Now Reading
Imisebenzi yokwakha izindlu ezindaweni zasemakhaya
Dark Light

Imisebenzi yokwakha izindlu ezindaweni zasemakhaya

Njengoba kuyinyanga yamagugu, ngiyafisa ukwazisa abafundi beBAYEDE ukuthi ngiyazigqaja ngokuba yisakhamuzi saseNquthu – indawo yasemakhaya. Ngaso sonke isikhathi ngihlale ngikugcizelela ukuthi labo abahlala emakhaya nasezindaweni zasemalokishini abaziwe bebalukekile. Ikakhulukazi, ngikhuthaza abafundi beBAYEDE ngokuthi ukuhlala emakhaya akuchazi ukuthi usele ezintweni noma kumele ubhekeleke phansi. Ukuhlala emakhaya kungaphenduka inzuzo uma singase sisebenzise umhlaba wethu futhi sibambane ngezandla.

NgoLwesine izolo, ngethule uhlelo lokwakhiwa kwezindlu iMalabela Rural Housing Project ebiza izigidi ezingama-R40, 9. Kula masonto edlule ngangiseMvoti lapho engangiyonikezela khona izindlu eziningi ezidle izigidi ezingaphezu kwama-R300. Iqembu eliphethe likaHulumeni obusayo kaKhongolose lathatha isinqumo sokuthi kushintshwe igama lomnyango iDepartment of Housing kwathiwa yiHuman Settlements. Lezi zinguquko sazibona ngonyaka wezi-2009 uma kungena iPhalamende leSine. Kwavulwa le mnyango futhi saqala sabona uguquko olukhulu uma kuqalwa le mnyango ukubhekelela izindaba zasemakhaya.

Nami kanjalo njengoba ngijutshwe kulo Mnyango Wokuhlaliswa Kwabantu kanye nemisebenzi kaHulumeni sisebenza kanzima ukuthuthukisa impilo yabantu bakithi. Siyathokoza ukubona ukubambisana koMasipala, iminyango engiyiholayo kanye naMakhosi aseNdlunkulu. SinguMnyango Wezokuhlaliswa Kwabantu nemisebenzi kaHulumeni siyazibophezela nokusenzisana naMakhosi aseNdlunkulu kanye nezinduna. Lokhu ngikusho ngoba ngiyazi ukuthi Amakhosi aseNdlunkulu yiwona abheke umhlaba ngaphansi kwe Ngonyama Trust.

Njengoba sakha izindlu emakhaya, umhlaba omningi ungaphansi kwe- Ingonyama Trust. Kule minyaka edlule iSILO Samabandla samemezela ngokwakhiwa kwe-Ingonyama Rural Development Forum nokuwuhlaka olwakhiwe yithimba elithintanayo lamakhosi, ompetha, izikhungo zokucwaninga nezezinqubomgomo.

Ngokuxhumana noNdunankulu wesifundazwe uSihle Zikalala kanye noNgqongqoshe uSipho Hlomuka, uBaba uJerome Ngwenya, ngiyafisa ukusebenzisana ne-Ingonyama Rural Development Forum njengoba siqubeka sakha izindlu. Ngiyaqonda ukuthi le Forum yasungulelwa ukuqinisekisa ukuthi lesi sifundazwe siba nentuthuko yasemakhaya eqinile futhi eqinisekisa ukuthi konke okuhlelwayo kuyasebenzeka, kuyenziwa, kukhiqiza imiphumela. Thina singuMnyango sithi kubalulekile ukuthi kube khona ukuxhumana ngaso sonke isikhathi ne-Ingonyama Rural Development Forum. Sizobeka amathemba ethu wonke kubuholi bendlu yomdabu ukuthi ngaso sonke isikhathu uma kukhona ukuhudula izinyawo ngasohlangothini leminyango engiyiholayo, kodwa nisidonse ngengalo.

Ngiyakhumbula iSILO SamaBandla sasho ukuthi sizokusukumela ukuba izindawo ezingaphansi
kwe-Ingonyama Trust zihleleke zibe nezingqalasizinda zentuthuko. Sagcizelele ukuthi ukuze lokhu kwenzeke kudingeka kube khona ukubambisana phakathi kwamakhosi komasipala ne-Ingonyama Trust kanye neminyango kaHulumeni.

SinguMnyango sibona kubalulekile ukuphinde sikhumbuze izisebenzi zethu zonke ngokubaluleka kwe-Ingonyama Trust Board, lena iSILO SamaBandla esasinginguSihlalo wayo ekuthuthukisweni kwezindawo zasemakhaya.

Okokuqala nje kumqoka ukuqonda ukuthi i-Ingonyama Trust iyingxenye yoBukhosi ngoba izindawo noma umhlaba iTrust ewuphethe akuyona into entsha kepha yimvuthuluka eyasala mhla ohulumeni abedlule bezitapela ezweni lethu.

