Now Reading
UHenny Penny nabangani nomyalezo wesibhakabhaka
Dark Light

UHenny Penny nabangani nomyalezo wesibhakabhaka

Ngelinye ilanga uHenny-penny wayethatha ummbila lapho wawugcinwa khona. Ngokuphazima kweso kwaba khona into emshaya ekhanda.

“Nkosi yami kwenze njani!” kuzikhalela uHenny-penny; “isibhakabhaka kubonakala engathi sizowa, angihambe ngiyotshela iNkosi.”

Wahamba isikhathi eside kwaze kwafika lapho ehlangana khona noCocky-locky.

“Uyaphi, Henny-penny?” kubuza uCocky-locky.

“Oh! Ngiya kotshela iNkosi ukuthi isibhakabhaka siyawa, “ kusho uHenny-penny.

“Ngicela ukuhamba nawe!” kusho uCocky-locky.

“Nakanjani,” kuphendula uHenny-penny.

Bahamba kanjalo-ke bobabili uHenny-penny noCocky-locky beyotshela iNkosi ngesibhakabhaka esasiwa. Bahamba ibanga elide bengafiki lapho beya khona bagcina sebeze bahlangana noDucky-daddles.

“Niya kuphi Henny-penny ninoCocky-locky?” kubuza uDucky-daddles.

“Oh! siya kotshela iNkosi ukuthi isibhakabhaka siyawa,” kusho uHenny-penny noCocky-locky.

“Ngingakwazi ukuhamba nani?” kubuza uDucky-daddles.

“Akunankinga nalapho,” kusho uHenny-penny noCocky-locky.

Nebala uHenny-penny, uCocky-locky noDucky-daddles bahamba bonke beyotshela iNkosi ukuthi isibhakabhaka siyawa. Nabo kwaba esifanayo bahamba, bahamba kwaze kwaba bahlangana noGoosey-poosey,

“Niyaphi ngempela, nina Henny-penny, noCocky-locky noDucky-daddles?” kubuza uGoosey-poosey.

“Oh! siya komkhulu siyotshela iNkosi ukuthi isibhakabhaka siyawa,” kusho uHenry-penny, uCocky-locky noDucky-daddles.

“Ngicela ukuhamba nani,” kuzincengela uGoosey-poosey.

“Nakanjani,” kusho uHenny-penny, uCocky-locky noDucky-daddles. Basuka lapho ke uHenny-penny, uCocky-locky, uDucky-daddles noGoosey-poosey beyotshela iNkosi ukuthi isibhakabhaka siyawa. Nabo futhi kwaba esifanayo bahamba into engapheli baze bahlangana noTurkey-lurkey.

“Niya kuphi, Henny-penny, noCocky-locky, noDucky-daddles, nawe Goosey-poosey?” kubuza uTurkey-lurkey.

“Oh! siya kotshela iNkosi ukuthi isibhakabhaka siyawa,” kusho uHenny-penny, uCocky-locky, uDucky-daddles noGoosey-poosey.

“Ngicela ukuhamba nani?, Henny-penny, Cocky-locky, Ducky-daddles noGoosey-poosey?” kuzicelela uTurkey-lurkey.

“Kungani ufuna ukuhamba nathi, kodwa akunankinga,” kusho uHenny-penny, uCocky-locky, uDucky-daddles, noGoosey-poosey.

Bahamba bonke uHenny-penny, uCocky-locky, uDucky-daddles, uGoosey-poosey  noTurkey-lurkey beyobikela iNkosi ukuthi isibhakabhaka siyawa. Bahamba ibanga elide baze bahlangana no 

Foxy-woxy, naye uFoxy-woxy wase etshela uHenny-penny, uCocky-locky, uDucky-daddles, uGoosey-poosey  noTurkey-lurkey:

“Niya kuphi ngempela Henny-penny, Cocky-locky, Ducky-daddles, Goosey-poosey, nawe Turkey-lurkey?”

Baphendula bonke uHenny-penny, uCocky-locky, uDucky-daddles, uGoosey-poosey, noTurkey-lurkey batshela uFoxy-woxy ukuthi:

“Siphikelele komkhulu siyotshela iNkosi ukuthi isibhakabhaka siyawa.”

