Now Reading
Uza nezinguquko ezinqala owe-DA
Dark Light

Uza nezinguquko ezinqala owe-DA

UMHOLI omusha we-Democratic Alliance (DA) KwaZulu-Natal udalula isu elisha ahlose ngalo ukukhulisa leli qembu kanye nokuheha abamnyama ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya nokudla omasipala abaningi kulesi sifundazwe. UMnu uZwakele Ngqondo Mncwango (35) udalule lokhu  engxoxweni ekhethekile abenayo neBAYEDE

UMncwango ongowokudabuka KwaNongoma futhi obekade eyisishoshovu se-Inkatha Freedom Party (IFP) phambilini usanda kuqokwa njengosihlalo omusha we-DA KwaZulu-Natal ngemuva kokwehlula imbangi yakhe uMnu Sizwe Mchunu okhethweni obelushubile ngoMgqibelo odlule.

UMchunu ubethandwa kakhulu ngobenguMengameli waleli qembu, uNkk Helen Zille osanda kuhoxa esikhundleni.

“Into yokuqala engifuna ukuyenza wukuvakashela  imiphakathini yasezindaweni zasemakhaya njengaKwaNongoma ngenhloso yokuhlwaya amalungu omphakathi angabaholi ukuba bajoyine iqembu le-DA. Ngokwenze njalo kuzoba lula ukuheha amalungu omphakathi ukuba bajoyine i-DA ngobuningi ngoba lokho kuzobe sekuqeda isithombe sokuthi i-DA yiqembu nje labamhlophe,’’ kusho uMnu Mncwango.

UMncwango ophinde abe ngumholi weKhokhasi ye-DA kuMasipala weTheku uqhubeke wathi “Okwesibili engihlose ukukwenza wukuhambela abaholi bomdabu ngenhloso yokwakha ubudlelwano obuhle nabo. Yize siyiqembu elikholelwa kakhulu enqubweni yobungxiwankulu nokubuye kushayisane nobukhosi kodwa ukuze iqembu likwazi ukukhula kumele samukele  amasiko ezinye izinhlanga njengobukhosi,’’ kuqhuba uMncwango.

Uqhuba uthi uhlose futhi ukuqeda ngeqembu elithathwa njengelohlanga lwamaNdiya okuyi-Minority Front (MF). “Ngifuna bonke abohlanga lwaMandiya abebevotela i-MF manje bavotele i-DA ukunokuvotela i-ANC ngoba vele i-MF isifana neqembu eselifile. Sizongenisa  kakhulu  ezindaweni zabomdabu bamaNdiya ukuyohlwaya amavoti,’’ kuqhuba uMncwango. Uphinde wathi bafuna futhi  nokubhincisela nxanye iqembu le-African National Congress (ANC) komasipala.

“Yize okwamanje singeke sibadle bonke omasipala kodwa ngifuna ukuqinisekisa ukuthi kumasipala ngamunye siba nekhansela lethu. Enye into esizodla ngayo wukuba siqinise umkhankaso wethu wokulwisana nenkohlakalo edla lubi komasipala baKwaZulu- Natal. Sizosebenzisana nezinhlaka zomphakathi ukuvumbulula inkohlakalo ebese siyinekela izwe,’’ kusaqhuba yena.

Uveza nokuthi bazoqalisa uhlelo oluyimfihlo  lweMpimpa-Hotline lapho amalungu omphakathi angahambisani nezenzo zenkohlakalo ezokwazi khona ukuzobika ngazo ukuze i-DA izokwazi ukuzisukumela. “Lolu hlelo luzosiza kakhulu ngokuqoqa ulwazi ngomasipala abafukamele inkohlakalo. Futhi sizokwakha nobuhlobo nezikhulu ezithile zomasipala ukuze sikwazi ukuqoqa ulwazi ngenkohlakalo. Phela siyazi akusizo zonke izikhulu zomasipala ezihambisana nenkohlakalo,  zikhona ezingayifuni,’’kusaqhuba yena.

