Now Reading
Siqhubeka nokufundisana ngemidlalo yokukhulisa izingane zesizwe
Dark Light

Siqhubeka nokufundisana ngemidlalo yokukhulisa izingane zesizwe

Kuqhubeka kushicilelo olwedlule:

Umdlalo wabafana ikakhulu. Baphikisana ngokugibela izihlahla babone ukuthi ngubani oyoze athi chwa kwelenyoni.

Lo mdlalo uyingozi uma abafana bephikisana ngokufinyelela egatsheni lokugcina ngoba ayantenga bawe balimale.

Uthi umuntu angaba phezuluke bese ebuza: “Ngikuphi mina?” Baphendule: “Ukwelenyoni.” “Nina?” “Siphansi.”

Lo phezulu bese chlabelela enyakazisa amagatsha entengemula ethi:

Inkosi yakithi

Bayithumele e Pitoli

Ukub’ iyogada

Abant’ ababoshwayo

WO! wo-wo-O! O! OO!!

Sawubona mntakankehli

Sigaxa sikabhatata.

Ukweghathana

Lona ngumdlalo wabafana ekweluseni onjongo yawo enkulu ukufundisa abafana induku nokubaqinisa ukuba bangabi ngamagwala. Kuthi kwelusiwe isuke ingqwele ithi: “Sibanibani uthizeni uthi wena ungumfana,”Lo mfana lapho usho ukuthi uyakwehlula.

Uma usibanibani ethi yena akasiye umfana, kuliweke kubonakale owehlulwayo. Uma seziqina izinduku umuntu ubonakala ngokusubatha ngejubane.

Lapho lona okuthiwa uyehlulwa engafuni ukulwa kuyaye kuthiwe akaphinde la mazwi: “Umnqol’ ogombetsheni, umachob’ izintwala zikanina.”

Ukweqhatha izinkunzi

Abafana banomdlalo wokweqhatha izinkunzi zezinkomo. Ezinye izinkunzi zize ziwufunde lo mkhuba kangangokuthi bathi abafana bangayibongela nje iqhwishe, kube sengathi kunyakaza ithuku ekhanda.

Mhlawumbe abafana bazoyibongela bathi:

Unkokhovula uzilubaluba

Kabhekeki kakhweleki

Usihulahula sihahelwe

NgamaQadasi abathe

Ayasithathelela saqhwisha, njll.

Kwesinye isikhathi izinkunzi zilwa zilimazane, noma enye ife nokufa.

Uma abafana befuna ukuyicija ngempela inkunzi ukuze ivukwe ulaka olukhulu, bamba isiduli bakhiphe izibonkolo bazithele clunda.

Ukwethusana

Lo mdlalo wenziwa cishe zonke izindawo kodwa kwesinye isikhathi ungaba yingozi. Umuntu uvela emva komuntu amemeze ngokwethuka athi: “Hha!” Lona othuswayo ethuke aqikileke abone kamuva nje ukuthi ubethuswa. Kwesinye isikhathi kucashwa ngemuva kwesivalo lapho kukhona oza phandle, athi uyangena ethuswe.

Lo mdlalo uyingozi uma othuswayo kungumuntu ohlala enamaphaphu aphezulu, usenokuquleka lapho umethusa.

Umdlalo kakholo

Lo mdlalo udlalelwa phandle. Kuyaye kuthi lapho izingane zibona ukholo ezulazula zihlabelele zithi:

“Kholo kholo kaNkovly’ ekhaya

Uphetheni ngomlomo?”

“Ngipheth’ amasi”

“Uwasa kwabani na?”

“Ngiwasa kwaZancengele-

Ancengele kancinyane

Athi gqi gqi gqi

Eme ngeguma

Lakwamnewabo

Athi umnewabo

“Ufunani laph’ endlini?”

See Also

Athi, “Ngifuna izajeje.”

“Ngezani zona?”

“Ngezabayeni.”

“Bafike nini?”

“Bafik’ izolo,”

“Wabahlabisani?”

“Ngabahlabisa ucilo –

Ucilo bamalile,

Baqonde imvubu

Yona nyamankulu –

Badle baphelele

Nontembuzane – Ntembuzane, ntembuzane-vosho!

Ntembuzane, ntembuzane-vosho!”

Umshishilizo

Kuthathwa

izingewecwana zikathayela zithi ukubuyiswa kancane ngaphambili nangemuva. Ucwecwe lolu kumele lulingane ukuba umuntu angahlala kulo. Lolu cwecwe lukathayelake lubekwa endaweni eqethukile.

Kuhamba kuhambe buze bulale bushelele utshani kuleyo ndawo bese kushishilizwa-ke.

Nokho uthayela uyingozi uma uthuke umsika umuntu, kakhulukazi kanti ubusugwalile.

Okunye ukushishiliza kwenziwa ngesithende lapho linile. Kukhona abakwazi ukushishiliza indawo ende bengawanga futhi bengamanga.

Umacashelana

Lona umdlalo wokucashelana emakhabeni, emahlangeni noma otshanini. Uthi umuntu angasithela bese ecasha memeza ethi: “Wu hhu!” Alarye athule athi nya. Bamfune bamfune, hlangeni noma otshanini. Uthi umuntu angasithela bese ecasha ese“Wu-bhu!” Kwesinye isikhathi uyaye athi uphindaphinda ukuthi athi lanho ebona ukuthi sebedede kakhulu kuye aphinde futhi athi: “wu-hhu” kanti useyazibambisa.

Scroll To Top