Now Reading
IBotswana nomthetho ovikela izakhamuzi ngemisebenzi
Dark Light

IBotswana nomthetho ovikela izakhamuzi ngemisebenzi

Ngesikhathi iKhabhinethi yakuleli isabhekene nokudingida udaba lwabantu abalinganiselwa ezi-250 000 abangabokudabuka eZimbabwe abahleli eNingizimu Afrika, iyaqonga nengcindezi kuHulumeni yokubeka izakhamuzi zakuleli phambili.

Selokhu kuqale ukuzwakala izindaba zabaseZimbabwe abaphoqa uHulumeni ukuba ubanike ubuzwe obugcwele ukuze bathole nezimvume zokusebenza, nengcindezi iyaqonga ngakuHulumeni eqhamuka ezakhamuzini.

Sekuhlelwe nokhukhulelangoqo wombhikisho ozobanjwa ngoLwesithathu esiya kulo zingama-24 kuLwezi ozobheka eZindlini Zombuso ePitoli. Abahleli balo mbhikisho bathi banengekile yindlela yenqubomgomo yakuleli elawula ukungena nokuphuma kwabangaphandle, abathi yenzela phansi izakhamuzi zaseNingizimu Afrika.

“Asihambisani nokunikezwa kwabantu baseZimbabwe izimvume zokusebenza kuleli,” kusho umyalezo oqhamuka kumashoshozela ombhikisho ohlelwayo. Kukhona ukukhuluma okuthi ukugcwala kwabantu bangaphandle kuleli, abangena ngokungemthetho kunawo umthelela ekuncipheni kwamathuba emisebenzi kwabangumsinsi wokuzimilela.

Ngesikhathi lapho kucaca ukuthi uHulumeni oholwa yi-ANC umanqika ukusukumela udaba lwabokufika abakuleli ngokungemthetho, izwe elingumakhelwane iBotswana alichithanga sikhathi ngokwenza izinguquko ezinqala ngemithetho elawula abantu bangaphandle, ngenhloso yokubeka phambili abantu bakhona emnothweni wezwe. Leli lizwe liphasise umthetho owaziwa nge-Industrial Development Act of 2019, okukade kunguMthethosivivinywa.

IBotswana isibeke uhlu lwamabhizinisi angama-21 ahlinzekelwe abantu bakhona kuphela. Kuwona kukhona elokubhakwa kwezinkwa, ukwakha ifenisha, ubunikazi bezitolo, ukuhweba ngophethroli.

Lo mthetho ukubeka kucace ukuthi kunamabhizinisi athile abekelwe eceleni abantu bakuleli lizwe, okuyothi uma abangaphandle betholakala bewenza babhekane nengalo yomthetho. Isitatimende esikhishwe uMnyango Wezokutshalwakwezimali, Uhwebo Nezimboni sithi abantu baseBotswana kumele kube yibo ababekwa phambili kunabangaphandle.

NeZimbabwe inawo umthetho ovikela imisebenzi ethile enikezwa kuphela abantu bakhona obizwa nge-Indigenisation Act. Lapha kubalwa amabhizinisi ezokuthutha, ubunikazi bezitolo, ukukhangisa, amabhizinisi okucwala izinwele, awokubhaka, ubuciko. Emizamweni kaMengameli wakhona u-Emmerson Mnangagwa yokutholela izwe abatshalizimali bangaphandle, ngoNhlangulana nonyaka wenza isichibiyelo kulo mthetho ngokunika ushwele abangabokufika asebenesikhathi eside benza amabhizinisi ezweni. Empeleni umthetho osanda kuphasiswa eBotswana awuhlukile nowaseZimbabwe ngoba uvikela izakhamuzi, futhi iqinisekisa nokuthi kunemisebenzi ethile evikelwayo ukuze kuhlomule abantu bendawo.

Kukhona konke lokhu, kubonakala ukhuvethe lube nomthelela omkhulu emnothweni wamazwe angaphansi kweSouthern African Development Community (SADC), njengoba abaholi bawo sebebheke ukubambelela kulokhu okukhona nokubeka phambili abantu bawo.
“Njengoba iqonga ingcindezi, izimboni zibonakala zizama ukwakhela phezu kokukhona, kanti ngakolunye uhlangothi ohulumeni bagqugquzela ukuvikela izakhamuzi nokwelusa umnotho,” kusho isitatimende esikhishwe yiSADC esibheka isimo somnotho emazweni angaphansi kwayo.

Ngenyanga edlule uMengameli uCyril Ramaphosa usayine umthetho iPrivate Security Industry Regulation Amendment Act. Ingxenye yalo mthetho inesigaba esithi zonke izinkampani zonogada kumele zibe okungenani ngezakuleli ngokwesilinganiso esingama-51%.

See Also

Lo mthetho ube usunika amandla uNgqongqoshe Wamaphoyisa ukuba akwazi ukuguqula amaphesenti obunikazi uma ebona kunesidingo okanye kubonakala ukuthi leyo nkampani ubunini bayo bungaba nomthelela kwezokuphepha ezweni. Iqembu eliphikisayo iDemocratic Alliance alihambisani nalesi siphakamiso kulo mthetho ngoba libona ingozi yokuthi abatshalizimali hleze balifulathele leli.

Njengoba amazwe esebheke ukuvikela iminotho nezakhamuzi zawo, kubonakala sikhula nesibalo sababuyiselwa emazweni abo nsukuzonke. Ngokwezibalo zakamuva iBotswana isibuyisele emuva abantu baseZimbabwe abangama-500 ezinyangeni ezedlule. Abanye udaba lwabo sebeludlulisele naku-United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), bephikisana nesinqumo seBotswana.

Umbiko wangonyaka odlule we-United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA) on Main Intra-African Migration Routes, waveza ukuthi okugqugquzela kakhulu ukubuyiselwa kwabantu emazweni abo yimizamo yokuletha impilo engcono ezakhamuzini. Emazweni aseningizimu ye-Afrika, iNingizimu Afrika yilona izwe abantu abathutheleka kulo njengoba kuyilo okwamanje elingcono kwezomnotho kulesi sifunda. Izwe elilandelayo iBotswana.

Ekhuluma nabakwaNews 24 uMnu uStevenson Dhlamini ofundisa izifundo zomnotho eNyuvesi yaseZimbabwe yezeSayensi Nobuchwepheshe uthe kukhona ukukhuluma okuthi abokuhamba badla imisebenzi yabendawo futhi babhekelelwa kangcono nakwezamabhizinisi. Uqhuba uthi kukhona nokuthi kunezenzo zobugebengu ezibikwayo ezenziwa ngabokufika. “Ukukhuluma iqiniso le nto ikabili. Abokufika kokunye bayayithola imisebenzi namathuba angcono kwezamabhizinisi ukwedlula abantu bendawo,” kuphetha uDhlamini.

Scroll To Top