhle kwethu.” Beza bentweza emoyeni, beza bentongoloza bephethe nomakhweyana.

Kanti uthini umfo kaL.B.Z. Buthelezi, encwadini yakhe Isandlwana, uma ethi:

“Ngakhamisa ngikhamisela wena njengephuphu/Ngifunze imisobo noju lukavovo ngikhule /Umsindo wogubhu lwakho ungikhumbuza izinyosi zophisa ulonzo/Manje wehla wenyuka nokhalo lwenhliziyo, ha!/Makhweyana usuthe gxume ebeleni!…/Ngakulalela ngingedwa zwi kongaka umbuso/Ungadingi nahlombe, wangenza isikhulu!/Ngikwethamele esikhundleni samathongo yachukuluzeka imizwa yentokazi/Igudla amawathanga umakhweyana umoloza/Ngikuzwa ungibhulela makhweyana.”

  •  USolwazi u-Otty Nxumalo umbhali wezincwadi
Scroll To Top