Now Reading
U-2015 wunyaka wokushintsha isitebhu emaqenjini epolitiki
Dark Light

U-2015 wunyaka wokushintsha isitebhu emaqenjini epolitiki

Amanye amaqembu kumele enze izinqumo ezinqala nokungathi nxa egeja umgodi kube sekuphelile njalo, abahlaziyi beBAYEDE bayenaba

UNYAKA wezi-2015 ungabukeka ungunyaka owejwayelekile nje kepha ukuhlaziya kuhlonza ukuthi lo kuyoba ngomqoka kakhulu emaqenjini amaningi ezepolitiki kuleli. Lokhu kungenxa yokuthi iningi lawo kumele athathe izinqumo ezinqala mayelana nekusasa lenqubomgomo yawo, abaholi kanjalo nemikhankaso. Okwenza kube nengcindezi wukuthi lo nyaka (2015) ungowokugcina ekuzilungiseleni ukhetho lohulumeni bezindawo oluzoba ngowezi-2016.

Yize iningi lizobheka okungase kwenzeke ePhalamende ngenyanga kaNhlolanja lapho uMengameli ezothula khona inkulumongqangi yakhe ayibhekise esizweni, lokho kubukeka kungayisiqalo nje sonyaka oyoba nzima hhayi kuphela enhlanganwneni  ebusayo kepha nakuwo aphikisayo imbala.

 African National Congress

Njengeqembu elibusayo cishe kuzo zonke izinhlaka zikahulumeni, leli qembu libhekene nenselelo emangalisayo, ngaphakathi nangaphandle kwalo. Inkinga yokuqala wukulawula amalungu ayo iwabuyisele emgqeni. Kule minyaka engamashumi amabili ubudedengu bamanye amalungu ale nhlangano kubandakanya nabaholi bayo sekudale isithombe esithile ngale nhlangano.

Isithombe esikwabezindaba nabantu nje jikelele yikuthi le (i-African National Congress ) yinhlangano yogombela kwesabo, amaqola nabakhohlisi. Maningi amathuba okuthi lo mbono ungabi yiqiniso eliphelele, kepha kwapolitiki umbono yiwo oyingozi ukwedlula lokho okuliqiniso. Le nhlangano kumele, phakathi kokunye, iqale ukucabanga ngalabo abazongenela ukhetho lokuba ngamakhansela nokuyinto evame ukudala umsindo. Lo msindo udalwa wukuthi kusuke sekunokungqubuzana phakathi kwalabo abekade bengamakhansela kanye namalungu ale nhlangano anombono wokuthi kabenzanga kahle ngakho sekuyisikhathi sokuthi bashenxe.

Yize eminyakeni eyedlule kubukeke sengathi i-ANC iyakwazi ukubhula loyo mlilo, isikhathi esikuso sikhomba ukuthi kungase kube nomdonsiswano onzima kwazise emuva nje kokhetho lwango-2016 kuzolandela ngo-2017 ingqungquthela yale nhlangano okuyobe kukhethwa kuyo ubuholi obusha. Esimweni esinjalo-ke maningi amathuba okuthi abantu babekelane imigoga basebenzinse  u-2017 ukufakana ingcindezi.

Okunye le nhlangano kuyomele ipheke iqhinga lokubhekana namaqembu aphikisayo nasefunge agomela ukuthi nakanjani azode ewuphazamisa umgqigqo kanye nokusebenza kwayo. Ngeshwa lokuba yiqembu elikhulu ukuziphendulela kwe-ANC ezimbangini zayo kuhlale kubhekwe ngelibanzi. Ngakho ekwenzeni njalo kuyomele liqaphele ukuthi aselenza into engenza lihanjelwe ngabalandeli.

Democratic Alliance

Iqiniso lithi unyaka wezi-2014 awubanga muhle kuleli qembu. Eminyakeni eyedlule i-DA ibithathwa njengesigomagoma kwaphikisayo, kepha ukufika kwenhlangano ye-Economic Freedom Fighters (EFF) kubukeka kuwuphazamiseile umgqigqo waleli qembu. Zolo lokhu bekuyilo obekuthi nxa limemezile noma ligadla kwi-ANC abezindaba bathi mbo, yilo ebeligqigqa izinkantolo kepha namuhla leyo ndawo isithathwe yiqembu le-EFF .

Enye inkinga elizobhekana nayo leli qembu wukuthi kuvele sekukhona abashaya amakhala ngesandla somholi wayo, uMhlonishwa uHelen Zille, abamsola ngokuthi ulipigogo elithanda ukubukwa nelingamfuni umuntu oliphikisayo.  Abaholi abanjengoMhlonishwa uMbali Ntuli KwaZulu-Natal sebeke batinyelwa wudosi lukaMhlonishwa uZille ngesikhathi bethi basho okwehlukile. Yize lenhlangano isemi kahle eWestern Cape ngamavoti, kukhona okusina kuyijeqeza, ikakhulukazi uma kufika kulabo abazibiza ngamakhaladi nokuyibo abenza linqobe i-Western Cape. Iqembu eliyimbagi kuyo esifundazweni – okuyi-ANC – kubukeka isikwamukele ukuthi iyokwazi ukunqoba nxa ingathola ivoti lamakhaladi.

Lokhu kusho ukuthi nonyaka inkulu ingcindezi ezofakwa uKhongolose kusuka nje kusasa njengoba le nhlangano inomgubho kulesiya sifundazwe. Okunye okumele le nhlangano ikululungise lungakafiki ukhetho yisithombe ebese iqalile ukusilungisa, lesi sokuthi iyiqembu labelungu abangomacaphuna kusale. Kule minyaka engamashumi amabili i-DA isebenze kanzima ukucisha leso sithombe kepha akukho ukungabaza ukuthi izimbangi zayo zizolokhu zingena nje ngenxeba.

