Now Reading
Ipolitiki ingawadunga amanzi kwelesomiso
Dark Light

Ipolitiki ingawadunga amanzi kwelesomiso

Ipolitiki kayinamingcele. Njengoba kwakunjalo ngezindlu zangasese ngokhetho olwedlule, kulindeleke ukuba ukhetho oluzayo kube ngolomzabalazo wamanzi ahlanzekile

 

KUPOLITIKI kayikho into okuthiwa ilihlazo noma engaxoxwa. Osopolitiki bayakwazi ukukhankasa phezu kwezidumbu, impilo iqhubeke.

Kungalesi sizathu kungena kungabaza ngokuthi umbiko okhishwe uMphathiswa WezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu KwaZulu-Natal, uNomusa Dube-Ncube ngesomiso esikhungethe isiFundazwe uzoqubula umdonsiswano wezepolitiki. Kwabanye lesi simo singachazeka ngokuthi yimvelo nje akukho umuntu ongayigwema kepha kupolitiki kayikho into enjalo ngoba kunoma yikuphi okwenzakalayo kukhona okumele anconywe noma agxekwe.

Ngesonto eledlule uMhlonishwa uDube-Ncube ukhiphe isexwayiso ngokuncipha kwamanzi emadamini. Enkulumweni yakhe uveze isithombe esingesihle sokuthi nxa lingani kulezi zinyanga ezimbili ezizayo kungaphela amanzi emadamini nokungaholela esimweni senhlekelele.

Idamu eliphakela imiphakathi eyakhe  eningizimu neTheku, iHazelmere kubikwa ukuthi amanzi alo asefinyelela kumaphesenti angama-32 nokuvele ukuthi nxa  engehla abe emaphesentini ayi-15 amapayipi adonsa amanzi kulo azovalwa. Izindawo ezikhinyabezekile  ngalokho okubikwa eHezelmere Dam; iWaterloo, i-Verulam, iWestbrook, i-La Mercy, iSeatides, iFrazer, iGreylands, iBelvedere, iCanelands, iDube Trade Port, iNdwedwe, isifunda seSembcorp Siza esidonsa kusuka eZimbali kuya eThethe.

Sibi isimo nasedamini laseHarding, elingaphansi kukaMasipala uMziwabantu, njengoba izinga lamanzi lihlezi kumaphesenti ayi-15. Izindawo ezingaphansi kukaMasipala uThukela nazo zithwele kanzima njengoba kuthiwa amanzi ehle ngamaphesenti angama-40. Ezindaweni ezakhele uMtshezi naseMnambithi kuthiwa abantu sebelinda amaloli amanzi ukuze basizakale. EMlalazi, eNtambanana, eNkandla, eMfolozi naseMthonjaneni abantu baphuza amanzi alethwa ngamaloli. Ngaphezu kwalokhu, sekufakelwe amathangi ayi-1 900 kulezi zindawo kanti adla uhulumeni imali eyizigidi ezi-R5.3. Ezinye izindawo okubikwa inkinga kuzo nguMasipala iLembe, uMgungundlovu, uThukela noMzinyathi. Lezi zindawo sezilekelelwe ngemali eyizigidi ezingama-R24 yisiKhungo esibhekene nezinhlekelele kuleli.

Kuthiwa isomiso sishaye kwazwela kubalimi ababalelwa ezi-9 638 KwaZulu-Natal. Abalimi abangu-5 566 balahlekelwe yimfuyo eyi-36 6248 okukhona kuyo izinkomo ezingu-30 969. Lokhu sekuholele ekutheni abantu ababalelwa ezi-8 000 balahlekelwe imsebenzi, abanye behliselwa amaholo. Ephawula ngalesi simo uMhlonishwa uDube-Ncube uthe: “Sihlulekile emizamweni yethu yokonga  amanzi, ngakho osomaqhinga boMnyango bazoqala ukuwonga ngokuwavala ngezikhathi ezithize.”

Ipolitiki idunga amanzi

Akuphelanga zinsuku zingaki uMhlonishwa uDube-Ncube ebikele umphakathi ngesomiso zabe sezihlala amagqozo odabeni izinhlangano zepolitiki.  IBAYEDE ibuze abaholi bamaqembu ukuthi ngabe udaba lolu lwamanzi kumele yini luphenduke umbango wepolitiki. Kulokhu  kube nemibono eyehlukene.

See Also

UNobhala  wesiFundazwe kwaZulu-Natal i-African National Congress (ANC) uMnu Sihle Zikalala uthe: “udaba lokuswelakala  kwamanzi ngenxa yesomiso yinto okungamele isetshenziselwe ukuqubula ukushayisana kwemibono ngoba yinto edalwa yimvelo. Abangafuna ukukhuluma ngayo (bafake ipolitiki yamaqembu)  ngabe bafuna ukuziqoqela amaphuzu nje. Siwushayela ihlombe uhulumeni emizamweni yawo wokulethela abantu amanzi futhi sinxusa nabantu ukuthi bawonge amanzi.”

Umholi we-Inkatha Freedom Party (IFP) kuSishayamthetho sakwaZulu-Natal, uMhlonishwa uBlessed Gwala uthe kumele kube nenkulumompikiswano kusiShayamthetho  ngokushesha ngodaba lwamanzi ngoba uhulumeni ophethwe yi-ANC ubukeka ungenambono ngokuthi uzomelana kanjani nesomiso. “Isomiso esidonsa ngale ndlela kasijwayelekile futhi siyavuma amanzi asehlile emadamini kodwa uhulumeni ophethe kumele athole izindlela zokudonsa amanzi emifuleni esagobhoza. Okunye, ziphelile izinkomo zabantu emakhaya ngenxa yokungabibikho kotshani obanele kanye namanzi, kodwa asiziboni izinhlelo zohulumeni basekhaya zokuhambisela abantu utshani kanye namanzi, kumele zisungulwe ngokushesha lezo zinhlelo ukuze kusinde lokhu okuncane abantu abasele nakho,” usho kanje.

Omele i-Economic Freedom Fighters (EFF) eSishayamthetho saKwaZulu-Natal, uMhlonishwa uVusi Khoza yena uthe bazofaka isicelo sokuthi kudingidwe udaba lokuguquka kwesimo sezulu kanye nesomiso kwaZulu-Natal. “Omasipala okuyibona esebekhala kakhulu njengamanje ngokuphelelwa amanzi yibona okumele basolwe ngobudedengu bokudedela amanzi avuze emgwaqeni nasezindaweni zomphakathi. Emphakathini eyakhelene neTheku ungazibonela nawe ubuxhaxha amanzi agcwele emgwaqeni. Kumele ikhulunywe indaba yamanzi KwaZulu-Natal ngoba ithinta kakhulu abantu basemphakathini entulayo,” kuphetha uMhlonishwa uKhoza.

Scroll To Top