I-Ingonyama Trust igunyazwe ngumthetho ukuba yengamele ezentuthuko ezindaweni zaMakhosi njengoba zingaphansi kwayo. I-Ingonyama Trust Board inamahektha omhlaba acishe abe yizigidi ezi-2.7 atshaleke cishe kubo bonke omasipala baKwaZulu-Natal.
Kulinganiswa ukuthi bayizigidi ezi-4.5 abantu abahlala emhlabeni we-Inngonyama Trust Board.
Lokhu kusho ukuthini? Lokhu kusho ukuthi uBukhosi abukwazi ukulandela ngemuva uma kukhulunywa ngentuthuko yasemakhaya kepha kumele bube sekhaleni lanoma yiziphi izinhlelo ezikhona. ITrust isiqede iminyaka engaphezu kwengama-24 yasungulwa.

UMsebenzi Wokwakha Izindlu iMfekayi Operation Sukuma Sakhe

Siyazigqaja ukuthi njengoba iPhalamende kade lihlezi eMtubatuba, thina singuMnyango siyaqhubeka nokwakha izindlu. Endaweni yaseMfekayi khona eMtubatuba sesakhe izindlu ezingaphezu kwama-500. Siyaqhubeka nokuthola imiyalezo evela kwizakhamuzi ezijabulela ukuhlala ezindlini ezintsha.

NgoNhlangulana sathula inkontileka eyakha ezinye izindlu ezili-100 kuWard-8. Ingaphezulu kwezigidi ezingama-R60 imali esiyifake kulo msebenzi wokwakhiwa kwezindlu ngaphansi
kweMfekayi Operation Sukuma Sakhe Housing Project. Siyakugcizelela ukuthi akube ngabantu bendawo abaqashwayo. Lokhu sekwakhe amathuba emisebenzi. Ngokugxila ohlelweni luka-Operation Sukuma Sakhe (OSS) sesikhiphe izindlu ezingaphezu kwama-775 ngonyaka
wezimali wezi-2020/21.

UMnyango sewuhlanganise uhlu olunemininingwane lwalaba impilo yabo esengcupheni (abantu abakhubazekile, amakhaya aphethwe yizingane, asebekhulile). Kuze kube manje bayizi-2 900 abantu abathinteka ngezindlela ezehlukene asebehlonziwe ukuze kuqalwe ngabo ngohlelo lwe-OSS.

UkuXhasa Ngemali Umuntu Siqu

Ngifisa ukuthatha leli thuba ngichazele abafundi beBAYEDE ngohlelo lokuXhasa Ngemali Umuntu Siqu, iFinance Linked Individual Subsidy Programme (FLISP).

Lolu wuhlelo esihlose ukwandisa ngalo isibalo sezindlu ezinokuthengwa yilabo abamaphakathi nendawo ngobungako bemiholo yabo (middle-income). Lolu xhaso silwenza ukuze kuhlangatshezwane. UMnyango uxoxa nabamabhizinisi nabanye abathintekayo, okubalwa kubo abasemkhakheni wezezimali nezinkampani ezinezisebenzi eziningi. Ngaphezu kwalokhu, kugxilwe nasohlelweni lwe-IRDP ukuhlinzeka ngeziza esezilungisiwe kulabo abangakwazi ukuzikhokhela. Siyakhula isibalo sabangena kuloluhlelo. Kulo nyaka sihlose ukweseka ngezimali abantu abangama-726, okuyisibalo esenyuke kakhulu kusukela ema-306 wangonyaka wezimali wezi-2020/21.

Ukungenelela koMnyango ngokuphuma umkhankaso omkhulu wokwazisa ngohlelo lweFLISP kuhehe umphakathi omningi obufuna ukwazi ngalo. Olunye ulwazi ngalolu hlelo lungatholakala ngeFLISP Helpdesk: (031) 319 3800 ne-imeyli: flisp@kzndhs.gov.za.

Kubalulekile ukuthi ngikucacise ukuthi ngesabelomali sangowezi-2020/2021 ziyizi-10 315 izindlu esesizakhile. Kanti ngakolunye uhlangothi, ziyizi-4 838 iziza esezilungisiwe ukuze sakhe izindlu.

Uhlelo lokuxhasa ngezindlu abahlala emapulazini
Njengoba abafundi bazi iKZN iyindawo ikakhulukazi engeyasemakhaya. Cishe ingxenye engama-51% wabantu ihlala ezindaweni ezisemakhaya, ikakhulukazi emhlabeni ongaphansi kwe-Ingonyama Trust njengoba sengike ngasho. Kungalesi sizathu ukuhlinzeka ngezindlu ezindaweni zasemakhaya kulokhu kusemqoka.

