Now Reading
Phezu kwezivunguvungu: UZulu unqobile futhi usamile
Dark Light

Phezu kwezivunguvungu: UZulu unqobile futhi usamile

nguMfo waKwaNomajalimane

Okwenzekile bekulindelekile ngokwesimiso soBukhosi bukaZulu


Unyaka esikuwo wezi-2021 uyongena emlandweni njengomqoka. Okokuqala lona bekuwunyaka lapho ISILO, uMdlokombane ebesizoqopha khona iminyaka engama-50 siseSihlalweni seLembe. Lokhu bekulindeleke ukuba kwenzeke mhla zi-3 kuZibandlela. Nokho ulwandle olubizela kulo konke okuyisidalwa esingumuntu lufike kuqala, iSILO sabaNyandezulu. Kuthe kusenjalo lapho uZulu usathungatha ilahle emlotheni kwabe sekwebuza iNdlovukazi uMaDlamini waKwaKhangelamankengane, uMntanenkosi. Lokhu kwenzeke nje esikhathini esingangentwasa (sihlonipha elenyanga) kwebuze Omdala. Lokhu nje kuwumlando ngoba selokhu kwaba khona iSihlalo akukaze kwenzeke ukuba kuguqe iSILO neNdlovukazi.

Okunye okube wumlando wukufundwa kwencwadi yamafa eSILO kanye neyeNdlovukazi. EyeSILO eyafundwa KwaKhethomthandayo yabeka okaMahlokohla eSihlalweni. Kwathi eyokaMahlokohla yona yabeka izinyane leSILO, uMntwana uSinqobile Misuzulu. Lokhu kumenyezelwe eSigodlweni KwaKhangelamankengana. Lapha obekungajwayelekile yikuthi incwadi lena ifundwe phambi kwawo wonke umuntu nabezindaba bavunyelwa.

Igama uMisuzulu laqanjwa yiSILO uqobo. Echaza ngalokhu uMtanenkosi uthi:“ISILO sayiqamba igama ingane sayibiza ngokuthi nguMisuzulu. Langehlula leli gama ngisaqala ukulizwa. Ngathi “Awu! iNgonyama yapha ingane igama elingabizeki. Lisho ukuthini leli gama?”. INgonyama yaqinisa yathi “nguMisuzulu Sinqobile Zulu”, kusho uMntanenkosi. Umlando uveza ukuthi elinye igama uMntwana aqanjwa lona ngelithi nguHlobesakhisihlangu nalethiwa nguNdlunkulu uMaphovela owayegane iSILO saKwaDlamahlahla.

Ukuphakanyiswa koMntwana uMisuzulu yize kube neziwombe ezingabangazinhle kepha kubukeke umlando uziphinda ngoba kuthe angaphakanyiswa kwase kuqhamuka igama lomunye okungu Mntwana uSimakade, iSILO esamthola entombini uNks uGugulethu Duduzile owayeyindodakazi yenduna uMthenjana. Obesukuma kafihlanga ukuthi yena weseka lelo gama kanti futhi nesekuke kwaphatheka kwabezindaba ukuthi bakhona eNdlunkulu abaphethe lelo gama.

See Also

Ngokulandela isikothi kanye nesiko likaZulu kulindeleke ukuthi uMntwana uMisuzulu njengoba eseqokwe njengozolandela iNdlondlo abekwe ngokusemthethweni nokuyinto ezohlelwa yiNdlunkulu ibambisene nezinhlaka zoBukhosi.

(Lolu daba lusaqhubeka)

Scroll To Top