ezekhomishini

Umlomo yishoba lokuziphungela: URamaphosa uyavuma amaphutha

  Uhlelo lokutshalwa kwezikhuphekhuphe zeqembu lunogcobho. Uzihlangule kumabibi Usuku obelukade lulindiwe lugcine lufikile. Lolu bekuwusuku…