See Also

“Oh! kodwa lena akuyona indlela eya komkhulu, Henny-penny, noCocky-locky, noDucky-daddles, noGoosey-poosey, noTurkey-lurkey,” kusho uFoxy-woxy; “Ngiyayazi indlela okuyiyo nginganikhombisa yona?

“Singajabula, Foxy-woxy,” kusho uHenny-penny, uCocky-locky, uDucky-daddles, uGoosey-poosey, noTurkey-lurkey.

Nebala uHenny-penny, uCocky-locky, uDucky-daddles, uGoosey-poosey, uTurkey-lurkey, noFoxy-woxy bonke bahamba beyotshela iNkosi ukuthi isibhakabhaka siyawa. Basuka lapho bahamba, bahamba kwaze kwaba bafika emgodini omncane ompintshene.

Lona kwabe kungumnyango oya emgedeni kaFoxy-woxy. UFoxy-woxy wathi kuHenny-penny, nakuCocky-locky, nakuDucky-daddles, nakuGoosey-poosey, nakuTurkey-lurkey:

“Lena indlela elula ebheke komkhulu, uma ningilandela nizofika ngokushesha khona. Ngizohamba kuqala bese niyangilandela wena Henny-penny, nawe Cocky-locky, nawe Ducky daddles, nawe Goosey-poosey, nawe Turkey-lurkey.”

“Akunankinga nalapho? kusho uHenny-Penny, uCocky-locky, uDucky-daddles, uGoosey-poosey, noTurkey-lurkey. UFoxy-woxy wangena emgedeni wakhe, engakahambi indawo ende waphenduka walinda uHenny-Penny, uCocky-locky, uDucky-daddles, uGoosey-poosey noTurkey-lurkey.

Ekugcineni uTurkey-lurkey wanyamalala wangena emgodini omnyama. Wayengakahambi kakhulu ngesikhathi u“Hrumph,” Foxy-woxy eshumpuluza ikhanda likaTurkey-lurkey’ wathatha isidumbu sakhe wasitshatha emhlane.

Kwase kulandela uGoosey-poosey wangena emgedeni kwase kuthi u“Hrumph,” waphinda washumpua ikhanda likaFoxy-woxy, noDucky-daddles.

Kwase kungena uCocky-locky emgedeni kwathi naye engakahambi kakhulu kwaqhamuka u“Snap, Hrumph!” wabamba uFoxy-woxy noCocky-locky.

UFoxy-woxy wayeselume kabili uCocky-locky, wabuzwa ubuhlungu kodwa kwangaba kubi ngoba akafanga. Wase ecele usizo lukaHenny-penny.

Wabe esetshikizisa umsila wajika  wabuyela ekhaya , wagcina engayitshelanga iNkosi ukuthi isibhakabhaka siyawa.

Ake sikhulume ngalolu daba – Izindlela zokukhuluma nezingane

Ukucabanga ngokuzimela

  • Ngesikhathi uHenny-penny ezwa into ethile imshaya ekhanda, yini into okwakumele ayenze ngaphambi kokuqala atshele wonke umuntu ukuthi isibhakabhaka siyawa?
  • UCocky-locky, uDucky-daddles, uGoosey-poosey noTurkey-lurkey babengabangani bakaHenny-penny. Ucabanga ukuthi kwakumele bamkholwe uHenny-penny ngesikhathi ethi isibhakabhaka siyawa?
  • Kungani ucabanga ukuthi uHenny-penny wayefuna ukutshela iNkosi? Akukho okunye ayengakwenza uma isibhakabhaka sasiwa?
  • Ucabanga ukuthi uHenny-penny nabangani bakhe kwakumele basabe ukulandela uFoxy-loxy emgedeni? Kungani?
  • Uma kuwukuthi uHenny-penny nabangani bakhe babenokukhathazeka ngokuthemba uFoxy-loxy, kodwa babengazi ukuthi ungumngani noma cha, yizimpi ezinye izinto ababengazenza  ukuze bangangeni emgedeni kaFoxy-loxy?
Scroll To Top