Now Reading
Usifumbu ubona uqhaqhazela eMkhanyakude
Dark Light

Usifumbu ubona uqhaqhazela eMkhanyakude

Uma ucabanga  ukuthi yima usazoqala umkhankaso wokhetho lohulumeni bezindawo ushaye phansi ngoba KwaZulu-Natal lo mkhankaso usuqalile

Lokhu kucace bha ngosuku lwangoLwesibili lapho leli phephandaba belihambele isithangami sabezindaba ebesibizelwe emahhovisi oMnyango WezokuBusa NgokuBambisana kanye NoBuholi BoMdabu (Cogta) eMayville eThekwini. Kuningi obekushiya imibuzo ngalesi sithangami, okokuqala nje wukuthi akuvamile ukuthi uMnyango kube yiwo obiza isithangami sabezindaba egameni likamasipala ngaphandle uma kukhona inkinga noma uphenyo oluthile.

Esimweni esejwayelekile kuba yiwo uMnyango oba yiso lomphakathi nxa kunezikhalo ngomasipala. Kulokhu uMasipala waseMkhanyakude usolwa ngezinto eziningi okungathi uma ziliqiniso kudingeke ukuthi uMnyango ungenelele. Umbuzo uthi uma kunjalo kungani uMnyango uqome ukuba kube yiwo ohamba phambili.

Impendulo yalokhu itholakala ezitatimendeni ezimbili ezikhuluma ngodaba lwaseMkhanyakude. Esokuqala yileso esikhishwe yinhlangano ephikisayo esiShayamthetho saKwaZulu-Natal nakhona eMkhandlwini waseMkhanyakude, i-Inkatha Freedom Party  (IFP).

Isitatimende sesibili kube yileso esikhishwe ngabaholi boMkhandlu waseMkhanyakude abebeholwa nguMhlonishwa uJeffery Vilane kanye nezikhulu eziphezulu zalo mkhandlu okubalwa kuzo neMenenja uMnu u-Elliot Mzimela.  Zozimbili izitatimende bezihlose  ‘ ukucacisa ‘ ngenkohlakalo ebikwa kulo masipala obalwa nabanye abampofu kuleli.

Esitatimendeni se-IFP loyo oyikhansela elimele le nhlangano eMkhandlwini waseMkhanyakude uMnu uMandla Zungu uthe: “Isizathu esenze sabiza lesi sithangami sabezindaba ukuthi sifuna ukuzobikela umphakathi waseNingizimu Afrika  ukuthi inkohlakalo eMkhanyakude isifinyelele ezingeni elingasabekezeleki nelesabekayo.’’ Khona lapho uMnu uZungu usole uMphathiswa uNomusa Dube-Ncube ‘ngokuhudula’ izinyawo ngenkohlakalo ebikwa eMkhanyakude.

Uma ubucabanga ukuthi lokhu kukhala ngenkohlakalo kumsulwa ushaye phansi ngoba uZungu uqhubekile nalapho eveze khona lokho okungumongo lapho eveza ukuthi esinye sezizathu ezenze babiza isithangani ‘ukubikela  izwe‘ ukuthi ukulwa kwangaphakathi ku-ANC nenkohlakalo sekuwukhinyabeze kangakanani umasipala nokuyinto athe iphazamisa ukuthunyelwa kwezidingo emphakathini.

“Ngonyaka odlule uMnyango obhekelele ezezimali  wasungula uphenyo ngokungasetshenziswa kahle kwezimali zomkhandlu, kodwa kuze kube manje asikaze senekelwe umbiko ngophenyo. Okusiphethe kabi ukuthi naphezu kwakho konke lokhu, uMphathiswa uNomusa Dube-Ncube ubonakala ezisongele izandla. Empeleni uMasipala waseMtubatuba osanda kuhlakazwa ngenxa yenkohlakalo ungcono kakhulu kunowaseMkhanyakude kodwa uMphathiswa akenzi lutho ngawo.”

UZungu uphethe ngokuthi: “Uma konke kwehluleka sizobe sesiqala imibhikisho enokuthula ukuzwakalisa ilaka lethu. Ngeke sisonge izandla umphakathi waseMkhanyakude uphendulwa izisulu ze-ANC,’’ kuphetha uMnu uZungu.

Isitatimende  se-IFP obekungekho ukungabaza ekutheni sigxeka i-ANC ngazo zonke izinkinga ezikhona eMkhanyakude sibukeka siwubasele uKhongolose ngoba nawo esitatimendeni sawo ushiye ongalazi. Ekhuluma esithangamini sabezindaba kuleli sonto eThekwini, loyo oyiMeya yoMkhandlu, uMhlonishwa uJeffrey Vilane uveze ukuthi ngesikhathi i-ANC ithatha izintambo zokwengamela umasipala ngowezi-2011 bewuhlwitha ku-IFP, bafice itshe selome inhlama umkhandlu ungenamali.

“Udaba lokuba sezikweletini akusilo oluqale manje. Yinto nathi esayifica kusaphethe iNkatha. Kodwa iPortfollio Committee eholwa nguMhlonishwa uVilane isizamile ukusinciphisa isikweletu yaphinde yeza neqhinga lokuphathwa kahle kwezimali zomkhandlu. Empeleni izikweletu esibhekene nazo okwamanje yilezo ezidalwe yisomiso’’,  kuqhuba uMnu uVilane.

