Now Reading
Umlando wethu: Nginanela ngokuthokoza umlando ngoNdlunku okaMpahleni
Dark Light

Umlando wethu: Nginanela ngokuthokoza umlando ngoNdlunku okaMpahleni

Ngizalwe ngowe-1972, ngingumzukulu kaSigubhu Mtshali, ngizalwa yindodana yakhe endala uMbhekeni Mtshali ongasekho. Ngingumzukulu kaSigubhu kunkosikazi wakhe wokuqala umaNgema emakhosikazini amathathu. Ugogo umaNgema uyena owaba nenhlanhla ukufika eMatshalini ubabezala wakhe esaphila.

Kuthe ngowe-1987/1988 phakathi kwaleyo minyaka, ngangifunda eKhula High School, Esikhawini. Ubaba uMbhekeni wangitshela ukuthi kukhona umama angithuma ukuba ngihambe naye ngimuse kumkhulu uSigubhu ekhaya eMkhandlwini. Wangiyalela umuzi engizomthola kuwo ose-J2 ngasesikoleni uMdlamfe.

Ngashesha ukuphuma ngalelo langa esikoleni, ngayobheka lo muzi, angificanga muntu. Okusho ukuthi saphambana, yena waya ekhaya e-H1 wangangifica, sangatholana kanjaloke. Ube esequbeka nohambo ngoba kusho ukuthi babebonene nobaba baxoxa, ngokulahlekelana wavele waya eNkosini uNkanyiso kwesakwaBiyela eMkhandlwini, wachazela iNkosi ngohambo lwakhe ngoba engawazi umuzi waseMatshalini ukuthi ukuphi nendawo. INkosi uNkanyiso yathumela isigijimi ukuba siye eMatshalini kubizwe umkhulu uSigubhu.

Umkhulu ube esefika kubaba indodana yakhe lapha eSikhawini, ezomazisa ngodaba abizelwa lona koNkosi. Umkhulu washo ukuthi ubiziwe eNkosini uNkanyiso. Mina ngokwami into engayizwa ngisengxenye ishiwo umkhulu uSigubhu wathi. Ubiziwe eNkosini uNkanyiso, esefikile iNkosi yathi, “ Nangu uMntwana wakwaZulu othi uzalwa ubabekazi wakho, ucela ukuzogezwa eMatshalini ngoba umama wakhe sewashona’’. Impendulo kamkhulu uSigubhu wathi, ’Ngizothi ngigeza ingane kaMaMtshali owayegane kuphi?’’

Umkhulu uSigubhu ubewumuntu obambelele kakhulu esintwini nasemasikweni futhi engeyena umuntu okhuluma kakhulu kodwa futhi ungeke umjike entweni akholelwa kuyo.

Ngakho-ke, embuzweni wakhe angikutholi ukuphendula kweNkosi uNkanyiso nakumzala wakhe okufanele agezwe. Emva kwalokho angiphindanga ngezwa ngalolu daba emndenini, nayo indodakazi kaMaMtshali ayiphindanga yabuya. Kodwa lokhu kwabhaleka kimina enhliziyweni ngahlala nakho nakuba ngimncane emndenini.

Kuthe kamuva emva konyaka wezi-2008, sesihlala nogogo uMaNgema lapha ekhaya likandodana wakhe uMbhekeni, simthathe ngesimo sokumnakekela ngoba esemdala, ngibe sengibuza ugogo ngalolu daba lukaMaMtshali owaya eBukhosini bakwaZulu ukuthi yinto ekhona yini leyo. Impendulo kagogo uMaNgema oyinkosikazi yokuqala kaSigubhu yathi:

“Yebo, ngifika lapha eMatshalini ukhokho wakho wayesaphila, indaba engayizwa khona lapha emndenini ukuthi kwakunobabekazi walapha ekhaya eMatshalini owathathwa abaseBukhosi bakwaZulu.’’ Waqubeka wathi, “Obabamkhulu base behamba beya kwaNongoma eBukhosini ukuyofuna izinkomo zabo ngokuthathwa kwendodakazi yabo.

