Now Reading
Ake sikhuthaze izingane nentsha yakithi ngokubonga
Dark Light

Ake sikhuthaze izingane nentsha yakithi ngokubonga

Kulesi siqephu sizoshayelela isikhonkwane cishe esimqoka ezinganeni nasentsheni ukwakha isisekelo sokubumba isimilo sabantu abasakhula ngokwethambo. Indlela ingane ekhuliswa ngayo kwabo isho lukhulu ngayo, uhlobo lwempilo ezoyiphila, iphinde idalule ikhaya lapho ikhuliswa khona.

Phela ikhaya yigaraji lokucancatha ingane ngezando zamazwi, amashizolo emikhuba emihle nezindlawu zokubhuncula konke okungayenza ikhule ifane nesihlahla esingenamgogodla oqinile nowentula ukuzimela phuhle ungasekelwanga ngezindukwana.

Ngakho kufanele sisukume ngazo zombili sikhuthaze umkhuba omuhle wokufundisa izingane ukuthi zihlale zithi “Ngiyabonga.” Leli siko lokubonga lihamba ibanga elide. Ngokuphimisa amazwi athi; “Ngiyabonga mama” kukhona ingane ekuzuzayo nokuyilahlekelayo uma ingashongo. Uyibuka ize iyosithela ulokhu unqekuzisa ikhanda ujatshuliswa okuhle oyizwe ikusho.

Lesi senzo sayo sokubonga siphenduka isibuko esikukhumbuza owawukwenza usemncane. Abadala ababekubona wawubezwa besho okuningi. Omunye wayethi; “Ikhuliswe kahle le ngane izohamba ibanga elide empilweni.” Anqakwe ngomunye engakaqedi ukuphimisa imicabango yakhe.” Umbone nobelalele eseyimemeza. Uma ifika ayimangaze ngobuhle bezenzo. “Thatha nawu uswidi” iwuthathe. Emva kokufola ngenkathi ibonga aphinde athi, “Sale usuphathela nezingane zakwenu wonke la mawolintshi.”

Iningi lingakuphika noma likuvume, kuneqiniso elibabisa okwenyongo yenyathi elihlale lisobala okwenadinga yembuzi ukuthi imfundiso enkulu kunayo yonke zonke izingane ziyifunda ekhaya lapho zizalwa khona. Ziyifunda kunina noyise, kugogo nomkhulu kubanewabo nomafungwase. Yibona abayikhuza bababaze; “Thatha ngezandla zombili. Bonga!” Konke bayakugcizelela kwesinye isikhathi ikhuzwa ngoswazi nangenhlanekela yesandla uma ingakwenzi lokho. Leyo evusa umhlwenga ngokudlebeleka iyakhonjiswa ngokuphazima kweso ukuthi ngubani usomaqhuzu lapha ekhaya.

Kugcizelelwa kuphindelelwa umkhuba wokubonga. Ukubonga akunasikali futhi akuthengwa, wumkhuba omuhle sonke esinamandla okuzifundisa nokuwufundisa. Ingane izalwa iwuqwembe olungabhalwe lutho abazali bayo abaludweba lonke uhlobo lwemifanekiso.
Eqhulula inhlamba isencane ezikhathini eziningi nayo isuke izizwe kwabo egcekeni njengoba kunemizi okubongelwana ngayo sengathi inyosi ihaya. Nebingelela abadala ithi “Sawubona baba” isuke ifundiswe kwabo endlini.

Izingane zingafundiswa ukubonga ngezindlela eziningi. Zingakhuthazwa ukuqaphelisisa lapho ziphimisa amazwi athi, “Ngiyabonga.” Zingaphinde zigqugquzelwe ukubala ngezimpelasonto ukuthi ziliphimise amahlandla amangakhi igama elithi; “Ngiyabonga.” Zingaphiwa uswidi, isithelo nonemenayidi emva kokuthi; “Ngiyabonga.” Singazipha uswidi, izithelo noma sizijabulise ngokuyodla nazo ethilomu thizeni.