Ngonyaka wezimali wezi-2020/21 sethule izindlu ezingama-6,624 ngaphansi koHlelo Lwezindlu
Ezindaweni Ezisemakhaya. Sisophe ukuthuthukisa isimo okuphila ngaphansi kwaso eminye imindeni eyizi-7 095 ezindaweni ezisemakhaya kulo nyaka, okuhlanganisa nokusebenzisana noMnyango Wezolimo Nentuthuko Yezindawo Zasemakhaya ukuze sakhe imiphakathi ephile kahle ezindaweni zasemakhaya.

See Also

UMnyango uzoqhubeka nokuhlinzeka ngezindawo zokufihla ikhanda ezihloniphekile ngokubakhela khona emapulazini ezolimo. Sizibophezele ukuphucula izindlela nezimo eziziphilisa ngazo lezi zakhamuzi naphezu kwezinselelo zabanikazi bomhlaba abagwevile nawo.
Sakhe izindlu ezingama-83 saphinde sanikeza amatayitela izikhamuzi ezingabasebenzi basemapulazini eWillowdale, kuMasipala iGreater Kokstad.

Amatayitela anikezwa abantu – izindlu ezakhiwe – kanye neziza
UMnyango uphuthumisa ukukhishwa kwamatayitela hhayi kuphela ukuze abanikazi bezindlu babambe iqhaza emnothweni, kodwa futhi bathole ukuhlonipheka ngokuba ngabanikazi ngokugcwele.

Ngonyaka wezimali wezi-2021/22, sihlose ukukhipha amatayitela ayizi-10 949 esifundazweni sonke uma uqhathanisa nayizi-2 923 akhishwe ngonyaka wezimali wezi-2020/21. Sicela zonke izinhlaka ze-Operation Sukuma Sakhe zisisize ukunciphisa isibalo sabalinde amatayitela. Ngithanda ukusebenzisa leli thuba ukuqhakambisa lapho okutholakala khona usizo ngamatayitela: Imibuzo: (031) 319 3800 ne-imeyli: titledeeds@kzndhs.gov.za.

Ukufukula umnotho – nokuhlaliswa kwabantu
Asiguquki emzamweni wethu wokuguqula ngendlela enqala umnotho ukuze siqinisekise ukuthi bonke labo ababencishwe amathuba ngaphambili bayingxenye yomnotho. Ukufezekisa lokhu, uMnyango usuqoke izithangami ezingama-346 zezinkampani ezisafufusa ezizogidlabezwa ngomsebenzi wokwakha, ngokuhambisana noMthetho Wohlaka Lomgomo Wokwenzelela wezi-2017.

Sizogxila kulo nyaka wezimali ebhodini yokuthuthukisa ezokwakha, iConstruction Industry Development Board (CIDB) namabhizinisi asesigabeni 1 no 2. Sihlose ukwabela umsebenzi izinkampani ezisesiGabeni 3 no 4.

Lezi zinkampani ezingama-346 zihlanganiswe kanje: ezili-109 ezentsha, ezili-129 ezabesifazane,
ezili-101 ezabesilisa boHlanga, ezimbili zabakhubazekile nezinhlanu zomakadebona bempi. Uhlelo lwezigaba lweCIDB lunezinkampani ezili-144 zesigaba 1 nezingama-202 zesigaba 2 kuya kwesesi-4.

UMnyango uphokophele ukuba laba abaqokiwe bahlomule kuwo wonke umsebenzi wokuhlinzeka ngezindlu, okufaka kukho ukwakha nokutholakala kwempahla yokwakha neyokusebenza. Ngokubhekela ubunjalo besimo seminyaka yobudala esifundazweni nokuba phezulu kwezibalo zabangaqashiwe, sibeka intsha phambili kwezentuthuko. Kufanele kubenjalo ngoba siyisiFundazwe sabantu abasebasha. Sizogcizelela ukuba kuthengwe kosomabhizinisi bendawo izinto zokwakha, ikakhulukazi uma kwakhiwa.

Ukuqeqesha nokuhlomisa abantu ngolwazi nangamakhono adingekayo kuzokwenziwa iminyaka emithathu kusukela kulonyaka wezimali.

Ngiyathokoza ukumemezela ukuthi uMnyango ubeke eceleni imali eyizigidi ezili-R153 yokuqeqesha nokuklamela umsebenzi laba abakhethiwe. Ngonyaka wezimali wezi-2022/23, sizogxila ekwesekeleni kwezamabhizinisi nokucathulisana kwezokuzikhangisa, ukuziveza nokuxhumanisa izinkampani nalaba okuyibo abasuke besingethe umsebenzi wonke omkhulu, ama-Implementing Agents.

Asisukume Sakhe!

Scroll To Top