Kuthiwa banyamalala isikhathi esithi asibe izinyanga ezintathu bengabuyi, waze wethuka umndeni kucatshangwa ukuthi hlambe badliwe izilwane zasendle, lokhu kudala uhambo lwaluhanjwa ngezinyawo. Babe sebeqhamuka emva kwaleso sikhathi, bebuya belambatha. Bathi bafika eBukhosini banikwa amageja bafakwa emasimini, kusho ukuthi ababeze ngakho akukhulunywanga. ’Yilokho ugogo akwaziyo nangixoxela khona ngaloMaMtshali ongukaMpahleni.

Mina ngokwami ngibona ukuthi indaba kakhokhokazi wethu uMaMtshali okaMpahleni ingukuthi: Kwaba ukuthathwa kwakhe, balandela abazali bakhe ukuyofuna izinkomo zabo, babuya belambatha. Udaba lwakhe emndenini lwama lapho.

Lubuye lwavuka ngowe-1987/1988 ngendokakazi yakhe uMntwana uHelen ehamba efuna lo mndeni wakomalume bakhe, wakwazi ukuthola indodana kamzala (uSigubhu) okunguMbhekeni, emthola ngoba wayesebenza esibhehlela eNgwelezane. Kwaba lula ukuthola yena ngoba nasendaweni yaseMakhasaneni ubaziwa kakhulu ngoba usebenzile kwaMagwaza esibhedlela. Babonana-ke uMntwana uHelen noSigubhu kodwa udaba lwabo lwangaba nasixazululo, bagcinana lapho.

See Also

Selubuya namuhla lolu daba njengoba uMntwana uZeblon ubehamba efuna laba bantu baseMatshalini ngenhlahla kaNkulunkulu wakwazi ukuyalelwa wathola umkhulu uPhangifa osendaweni yaseMayeni kuNdundulu okunguye osiphethe emndenini.

Nathi esiyisizukulwane sithole ukugcwaliseka komlando obuxoxwa, namuhla sesiyazi ukuthi lokhu kuyinto ekhona ngempela.

Ngokuphawula nje kwami, kubukeka sengathi kusukela kumkhulu uSigubhu, ukhokhokazi ukaMpahleni uhambe esemncane uSigubhu futhi kungenzeka ukuthi abelama yena abamazanga ngokumbona. Bazalwe esehambile. Ngoba umfowabo kaSigubhu wokugcina oshone ngowezi-2010, wazalwa ngowe-1920. INgonyama uSolomon okaMpahleni ayexhumene naye ibuse phakathi kowe-1913 kuya kowe-1933, okuwukuthi okaMpahleni waya koMkhulu phakathi kwaleso sikhathi, mhlampe ezinye izingane zabafowabo zazalwa esehambile ezinye zazisencane ukuba zingakhumbula ubuso bakhe.

Esiphethweni, impilo iyaba nokuhle nokubi. Izinto ezenzeke kudala kwakuyisikhathi sazo, kanti futhi kwezinye izikhathi, injabhiso izala ubuhle. Ngichaza ukuthi ngokuthathwa nokungathokozi kwabaseMatshalini kube sekuthokoza isizwe sikaZulu ngokukhuliselwa umholi wengomuso wesizwe sikaZulu, ebhekwa ngokukhethekile uMaMtshali okaMpahleni. Futhi siyayithola inhliziyo yeSILO esesikhotheme nokutusa ugogo uMaMtshali ngokuthembeka ekumkhuliseni. Siyakujabulela siyakubonga ukutusa iqhaza elivela ngoMaMtshali.

Ukuphumula okuhle kuso iSILO Samabandla, uNdlunkulu uMaMtshali ukaMpahleni ongukhokhokazi wethu nasendodakazini yakhe uMntwana uHelen.

Scroll To Top