Now Reading
Okugcine kungavelanga phambi kukaMehluleli
Dark Light

Okugcine kungavelanga phambi kukaMehluleli

Emaphephandabeni aseNingizimu Afrika nasezinkundleni zokuxhumana kusatshalaliswe imibiko ethi sekuqubuke umbango wokuthi ngubani ozohlala eSihlalweni sikaZulu. Lokhu bekwehlukile kunenkulumo yokuqala ebithinta uNdlunkulu uMaDlamini noma ukusayina kweSILO.

Lokhu bese kuthinta iSihlalo ngqo. Njengoba bekulindelekile kunede kwezwakala lokhu yabe isiphakama imimoya kuwo wonke umuntu. Phakathi kwamagama abebalwa kwabezindaba bekukhona eloMntwana uNhlanganiso, uMntwana uBuzabazi, uMntwana uSimakade kanjalo noMntwana uMisuzulu okuphakanyiswe yena ngokwencwadi yefa yoMntwanenkosi.

Kulandelwa lokhu kukhuluma okungenhla, uHulumeni wesifundazwe wabe esezwakalisa ukuthi ukumisa konke ukubhekelela iNdlunkulu njengoHulumeni kuze kube yima “lo mbango” uxazululekile. Kwathiwa zizomiswa zonke izimali eziyisabelo saseNdlunkulu ngisho nanoma yiluphi usizo oluqondene nayo.

Uhulumeni wesiFundazwe waze wacela uHulumeni kazwelonke ukuba angenelele eze nekhambi. Nebala uMengameli wezwe wakhomba uNgqongqoshe uDkt uMaDlamini-Zuma okunguyena uMnyango wakhe othintene nezoMdabu ukuba asingathe lolu daba. Nebala okaDlamini wabe eseqoka loyo oke wabanguNdunankulu wesifundazwe uMnu uWillies Mchunu ukuba azame ukuhlanganisa izinhlaka ezibangayo bese eletha umbiko wakhe onezincomo esikhathini esiyizinyanga ezintathu. Lo mbiko awukaphumi kuze kube manje.

See Also

Okungaqondakali yikuthi engabe amandla ekomiti likaMchunu angakanani kunalawo enkantolo, kungenzeka yini inkantolo isho okunye uMchunu yena asho okunye?
Okuqaphelekayo wukuthi ecaleni elithathe izinsuku ezimbili awekho amaphepha abekhuluma ngombango ngqo weSihlalo noma amagama okukhulunywa ngawo. Yize emaphepheni oMntwana uMbonisi udaba belungamahlebezi okubekwa kozoba yiSILO nawo kawasho ukuthi ngobani ababangayo.

Ngakho iNkantolo akubukeki izongena ngqo kweleSihlalo ngaphandle uma isinqumo sencwadi yamafa singaba nomthelela.

Scroll To Top