Now Reading
UVukayibambe ethubeni lokuzalwa kabusha
Dark Light

UVukayibambe ethubeni lokuzalwa kabusha

Umhlangano wakuleli sonto ungase ube yisiqalo sekhasi elisha ophikweni lwentsha lukaKhongolose

EMINYAKENI engu-70 eyedlule, ngesikhathi lapho umbuso wengcindezelo usadla lubi,  izingcithabuchopho ezimnyama zaqhamuka nomqondo wokwakha uhlaka lwentsha. Lolu phiko lwaluzohambisana nenhlangano endala kuleli nase-Afrika jikelele yomzabalazo i-African National Congress (ANC).

Umholi wokuqala walolu phiko kwaba nguMnuz Anton Muziwakhe Lembede nowadlula emhlabeni esemncane kepha amagalelo akhe nobuhlakani nanamuhla kusabatshazwa. Lolu phiko lwentsha kwavunyelwana ukuba lubizwe ngokuthi yi-African National Congress Youth League (uVukayibambe, okuyigama elathathelwa egameni lebutho  elanqunywa yiNgonyama uDinuzulu).

Ngokwabaholi bokuqala bakaVukayibambe inhloso yalolu phiko kwakuwukwakhela uKhongolose abaholi bakusasa. Nembala ezikhathini eziningi kwabanjalo ngoba kuyo kwaqhamuka abaholi abanohlonze abafana noMnuz Nelson Mandela,Mnuz Ashby Solomzi Mda, Mnuz Walter Sisulu, Mnuz Oliver Tambo, Mnuz Peter Mokaba, Mnuz Lulu Johson, Mnuz Malusi Gigaba kanye noMnuz Fikile Mbalula. Abaholi abakhiqizwa nguVukayibambe kabagcinanga ngokuhlala kuKhongolose ngoba abanye bakha amanxiwa bavula awabo amaqembu.

Lapha kubalwa abantu abafana noMnuz Robert Sobukwe owaba ngumholi wokuqala we-Pan African Congress (PAC), uMntwana uMangosuthu Buthelezi ohola Inkatha Freedom Party kanye noMnuz uJulius Malema ohola i-Economic Freedom Fighters (EFF). Kukhona ukuvumelana ukuthi kule minyaka engu-70 lolu phiko selukhiqize abaholi abanomqondo owehlukile, nokuyinto abathi yaba nobuhle kanjalo nobubi bayo.

Ngaphandle kokubheka kabanzi izinkinga zobuholi nayilapho kungagcina sekukhulunywa ngamagama abaholi abathile, iningi libona sengathi inkinga yalolu phiko ibingeyona eyomuntu oyedwa kepha ngeyesizukulwane esithize. Labo abanaloyo mcabango baqhathanisa indlela yokubeka izinto yabaholi abafana noMnuz Lembede  nesizukulwanwe sakhe kanye nezikhathi zoMnuz Mokaba, Johson, Gigaba noMbalula, noMnuz Malema. Bonke laba baholi baphatha ngezikhathi ezahlukene kanjalo nezimo zombusazwe ezazingafani nokwenza kube liphutha ukubaqhathanisa.

Kepha kukhona okungalukhuni ukukugwema, okuyindlela laba baholi ababebeka ngazo izinto. Isizukulwane sikaLembede cishe yiso esake sakhuluma into eyanyakaziza uKhongolose ngesikhathi beqhamuka nohlelo olwalubizwa ngokuthi yi-1948 Programme of Action. Lolu hlelo lwaluyisusa i-ANC, eyayidume ngokuthanda ukuxoxa, iyiweza ukuba ibe yinhlangano efuna inkululeko manje.

Yikho kwaqhamuka nesiqubulo esithi “Freedom in our lifetime”. Lolu hlelo olwanyakazisa uKhongolose lwakubeka ngembaba ukuthi ngubani umcindezeli nokuthi ngubani umcindezelwa nokuthi bobabili kumele benze njani ukuze kufikwe esiphethweni. Lolu hlelo (Programme of Action) lwaphoqa ukuthi kube nokungqubuzana kwemibono phakathi kwentsha kanye nabadala ngaleso sikhathi.  Kukhona nabaqinisekisa ukuthi uhlelo lwe-Freedom Charter ka-1955 lwenziwa ukulwisana ne-Programme of Action ngoba phela le yentsha yayithi abacindezelwa kumele babuyelwe ngokwabo.

See Also

Kuthi ngakolunye uhlangothi i-Freedom Charter yona ikhulume ngokuthi umhlaba nomnotho ngowawo wonke umuntu – omhlophe (umcindezeli) nomnyama (umncindezelwa).

Osomlando kanye nawo amalungu kaVukayibambe imbala bayavumelana ukuthi isizukulwane sikaLembede, yize sasifuna izinguquko manje,  kepha sasinobuchule bokubeka udaba. Bonke bathi abalandela lapho, kakhulukazi ngezikhathi zesizukulwane sikaMnuz Mbalula noMalema, baphelelwa wubuchule bokubeka udaba lwabo, kunalokho kwanda inhlamba.

Ngaphansi kwesihloko esithi “Rebuilding a united radical ANC Youth League for the advancement of economic freedom in our Lifetime”, kunethemba lokuthi uVukayibambe uzozalwa kabusha ube yilokhu owawakhelwe khona – ukukhiqizela uKhongolose abaholi bakusasa. Noma ngabe ngubani oholayo, kusesekuseni ukuqinisekisa ukuthi lolu phiko luzobuyela ezinsukwini zakudala kwazise nalabo abasazothatha nabo basekuso isizukulwane lesi okukhalwa ngaso. Yisikhathi kuphela esiyoveza okuyikho.

Scroll To Top