Now Reading
“Mhla Laduma” ngumdlalo owagqamisa uGabela
Dark Light

“Mhla Laduma” ngumdlalo owagqamisa uGabela

“Mhla Laduma”  Lona ngumdlalo wethelevishini owawushisa izikhotha owawukhonjiswa ngonyaka we-1985 nokuyiwona okwagqama kuwo umlingisi uGlen Gabela. Isizukulwane samanje simazi eselingisa emdlalweni okhonjiswa kuSABC 1, uZalo elingisa indawo kaPastor Mdletshe kusuka ngowezi-2015. Yinsizwa enamagama amaningi eyaziwa ngawo okuwumphumela wemidlalo yethelevishini yakuleli asebonakale kuyo. Indawo yakhe kuZalo yake yahoxishwa okwathi ngenxa yedumela layo nengcindezi kubabukeli kwaphoqa ukuthi ibuye ngonyaka we-2020. Ephawula ekubuyeni kwakhe ngaleso sikhathi wathi,” Ngithokoze kakhulu, ungathi ngindizela phezulu. Ukwamukeleka engikukhonjiswe ozakwethu kulo mdlalo kungaphezulu kokwenza”.

Noma ukulingisa kungumsebenzi wakhe wansukuzonke, futhi akhula nawo uyavuma ukuthi zikhona izinselelo ezihambisana nawo. Kwenye yezinkulumongxoxo azenza akakufihlanga ukuthi ngesikhathi esaqala ukulingisa, kwakwenzeka abe nemizwa yothando nalona wesifazane alingisa naye. Uthi ngokukhula nokwazi ukuthi uphokopheleni kuhamba kuhambe kudlule. 

Kungashona ilanga uma kungakhulunywa ngamagalelo akhe nasekuzuzile kwezokulingisa kusuka aqala,

UGabela wazalwa  lulunye kuMasingana ngowe-1970 KwaZulu-Natal. Uthando lwethelevishini lwaqala kuye esemncane yingakho nje kwathi eneminyaka eli-15 wabe eselingisa emdlalweni uShaka Zulu. 

Ekuzibonakaliseni kwakhe kuShaka Zulu, abadidiyeli bem,idlalo bathatheka yikhono lakhe. Omunye umdlalo aziwa kakhulu kuwo i-Okavango ngonyaka we-1989, iWrrior from Hell ngowe-1990, The Ghost and  the Darkness ngowe-1996, Soldier of the Rock (2003) neRed Dust (2004). Engazelele ngonyaka we-1994 ngesikhathi iNingizimu Afrika inkululeko wayelingisa kwifilimu iGuns of Honour. Ngowe-2006 wazithola kumele alingise emafilimini amabili ngesikhathi esisodwa okwabe kuyiScore neHertlines. 

See Also

Uthi ezindaweni asezilingisile kumafilimu nakuthelevishini, esamhlaba umxhwele ekaPastor Mdletshe kuZalo. Akagcini ngokulingisa kuphela, kodwa uphinde abe nekhono lokubona ithalente njengoba wayephakathi kwabanye ababeqokwe ukuhlunga abalingisi emdlalweni owuchungechunge iTjovitjo. 

Ciche eNingizimu Afrika iyabalwa imidlalo igama lakhe elingekho, kungaba ngukuthi uyalingisa noma ulekelela ukuqondisa lowo mdlalo.  Usehlonishwe ngezindondo eziningi kwezokulingisa.

Scroll To Top