Now Reading
Isigqila sentombazane nemfihlo yekewu
Dark Light

Isigqila sentombazane nemfihlo yekewu

UHu-lin kwakuyintombazane encane eyabe iyisigqila. Ukuze azithole eseyisigqila nje, wayedayiswe ngubaba wakhe esemncane. Kwase kuphele iminyaka emihlanu ehlala nezinye izingane eziningi ezazisetshenziswa njengezigqila esikebheni esabe sifana nendlu kuzo. 

Umphathi wakhe owayenenhliziyo embi elukhuni wayemhlukumeza njalo. Wayebaphoqa ukuthi bahambe bayoma emgwaqweni nezinye izingane zamantombazane ayezithengile ukuze bacele okokudla kubantu abadlulayo. Le mpilo yayinzima kakhulu kuHu-lin. Wayefisa ukuthi naye afane nezinye izingane aphume ayodlala ebaleni lapho kubhebhezela khona amakhayithi emoyeni ayethi uma ewabuka awafanise nezinyoni ezinkulu emoyeni. 

Wayefisa nokubona izinyoni zindiza okuyinto eyabe imnandi ukuyibona kumjabulise noma esezibona zakha izidleke zazo esicongweni. Kodwa wayehlushwa ukuthi uma umphathi wakhe eke wambona ezama ukulunguza izinyoni ngaphandle ,ebuka nobuhle bendalo wayezomshaya kanzima futhi angamniki nento azoyidla isikhathi eside. Ngendlela ayenenhliziyo embi ngayo, nezinye izingane ezazihlala kule ndawo zase zimqambe igama zimbiza ngoBlack Heart.

Kwathi ngelinye ilanga le ntombazanyana enguHu-lin izizwa inomoya ophansi ikhathazwa nayindlela ephathwa ngayo kulo muzi yafikelwa umqondo wokuthi kumele ishaye ichithe ibaleke ingaphinde ibonakale. Okwakumkhathaza ukuthi nale ndawo wayengayazi kahle ngoba wayengakaze aphume ngisho nokuphuma ebaleni lalapha. 

Wathi esacabanga lokho wambona uBlack Heart emlandela. Wambona ukuthi kukhona afuna ukukwenza wambhozomela kabuhlungu wamshaya waze wawa waquleka. Kwaphela amahora amaningi elele phansi ewumfunzane enganyakazi equma kungathi uzophelelwa umoya.. “Nkosi yami uma kungase kube khona umuntu ongisizayo!”ngingajabula kakhulu impilo yami yonke,” kusho le ntombazane ngokudabuka.

Lapho babehlala khona kwakunomfula, eduze kwawo kwakuhlala indoda endala. Le ndoda nayo yayihlala ngayodwana inomngani oyedwa qha eyayimazi okwabe kuyikewu elalihlala ngasesangweni limgadele isango ebusuku, lalizwakala likhala kakhulu uma kukhona umuntu elingamboni kahle ozama ukuvula isango. Nentombazane uHu-lin bagcina sebengabangani naleli kewu. Kwakuthi njalo uma behlangana nalo bame baxoxe ngesikhathi bedlula eduze kwekotishi le ndoda endala.

Ngenxa yokusondelana kwabo waze wathola nolwazi lokuthi umnikazi waleli kewu indoda enothile eyabe inemali eningi eyayiyigcine emzini wayo. Ikewu leli igama lalo kwabe kunguChang, linomqala omude okwakwenza likwazi nokuzwa zonke izindaba zomninilo uma exoxa nabathile. Lona ikewu lalingenawo umndeni elalingawuxoxela zonke izindaba yingakho lalixoxa nentombazane uHu-lin. 

Kwathi ngelinye ilanga kusesekuseni uBlack Heart eqeda ukushaya kanzima le ntombazane eyixosha emzini wakhe, konke lokhu ikewu lalikubona futhi likuzwa. Labe selisuka liya kwenye indlu lapho kuvamise ukudliwa  khona liyobheka ukuthi ayikho yini imvuthuluka yokudla esalile ukuze lithole okuya ngasethunjini lisize nentombazane engumngani walo. 

Lapho kuleyo ndlu kwakulele indoda endala eyayinentshebe empunga, kuthe kusenjalo labona le ndoda endala isishintsha futhi iphenduka umfana omncane, namehlo amakhulu. Lisadidwe yilokho lo mfana waphinde washintsha wabuyela esimweni sendoda endala. Lapho ikewu selikhohlwe nokuthi konje indlala eliyilethe kule ndlu,  laphuma ngokushesha lagxumela ebaleni lisadidwe ngelikubonile. Lafikelwa umqondo wokuthi lixhumane noHu-lin ukuze lizwe uvo lwakhe ngalo mhlola okungenzeka ukuthi kube khona amtshela khona okwehlukile. Leli kewu laliyihlonipha kakhulu intombazane futhi liyazi ukuthi ingumuntu onolwazi lwezinto eziningi ngakho-ke nakanjani uma liya kuyo lizoyithola impendulo elizoyigculisa.

Leli kewu elinguChang labe seliya ngasesangweni nebala lathola kuvaliwe njengokujwayelekile. Akukho elalingakwenza ngaphandle kokulinda umnikazi womuzi ukuze alivulele isango. Emuva kwamahora amabili waqhamuka umphathi wakhe kubonakala ukuthi uthokozile wanika leli kewu into yokudla okuyinto ayengajwayele ukuyenza. Watanasa egcekeni lakwakhe ebhema ugwayi wakhe wasekuseni waze waphuma ngesango walishiya livulekile.

See Also

Lokhu yikhona impela ikewu elalikulindele. Laphuma kancane laze layofinyelela ngasemgwaqweni. Selingalapho laqala lamemeza. “Hun-lin vuka kunento engifisa ukukutshela yona.”

“Angilele,” kuphendula intombazane isho ibhekisa ubuso bayo ngakumngani wayo kubonakala nokuthi kade ikhala ngenxa yezinyembezi.

“Kwenzenjani,” kade ukhala yini?. Ngabe uBlack Heart uphinde wakushaya futhi? “Asiphuthume siphume ngoba usacambalele angasizwa nakancane.

Kwakulindelekile ukuthi kukhona lapho bezophambana khona ngenkulumo ngoba ikewu linendlela yalo yokukhuluma naye njengomuntu unendlela yakhe. “Ukuze singazitholi sesiphambana mina ngizoswebeza into engizoyisho.” Wasondeza indlebe yakhe kuHu-lin wamtshela konke akubonile, wase emcela ukuba amtshele ukuthi konje lokhu ngabe kusho ukuthini. Intombazane yakhohlwa ngalo lonke usizi lwayo emuva kokuzwa indaba emnandi kangaka. 

Iyaqhubeka ngesonto elizayo.

Scroll To Top