Akufanele kugcine lapho. Uma sesibona isivande sokubonga sesiba yimbewu emilayo, singaqamba amanye amasu. Singaphinde simeme izingane nezezihlobo nezomakhelwane sizixoxele ngamandla alele emfihlakalweni yegama elithi “Ngiyabonga.” Singaqala ngokuzibuza eminye yale mibuzo: Kuyini ukubonga? Ubani ohlale ethi ngiyabonga kuwe uma umenzele izinto noma kade ekuthumile? Kungani uthanda kuthiwe kuwe ‘ngiyabonga’? Yini efikayo emqondweni wakho lapho umuntu obekade ekuthumile avele athathe omnika khona angasho ukuthi ‘ngiyabonga’?

Uma sesakhe isisekelo ngale ndlela singawugxilisa kabanzi lo mkhuba wokubonga. Singazinunusela ngeqatha lokubonga sakudlala. Ophendule imibuzo engenhla ngenkathi kuxoxwa angaklonyeliswa ngokuthile, mhlawumbe ushokoledi noma yilolu hlobo lukaswidi okuthiwa “ubaxakile.” Kuthiwa ubaxakile ngoba uyaxakana uwudla udele uze uwubuke ngamehlo. Wona udelisa wena! Lezi zingane kufanele zingene egiyeni lokwazisa ukubonga. Zingaqala zingagquqguzelwa ukubhala ngokubonga ebhukwini lazo “USOZIGAMEKO WOKUBONGA” Yilapho singazikhuthaza ukuba zikhiphe amangwevu azo ngalesi sihloko. Zingagcini ngokubhala ezikubongayo kuphela kepha zilisho ngembaba ukuthi, “Umama ungithume ukuba ngimlethele umshanelo. Sengimnika uvele wawuthatha ngesandla esisodwa sakuwuhlwitha. Akazihluphanga ngokuba athi; ‘Ngiyabonga.’”

See Also

Singaqala ngemincintiswano ngenkathi siqhubeka sizikhuthaza ukuba zibonge. Singaba namaqoqo nazo abuthana ngezimpelasonto ukuzojula sicebisane ngokudlondlobalisa usikompilo oluchichima ingwebu yokubonga. Singafundelana esikubhalile ngokubonga phakathi kweviki nokuyizinto ezisihlabe umxhwele.

Singavotelana ukuthi ubani odle ubhedu. Singaklomelisa ngezitifiketi njengoba sebengamahalanjonjo okubonga. Singabapha iziqephu ezigxile ekubongeni. Singabakhombisa izingane ezingenamilenze nazingalo kepha ezenza izimanga empilweni. Sikha phezulu kuningi ezingakhuthazwa ngakho.

Umuntu okwazi ukuthi; “Ngiyabonga” uyakuphoqa ukuba ungamzibi kepha umbuke ngendlela eyehlukile. Ugcine umbeke kwelinye iqophelo lempilo nelokucabnga. Uzizwa unokumhlonipha nokumazisa ngendlela engachazeki. Iningi lezinto ozenzayo uyamcabanga uma ukhumbula ukubonga kwakhe. Owamthengela ibhulukwe endalini uphinde umthengele elisha. Owamupha inkomishi umthengela eziyisithupha ezifanayo. Owamthengela isithelo umupha isaka lazo nemifino. Ukuba athi “Ngiyabonga” kwakuthoba kwakugquguzela ukuba ungamkhohlwa.

Namazwi akhe ahlale enkeneneza ezindlebeni zomqondo wakho! Ingane ethi; ‘ngiyabonga’ ikulethela umunyu nemvula yezinyembezi elethwa wukujabula nentobeko emphefumulweni! Asikhuthaze izingane nentsha ukuba bonke bathi; “Ngiyabonga.”

Scroll To Top