Economic Freedom Fighters

Noma ngabe lokhu kuyakujabulisa noma kuyakunenga, iqiniso lithi unyaka wezi-2014 kube ngunyaka we-EFF ngezizathu eziningi. Esokuqala le nhlangano ikwazile ukuthi iqala nje ngqa ukungenela ukhetho ikwazi ukungenisa ePhalamende nakwezinye izishayamthetho ezifundazweni. Okwesibili, ikwazile ukuthi iguqule ukusebenza noma ukwenzeka kwezinto ePhalamende kuzwelonke.

Yize okwenzakalayo kungabukwa ngabanye njengomsindo nokwehlisa isithunzi sePhalamende, lowo msindo abawenzileyo ukwazile ukubenza babe ngondabamlonyeni kwabezindaba nakubavoti. Sikhuluma nje amehlo abantu abaningi asejahe ukubona ukuthi ngabe kuyothatha kwenzekeni nxa kuvulwa iPhalamende njengoba i-EFF ifungile ukuthi izoqhubeka lapho igcine khona.

Kepha akukuhle konke kule nhlangano ngoba sekukhona imifantu ede ibonakala. Le mifantu-ke yiyo ezokwenza kube nomsebenzi onzima kule nhlangano nonyaka kwazise kuyomele ithi igadla lapha ku-ANC ibe ikwazi ukuqinisekisa ukuthi indlu yegagu kayinethwa. Akungabazisi ukuthi iyoba nkulu ingcindenzi nxa sekufika ukhetho lwango-2016 ngoba phela iqembu leli liyobe lingena okokuqala, ngakho kulindeleke inqwaba yabantu ukuba bathutheleke kulo, ikakhulukazi labo ababona bengavuka nesikhundla emikhandlwini thizeni.

See Also

Inkatha Freedom Party

Nonyaka Inkatha Freedom Party igubha iminyaka engamashumi amane (40) yabunjwa. Akulona ihaba ukuthi ukuqala kwezinkinga zokulahlekelwa ngabalandeli ngezibalo ezinkulu kwi-IFP kuqale ngokhetho lohulumeni bezindawo ngonyaka wezi-2011.

Lapha leli qembu elalinomasipala abaningi KwaZulu-Natal lalahlekelwa yibo ngenxa yokuqembuka kweqembu le-National Freedom Party (NFP), eyahamba nenqwaba yabalandeli. Okwesibili, kwaba wukusebenzisana phakathi kwe-NFP kanye  ne-ANC nokwanciphisa amandla kwi-IFP. Lo nyaka-ke umqoka kwi-IFP ngoba cishe nayo iyabubona ubumqoka bokubuyisa izinduku. Iqiniso lithi le nhlangano isenenxeba elikhulu ngoba phela ukuhamba kwabantu, ukuncipha kwezihlalo komasipala, ePhalamende nasesiShayamthetho kwenza yalahlekelwa yinzuzo, okuyimali iqembu eliyithola ngokuba nesibalo esithize ePhalamende.

Kwi-IFP ukhetho oluzayo lusho ithuba lokubuyela kulokhu leli qembu elaliyikho. Kepha ukuze liphumelele nalo liyazi ukuthi kumele lidlule ebunzimeni. Okokuqala, wukubuyisa abalandeli abahamba baya kwi-NFP kanjalo nalabo asebelahlekelwe yithemba. Okwesibili, wukubuyisa omasipala abahamba ngo-2011 kanye nokuqala bakhe isithombe esibaveza njengeqembu likazwelonke elingakwazi ukududulana namanye amaqembu njengakuqala. Ukwenza kwale nhlangano nonyaka kungase kuhlonze ukuthi kambe izophumelela yini eminzamweni yayo.

National Freedom Party

Iqembu le-NFP lagqanyiswa wukhetho lohulumeni bezindawo lowezi-2011 ebalwazweni lepolitiki yakuleli. Ngonyaka ozayo kuyobe kungokwesibili ukuba lingenele ukhetho. Inkinga ekhungethe leli qembu okwamanje yimibiko yokungaboni ngaso linye njengoba kukhona abathi aliqhubeke nokusebenzisana ne-ANC kanti abanye bathi abuphele ubudlelwano.

Kukhona-ke nalabo abathi akubuyelwane ne-IFP. Lo mdonsiswano unganesiphetho esingesihle ngoba kungase kudaleke ukuthi abalandeli bengazi ukuthi yini okumele bayenze ngesikhathi sokuvota. Lena yinto abathile kule nhlangano abasola ukuthi vele ibalahlekisele ngamavoti okhethweni lukaNcwaba nyakenye.

Enye inkinga ukungabibikho komholi wale nhlangano nokungeyona imfihlo ukuthi iningi lavotela le nhlangano ngenxa yakhe. Imibiko yokugula komholi we-NFP inayo futhi ingozi yokuvula isikhala ebuholini. Lo nyaka uyoba mqoka kuleli qembu ukuba liqale lihlukanise ngobunyonincwe phakathi kukaMengameli wayo kanye neqembu. Yize lokhu kungezwakala kabi kwamanye amalungu aleli qembu kepha iqiniso lithi bukhulu ubungozi ekungakwazini ukuhlukanisa lokhu. UMengameli wale nhlangano ungubuso bayo kepha nonyaka kuyoba mqoka ukuthi abaholi bayo bagqamise  imigomo yenhlangano ukuze kubonakale ukuthi izoqhubeka ngisho uMengameli wayo exinekile.

Scroll To Top