Now Reading
UMkandawire walwa ngomculo ekuvikeleni iMalawi
Dark Light

UMkandawire walwa ngomculo ekuvikeleni iMalawi

Ukufudukela kwakhe eNingizimu Afrika phakathi kweminyaka yama-80’s akubanga yiphutha ngoba ngaleso sikhathi base bebaningi kakhulu abantu baseMalawi abebekuleli.

Emalokishini ikakhulukazi eThekwini lapho kwakunamathuba amaningi emisebenzi yilapho babegcwele khona baziwa ngamaNyasa okwabe kuyigama elalingacwasi ngoba babedabuka eNyasaland esiyaziwa ngeMalawi. Inkakha yomculi wakuleliya lizwe uWambali Mkandawire wayengalandeli nje kuphela ubizo lwakhe emculweni ngokuza kuleli, kepha wayenezihlobo ezafika kuqala lapha.

Wazalwa zi-10 kuNtulikazi we-1951 aziwa ngelikaMtebeli. Ngaphambi kokugqama kwekhono lakhe emculweni, wayeyisishoshovu somzabalazo ephikisana nenqubo yokuhlukunyezwa kwabantu nguhulumeni kaDkt uHasting Banda owayephethe ngesandla sensimbi. Wayegxile kakhulu emculweni ijazz futhi kuyiwo ayewusebenzisa ngezindlela ezicashile ukudlulisa umyalezo wezepolitiki. Kwezinye zezingoma zakhe uthi uncamela ukufa kunokushaya izwe loyisemkhulu ngenxa yokucindezelwa ngabantu abafana naye boHlanga. Lapho wayegudla uMengameli uBanda.

Utuswa ngokundizisela phezulu ifulegi laseMalawi ngeminyaka yawo-1970 ngaphambi kokulishiya leliya lizwe wayozinza eNingizimu Afrika. Ekufikeni kwakhe kuleli wasungula iqembu lomculo elalaziwa ngeFriends First okwathi ngokuhamba kwesikhathi kwaba nokungaboni ngasolinye waphuma kulo wazimela. Esekuleli usebnzisane nabaculi abaningi namabhendi okubalwa uJabu Khanyile neBayete, iSankomote noTsepo Tsoale. Umculo akhe usadlalwa kakhulu namanje eMalawi, yize thandwa kakhulu igenge endala elandela ijazz.

See Also

Owake waba yiMeneja yakhe uPeter Mazunda wabhala kanje ngaye ekhasini lakhe likaFacebook emuva kokuzwakala kwezindaba zokudlula kwakhe mhlabeni: “Uhambe kahle Wambali. Ngiyabonga ngezifundo ongifundise zona nangamathuba owadalile kimina. Ngikuleli zinga nje kungenxa yakho”.

Minyaka yonke indawo azalelwa kuyo esigodini saseMlowe khona eMalawi siba nedili lomculo lokumkhumbula. Eminyakeni edlule idili lenziwe laba likhulu njengoba selixhaswa nanguhulumeni nesibalo sabaculi abanandisayo siya ngokwanda. Uma kubhekwa umlando wakhe kuvela ukuthi ungowokudabuka eKenya yize yena ayngakugqamisi lokho.

Scroll To Top