Now Reading
Esingakufunda entsheni yangowe-1976 siyintsha yanamuhla
Dark Light

Esingakufunda entsheni yangowe-1976 siyintsha yanamuhla

Anginguyena umuntu omkatshubomvu ngokwezemilando futhi angifuni kubonakale sengathi ngiqonde ukukufundisa umlando womzabalazo wakuleli ngobo bakhona abangakwenza kangcono lokho. Kukhona nezincwadi ezibhaliwe ezingakufundisa kabanzi ngomzabalazo waboHlanga belwela inkululeko.

Isizathu esenza ngifise sibuyekeze intsha yangowe-1976 kungoba iNingizimu Afrika igubha inyanga yabantu abasha. Njengomeluleki wentsha ngempilo nangezemfundo ngifisa ukubhalela umuntu omusha kula maviki amane kusukela kuleli esikulo. Ekubhaleni kwami ngifisa sibheke izinto eziningi, ikakhulu esingazifunda kubantu abasha bangalesa sikhathi. Ngithe uma ngibheka izinga labantu abangasebenzi elishicilelwe ngumnyango wezobalo ngadabuka ukubona abantu abasha behamba phambili. Lezi zibalo zingenze ngacabanga ukuthi yini esingayifunda futhi nesingayenza kangcono siyintsha ephila kule nkathi.

Okokuqala esingakufunda kubantu abasha bangowe-1976 ukuthatha izinyathelo ukuze kube noguquko. Intsha yangowe-1976 ayihlalanga yagoqa izandla njengoba sinentsha eningi ehleli esikhathini esiphila kuso.

Kubalulekile ukuthi uma ubona into engahambi kahle, kungaba sempilweni yakho noma endaweni ophila kuyo, usukume wenze okuthize. Ukugoqa izandla kwakungeke kwenze izikhalo zabantu abasha bangalesa sikhathi zizwakale. Basukuma kwaba khona abakwenzayo.
Ukuze isikhalo kanye nesicelo sakho sizwakale, kudinga ukuthi usukume wena kuqala njengomuntu omusha wenze okuthize. Angeke wathola usizo uhleli phansi. Sukuma kube khona okwenzayo. Akungonakali izinto ukhona futhi akungadlalwa ngabantu ukhona. Okwesibili engikufundile ngabantu abasha bangowe-1976 ukuzidela. Sigubha inyanga yabantu abasha ngoba sihlonipha futhi sikhumbula amaqhawe kanye namaqhawekazi azidela ngenxa yento ayekholelwa kuyo.

Kulesikhathi sidinga abantu abasha abangeke bakhohliseke kalula, abangeke bathengwe ngemali, abangeke bahlanganyele ekwenzeni inkohlakalo. Sidinga abantu abasha abazozidela, abangeke bazicabangele bona bodwa.

AboHlanga, ikakhulu intsha, ngeke siye phambili singabambene futhi singanako ukusizana. Akungakujabulisi ukubona omunye woHlanga ecela emgwaqeni. Uma besingabambana silwe naso sonke isimo esibhekene naso, kuningi okungashintsha.

Intsha yangowe-1976 yayinesibindi sokubhekana nobunzima. Yayingesabi ukumela iqiniso futhi inganankinga nokulifela. Angicabanga ukuthi yayingathula ibona kudlwengulwa izingane nabantu abadala njengoba kwenzeka kulezinsuku esiphila kuzo. Umuntu owayemelene noguquko wayeyisitha kubo. Ngicabanga ukuthi singafunda ebunzimeni abadlula kubo bemele iqiniso. Inkohlakalo nobugebengu bulibulele izwe intsha ikhona. Uma ulandela imilando yezenguquko kwezombusazwe kanye nezepolitiki, kuvela ngokusobala ukuthi yibo kanye abahamba phambili.

Uma ufunda umlando wosuku elabekwa njengosukwa lwabantu abasha kuleli, uyathola ukuthi kwezinye zezinto abakhala ngazo, ngaphandle kobandlululo, kwakungukufunda ngolimi abangaluzwa futhi okungelona olwabo. Lokhu kungivezele ukuthi abantu abasha bangowe-1976 babesithanda isikole futhi bekholelwa enguqukweni ezolethwa imfundo. Esingakufunda kuleli phuzu ukuthi imfundo iseyiso isikhiye sokuvulela umuntu omusha amathuba. Kusemqoka ukuthi ilungelo le mfundo sililwele singabantu abasha. Kusemqoka futhi ukuthi uma sesilitholile ithuba singadlali ngalo.

See Also

Kuzwisa ubuhlungu ukubona umuntu omusha edlala ngethuba. Ukufundela amakhona akube yinto sonke esiyishumayelayo kuwo wonke umuntu omusha. Umnotho wabohlanga usezandleni zabo kanye nasekusebenziseni ingqondo.

Engifisa sikukhumbule singabantu abasha ukuthi sinawo amandla okuletha ushintsho ezimpilweni zethu kanye nasempilweni yalabo esibathandayo. Anginankinga nokukhangeza kanye nokucela usizo kodwa asingakwenzi kube yisisombulule sethu sokuqala. Ukulinda uhulumeni ukuthi alethe ingqalasizinda kanye nentuthuko akube yinto esifica siphishaneka futhi kukhona esikuphethe esandleni. Asingadlalwa izidakamizwa kodwa asiphile impilo enenhloso. Asikhuzaneni uma omunye enza izinto ezingezinhle. Ngiye ngithi singalwisana futhi sikunqobe ukuhlukumezana uma singakhuzana thina sodwana. Siyabazi abantu abagangayo kanye nabasebudlelwaneni obuhlukumezayo, okusho ukuthi uma singakhuzana ngeke kwachithwa izimali eziningi kwenziwa imikhankaso mayelana nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane.

Ngifisela wonke umuntu omusha okuhle kodwa esabungaza inyanga yakhe. Ngiyethemba sonke sizothatha ithuba lokuzinuka amakhwapha. Uma kunezinto ongeneme ngazo empilweni yakho, yiso isikhathi sokuthi uzibhale phansi bese uziqonda ngqo.

Scroll To Top