UMnu uVilane udalule ukuthi lezi zindleko zidalwa kakhulu ukuthi uMkhandlu uchitha ezinkulu izimali udonsa futhi uhlanza amanzi eza emphakathini.

“Ezinye izindleko ngezokuqashwa kwezithuthi zamanzi njengegxenye yokulethela umphakathi amanzi. Okunye ukulungiswa kwamapayipi asuke elinyazwe ngumphakathi ngoba ucabanga ukuthi ayithusi (copper). Ukuwalungisa kudla ezinkulu izimali kwazise yinto esisuke singayihlelele,’’

Lo mholi uphinde wagxeka i-IFP ngokushiswa kwahhovisi ngowezi-2011 nathe lokhu kwakuyizindlela zokuqeda ubufakazi ngenkohlakalo eqhubekayo. “Lesi sigameko senze uphenyo lwamaphoyisa nelomcwaningimabhuku lwaba ngolunzima. Namanje sisalinde umphumela wophenyo lwamaphoyisa.’’ Uqhubeke wasola i-IFP ngokungaphathi kahle lo mkhandlu eminyakeni eyedlule nathe lokhu okwenzeka manje kuwukuvuka kwendulo.

“Enye yezinselelo esibhekene nayo ngeyokuthi ubuholi be-IFP behluleka ukusebenzisa imali eyayabelwe umkhandlu ukwakha izingqalasizinda nokwakuyimali eyizigidi ezili-R180. Lokhu kwaholela ekutheni kubuyiselwe emuva izigidi ezingama-R34 kumgcinizimali. Izigidi ezili-R180 nazo zicishe zangena enkingeni yokuthi zibuyiselwe emuva,’’ kubeka uMnu uVilane.

Enaba ngodaba lwesamba semali eyizigidi ezili-R180, uthe umkhandlu waqhamuka nobuhlakani bokuthi le mali ingabuyiselwa emuva. Lobu buhlakani kwaba wukuthi isigungu  soMkhandlu okuhlanganisa nabamele abe-IFP sanquma ukuba kuqalwe  ngokushesha uhlelo lokufakelwa kwamapayipi amanzi ngokusebenzisa umthetho weSigaba 32 njengesimo esiphuthumayo kungasalandelwanga imigudu emayelana nenqubo yamathenda.

See Also

Odabeni lokuthengwa kwamamaloli amanzi ayisi-7 okuthuthela umphakathi amanzi ngemali eyizigidi eziyisi-R7.9 okwenzeka ngowezi-2012 nokunezinkulumo zokuthi izithuthi lezi akwaziwa ukuthi zashonaphi, uMnu uVilane uphike walala ngomhlane  ukuthi ukuthengwa kwawo kwenziwa ngamakhansela e-ANC kungalandelwanga imigudu efanele.

Ebuzwa mayelana nezinsolo zokuthi kabakazi sebenzisi izincomo ezenziwa ophenyweni asebenalo noluvela kuMcwaningimabhuku Omkhulu uMnu uVilani uthe: “Thina sisalinde umbiko womcwaningimabhuku ngaphambi kokuba kube khona izinyathelo esingazithathela labo abathintekayo.”

Loyo oyiMenenja yoMkhandlu uMnu uMzimela uhambe emazwini kaVilane ekutheni izinkinga ezikhona ziqale kusaphethe i-IFP.

“Ngakho ukuchitha ipolitiki eshibhile ye-IFP, ngifuna ukugcizelela ukuthi kunezinhlelo eziningi ezinkulu zokufakela amanzi esiphezu kwazo neseziya ngasemaphethelweni. Thina esesikuzuzile ngale minyaka engaphansi kwemi-3 kungaphezulu kokuzuzwe yi-IFP eminyakeni eli-10 iqhoqhobele uMasipala uMkhanyakude. Sifuna futhi kwaziwe ukuthi umbiko womcwaningimabhuku owenziwa ngabakwaGobodo owawuphenya ngenkohlakalo ye-IFP namanje awukaphumi yize wanikezwa lowo owayeyimeya yomkhandlu ngaleso sikhathi uMnu uLaurence Mthombeni,” kusho uMnu uMzimela.

Odabeni lwamanzi uthe: “Akukho ngisho nolulodwa uhlelo lokufakelwa amanzi olwenziwa yi-IFP, lwaphumelela. Kusukela ohlelweni i-Izibaya Water Project olwadla izigidi ezingama-R39 kanye nolwakaMpukunyoni olwadla izigidi ezingama-R47.”

Ephetha uMnu uVilane uthe i-IFP yamosha izigidi ezili-R14 eyaziboleka kwaDBSA ngoba ifuna ukwakha amahhovisi omkhandlu uMkhanyakude kodwa ingawuthengile umhlaba ophethwe nguMnu uSenegal futhi ophethe idamu laseJozini.

“Lokhu okwenziwa yiIFP kwakungumosha imali ngoba uMnu uSenegal angasixosha yinoma yinini emhlabeni wakhe futhi i-IFP yashiya emkhandlwini igcwalise ngabasebenzi abangenawo amakhono omsebenzi futhi abangenaziqu,’’ kuphetha uMnu uVilane.

Scroll To Top