Now Reading
Okwethu Okwezandla: Umdlandla wabezindaba wokudweba aboHlanga njengezoni nemilotha
Dark Light

Okwethu Okwezandla: Umdlandla wabezindaba wokudweba aboHlanga njengezoni nemilotha

Obukela kude uyabona ukuthi cha aboHlanga konke kuyabehlela njengoba konke okubi kukhonjwa kubo. Ungafunga ukuthi yibo izoni zokuqala nezokugcina emhlabeni. Lesi sithombe ngeshwa sidwetshwa ngisho yibo aboHlanga imbala.

Lokhu engikushoyo kumele ukubuke emhlabeni jikelele lapho aboHlanga bebekwa njengezoni zokuqala nezokugcina. Ake ngenze isibonelo salokhu engikushoyo; muva nje iNingizimu Afrika ikhungathwe yifu elimnyama eligubuzele umhlaba wonke ukhuvethe. Kuthe kusanakwe lokhu yaqhuma intabamlilo, kwanezibhelu lapho kutatshwe khona impahla ezitolo zaphinde zashiswa. Kulokhu kwabonakala abezindaba beveza noma bethatha futhi befaka izithombe zaboHlanga kuphela, kudwetsha sona isithombe sezoni nemilotha. Manxa ubuka lesi sithombe uyabona ukuthi laba (aboHlanga) ngabantu abahlalele ukona akukho okunye.

Iqiniso lithi kulemikhuba bakhona abezinye izinhlanga ababezitapela njengoba kwakunjalo nakwezinye izigameko ezifanayo kwamanye amazwe. Bukhona ubufakazi nobavela ngezikhathi zezibhelu lapho amaNdiya nabelungu begila imikhuba kepha cha abezindaba kuleli bagxila nje lapha kwizoni zaboHlanga.

Kukhona ividiyo nje eyavela yabelungu betapa esitolo kodwa akubanga ngisho noyedwa kwabezindaba okungaba izintatheli noma inkampani eyakhuluma ngakho kodwa make kwavela owoHlanga ubona begijima beyifaka ezinkundleni zokuxhumana bempheka ngembuzo ukuthi ukwenzelani lokho.

Ongaphandle kwalelizwe ongazi ngempela ukuthi bekwenzekani obone ngabezindaba ngaphakathi uyasho ukuthi cha lokhu konke okwenzekile kwenziwe ngaboHlanga kuphela kanti cha lutho nazo ezinye izinhlanga bezikhona kodwa ziyanabukeliswa zona.

Esinye nje isigameko lapho abezindaba bebonakala bevikela ezinye izinhlanga senzeke elokishini lamaNdiya eThekwini. Lapha obala aboHlanga babulewe , bashishwa kwacekelwa nempahla. Lokhu kwenziwa ngamathimboxo abethi “nawo avikela imphala”. Lesi kwaba yisenzo esingadingi nakuphentwa kepha abenzi bobubi bayaziwa. Lezi zigilamkhuba zamaNdiya asizazi ebusweni ngakho belu ngoba abezindaba abasivezeli kepha omfokaMchunu noKhanyile nabanye siyavezelwa bona.

Okunye okumangazayo nokugilwa ngabezindaba wukuphawula kwabo ngamacala angakathethwa manxa kufikwa kwaboHlanga. UMchunu noKhanyile nje sazi ngisho izindaba zabo zangasese kepha abezinye izizwe kuthulwe. Asibazi basontaphi, baganwe ngomabani, babefundaphi noma babetohozaphi. Kulaba boHlanga abezindaba sebephenduke ngisho ongoti ngamacala ababhekene nawo.

Isithombe abasithandayo

See Also

 Ngokwabezindaba bonke aboHlanga ngabatapi bese kuthi abavikeli bodlame nokutatshwa kube ngabelungu namaNdiya. Uma ungangikholwa bheka izithombe ezisatshalilwaso uqaphele ukuthi ngobani abenzi . Ngokwabo abelungu baphipha lapho aboHlanga boine khona. Akekho ngisho ( kwabezindaba) oqhakambisa ukuthi ngesikhathi kunezibhelu izingelo lezi zabelungu zavimba aboHlanga ukuba bayothola izinsiza ezitolo.

Kunobufakazi ukuthi imiphakathi kanjalo nabantu nje phaqa boHlanga baba yingxenye yokulungisa umonakalo oningi lawo lenzeke ezindaweni zabo , kepha lokhu kwabezindaba akusho lutho ngoba uma bengxila kukho siyoxikizela isithombe lesi asebasidweba ngaboHlanga.

Scroll To Top