UMncwango uqhuba uthi kumanje i-DA ngoMgqibelo izobe izokwamukela inqwaba yamalungu nabaholi abanohlonze abavela ku-ANC,NFP kanye ne-IFP KwaNongoma. “Okwamanje angithandi ukudalula amagama abo siyobadalula ngoMgqibelo emcimbini wokubemukela futhi nginezingxoxo ezijulile zokuheha owayengumholi we-National Democratic Congress (Nadeco) UMnu Ziba Jiyane ukuba azolekelela ngekhono lakhe ukukhulisa iqembu lethu,’’ kusaqhuba yena.

Ubonakala eyinyama uMnu Jiyane emaqenjini ezepolitiki njengoba kunamahebezi okuthi kunabathile futhi eqenjini le NFP elibhekene nezinkinga zobuholi abamshelayo ukuba azoba ngubuso beqembu njengoba kubhekwe okhethweni lohulumeni basekhaya.

See Also

Kuzokhumbuleka ukuthi i-NFP kubikwa ukuthi ibhekene nezinkinga zombango wobuholi njengoba uMengameli wayo uNkk Zanele Magwaza-Msibi elokhu alala phansi kusukela nyakenye ngenxa yokuhlaselwa yisifo sohlangothi. “Impela zikhona izingxoxo enginazo noMnu Jiyane ukuba abuye eqenjini. Nakanjani ngiyamdinga ukufezekisa leli phupho lami lokukhulisa iqembu ezindaweni zasemakhaya. Phela uMnu Jiyane usenalo ugazi nobuhlakani kwezepolitiki,’’ kusho uMncwango.

UMnu Jiyane ubeseyijoyinile i-DA kodwa wabuye wahoxa ngemuva kokwehlulwa okhethweni, ehlulwa nguMnuz Mchunu njengoba babebanga isikhundla sikasiHlalo we-DA KwaZulu-Natal. “Ngifuna i-DA ibe yiqembu eliphikisayo kubo bonke omasipala baKwaZulu-Natali ukuze sikwazi ukulwisana nenkohlakalo,’’ kusaqhuba yena.

UMncwango ukhale ngamanye amaqembu aphikisayo komasipala ukuthi ayehluleka ukulwisana neANC. “Kungenzeka ukuthi ozakwethu  abakuqondi kahle okumele kwenziwe ngamaqembu aphikisayo. Ukwenza umzekelo nje, uhlakazwa kanjani umasipala njengoba sibona kwenzeka kwabanye omasipala bakulesi sifundazwe kodwa sibe singakaze sizwe nelilodwa iqembu eliphikisayo likhalaza ngezinkinga okukanye inkohlakalo,’’ kuqhuba uMncwango. Lomhloli uwachithe njengamampunge amahebezi okuthi njengoba eseqokwe njengosihlalo we-DA uselibangise kusishayamthetho nokuthi uzokwenza izinguquko kusishayamthetho. “Namhlanje (NgoMsombuluko) ngibize umhlangano ophuthumayo weqembu ukuzokwehlisa amaphaphu kozakwethu abebecabanga ukuthi kuzokwenziwa izinguquko kusishayamthetho. Ngibatshelile ukuthi ukuze sigcine ubumbano eqenjini lethu akukho zinguquko ezizokwenziwa.”

Uphinde wathi  ubatshelile nalabo abebemesekela ukuthi athathe isikhundla sokuba ngusihlalo ukuthi mabangabheki ukuthi kukhona ukwenzelela azobenzela khona. “Mayelana namahebezi okuthi kuthiwa sengizoya kusishayamthetho ukukhipha uzakwethu uSizwe Mchunu nalokho ngikuchithile, anginazo izinhlelo zokwenza lokho. Mina ngisazoqhubeka ngibe kumasipala weTheku. Angijahile ukuya kusishayamthetho. Ngifuna ukushiya lapha sengazi ukuthi ngikhulise inqwaba yabaholi abazongena ezicathulweni zami,’’ kuphetha uMncwango.

Scroll To Top