Now Reading
Omasipala nenselele yokuguqula uhlelo lobandlululo
Dark Light

Omasipala nenselele yokuguqula uhlelo lobandlululo

KUNOKUVUMELANA ukuthi umbuso wobandlulo owaqala ngonyaka ka-1948 wawunezinhlelo ezahlukahlukene zokubusa leli zwe. Lo hulumeni wawulekelelwa ngongqondongqondo bezifundiswa zamaBhunu ezazibiza ngokuthi ziyi-Afrikaner Broederbond.

Imiqondo yaleli butho lamaBhunu yayitholakala cishe kuyo yonke imikhakha yempilo. Kweminye yemiqulu eyayisatshalaliswa ngaleso sikhathi ngenhloso yokuveza umbono waleli butho kwakukhona othi The Consolidation of the Homelands, Separate Development and Self Development.

Le miqulu kanye neminye eminingi yiyo eyayiveza lokho okuyiphupho likahulumeni wobandlululo kanye ne-Afrikaner Broederbond ngaleli zwe. Olunye lohlelo olwaluseqhulwini kwakuwukuhlela ukuhlala kwezinhlanga ezahlukene kuleli.

Lapha uhulumeni wobandlululo wawungafihli ekuthini ubona leli zwe lilihle nxa izinhlanga zehlukaniswa, ama-Afrika ahlale wodwa kanjalo namaNdiya kanye namakhaladi. Zonke lezi zinhlanga kwakumele zingalinganiswa nohlanga lwabelungu.

Ukuqinisekisa ukuthi lokhu kuyenzeka kwakhiwa uhlelo lokuhlalisa abantu oluzoqinisekisa ukuthi amaNdiya atholakala ko-Chatsworth nako-Phoenix, amaKhaladi abe ko-Wentworth nako-Newlands, kanti ama-Afrika wona ko-Lamontville, Chesterville nakoMashu.

Izigameko zokufuduswa kwabantu njengalezo ezenzeka eMkhumbane ngonyaka ka-1958 kanye nase-Sophiatown ziwubufakazi bezinhloso zikahulumeni wangaleso sikhathi wokugudlula eminye imiphakathi ezindaweni ezithize ngaphansi kwalo uhlelo nomqondo we-Group Areas Act.

Lokhu akugcinanga lapha ngoba ngisho nohlelo lwezindlu okwakumele lwakhelwe lezi zinhlanga nalo lwaluxoxiwe lwaze lwahlelwa ngaphansi kwe-Group Areas Act. Kanjalo nokuthi le miphakathi iholwa ngubani kanjani kwakunohlelo lwakhona. Ngisho ingqalasizinda nayo yayihlelilwe, ukuthi imigwaqo “yakobantu” noma emalokishini imi kanjani, ukuthi kunesonto, isikhumulo samaphoyisa kanye nendawo yokucima ukoma nakho kwakuyingxenye yohlelo ngoba phela uhulumeni lo wobandlululo wawukholwa wukuthi uyazazi izidingo kanjalo nezimfuno zazo zonke izinhlanga ezakhele leli.

Ngokwalo hulumeni izindawo zakobantu kanye namalokishi ayefanelwe yintuthuko nje encane ezoqinisekisa ukuthi izakhamuzi zakhona ziyalala, bese zivuka ekuseni ziyosebenza ezindaweni zakobelungu nayilapho kwakwakhiwa khona umnotho kahulumeni wobandlululo. Izakhamuzi zakobantu nasemalokishini zazingazuzi lutho kuwo.

Lokhu kufakazelwa wukuthi izindawo zamalokishi ezazingenayo ingqalasizinda etheni zazakhiwe eduze nje kwamadolobha abelungu wona anakho konke. Emuva kweminyaka engamashumi amabili kwabakhona uhulumeni wentando yabantu, iziphathimandla zawo zibukeka zihlalelwe umsebenzi omkhulu wokuguqula lokho okwenziwa wumbuso wobandlulo nokuwumsebenzi ongelula. Umsebenzi onzima yilowo wokuguqula izindawo ezazihlelelwe ukuba kuhlale izinhlanga ezithize ukuba zihlale wonke umuntu. Ingqinamba enkulu wukuthi ezinye zalezi zindawo namuhla zehlukaniswe nangamazinga empilo. Isibonelo nje ngisho ungasondelana umphakathi wakwaNgcolosi nakwaNyuswa eyakhelwe ngabampofu nedolobha lase-Hillcrest kanye nendawo yase-Waterfall enabantu abadla izambane likapondo, amazinga empilo angaphoqa ukuthi isimo sihlale sinjalo lezi zindawo ziqhelelene nokuyinto engaphezu kwamandla kahulumeni.

Iqiniso elisobala eNingizimu Afrika namuhla wukuthi ngisho imizamo kahulumeni yokuhlanganisa imiphakathi iyenzeka kweminye imikhakha njengasezikoleni lapho sewuthola zonke izinhlanga zifunda ndawonye. Inkinga ekulu ibukeka ilapha ezindaweni zokuhlala. Lapha kusengabantu abamnyama abaya ezindaweni okuthiwa ngezabelungu, nakhona beya ngoba izinga labo lempilo selingcono.

See Also

Kubo lokhu akukhona ukuxhumana kwezinhlanga kepha kwabanye babo lokhu wukusuka “osizini” uya endaweni engcono. Lokhu kusho ukuthi amalokishi nezindawo zakobantu zizoqhubeka zibe ngezabantu bezinga nomnotho othize kuthi lezo zakobelungu zona ziqhubeke nokuba ngcono.

Lena yinselelelo enkulu kuhulumeni wendawo ngoba yiwo onomsebenzi wokuhlela izindawo nokulindeleke ukuba ekuhleleni kwawo uqinisekise ukuthi ingqalasizinda oyakhayo akuyona oyohlanga olulodwa.

Umbuzo ukuthi abaseMhlanga bayovuma yini ukuba kwakhiwe izindlu zomxhaso eduze kwemizi yabo yezigidigidi? Bona abase-Hillcrest bayothini nxa umphakathi wakwaNgcolosi wakhelwa izindlu zomxhaso eduze nabo ukuze kube lula ukusondelela ngasetohweni?

Lena yinyakanyaka eyaqanjwa yadwetshwa nguhulumeni wobandlululo, ngeshwa lo hulumeni uyokwahlulelwa ngokuthi uyakwazi yini ukuguqula lokho.

Scroll To Top