Now Reading
Ucwaningo lwezempilo kwaboHlanga eThekwini namaphethelo
Dark Light

Ucwaningo lwezempilo kwaboHlanga eThekwini namaphethelo

Ababhali uGavin Maasdorp no-A.S.B Humphreys bencwadi iFrom Shantytown to Township: An Economic Study of African Poverty and Rehousing in a South African City basinekela ekhasini lama-94 kuya kwelama-96 ngocwaningo lwezempilo nezokwelashwa kwaboHlanga namaNdiya eMkhumbane ngeminyaka kowe-1960 kuya kowe-1969.

Kwakuyisibhedlela iKing Edward VIII eThekwini nanamanje, esasinakekela ngezempilo nokwelashwa engakakhiwa amalokishi abo okuyiKwaMashu ngowe-1958, iChatsworth ngowe-1959 noMlaza ngowe-1962. Izibalo zazikhombisa ubungcono kwezempilo ezazingebucayi kakhulu ngenkathi ababegula beyokwelashwa eKing Edward VIII Hospital.

KwakusenoMphathiswa Wezempilo owayebizwa ngokuthi iCity Medical Officer of Health ngale minyaka ebalulwe ngenhla. Waveza  umbiko ngezempilo osewucaca njengamanje owawucacisa ngesibalo saboHlanga ababebulawa isifo sofuba iTB nesohudo, sokukhiswa izisu, ukuthi sehla phakathi kowe-1960 nowe-1969. KwakunaboHlanga ababeqhamuka emakhaya begula, beyokwelashwa emitholampilo esemadolobheni. Okwakuphoqa kwenye inkathi ukuba balaliswe esibhedlela iKing Edward VIII uma begula kakhulu.

Baqhubeke basicakulele ukuthi kwabanenhlalo engcono yaboHlanga njengokuhlaliswa ezindlini zasemalokishini ezazihlelekile. Laqhubeka laba ngcono izingampilo lenhlalo emadolobheni. Kwakunezindlu namathoyilethi asetshenziswa ngamanzi. Kwathela izithelo ezinhle, ekutheni aboHlanga bangazitholi sebehaqeka kalula izifo bese beyafa. Kwaholela nasekwehleni kwesibalo sezifo ezazibahlasele ngeminyaka yowe-1950.

Esinye sezibhedlela sabezimishini yiMcCord Hospital esisabahlinzeka aboHlanga nezinye izinhlanga ngezempilo nokwelashwa njengoba kwakubhale uMaasdorp benoHumphreys mayelana nenhlalo yababeseMkhumbane ngowe-1960.

Khona lapho futhi, kwakunezinhlelo zokuphungulwa komthwalo wokwelashwa eKing Edward VIII Hospital, kwahlelwa ukwakhiwa kwezibhedlela KwaMashu naseMlaza nokwathathwa njengezinsiza zezempilongqo ezazifanele ukuba zakhiwe kula malokishi.

Siyakhumbula ukuthi kwakuhlelwe ukwakhiwa kwesibhedlela KwaMashu ngasesiteshini samaphoyisa kwa-E, sangakhiwa ngowe-1974. Kanti nebhuku ‘EzaKwaMashu’ ngowe-1989 liyaqinisekisisa ngesibhedlela. Kwaphakanyiswa nePrincess Magogo Stadium entsha ngasemaphoyiseni.

Isibhedlela sabe sesiyokwakhiwa eMlaza ngoba kuyilokishi elikhulu ngokwesibalo sezigceme KwaZulu-Natal, kweleNdlovukazi uMthaniya engangokuthi ezinye zezigceme sezaphindwa kabili njengokuthi u-AA noBB. Lesi sibhedlela saqanjwa ngoMntwana waseNdlunkulu u-Arthur Edward Mshiyeni kaDinuzulu kwathiwa iPrince Mshiyeni Memorial Hospital nesaqala ukusebenza ngowe-1980.

Siyakhumbula sibona izimpawu ngasekupheleni kowezi-2014 ngokwakhiwa kwesibhedlela KwaMashu esasizoqanjwa ngommeli uDkt uPixley ka-Isaka Seme. Kwaqalwa ukwakhiwa kweDr Pixley ka-Isaka Seme Memorial Hospital ngowezi-2015, yaqedwa ukwakhiwa ngowezi-2021. 

USeme wayeyisishabasheki esasiqhamuke nombono ngowe-1909 nowe-1910 ukuba abaPedi, abeSotho, abeTswana, abaVenda, abeTsonga/amaShangane, amaNdebele, amaSwati, amaXhosa namaZulu babeyimbumba kwazise amaNgisi esaphethe izwe, amaBhunu nabanye abamhlophe, basungula iNingizimu Afrika eyayibumbene phecelezi i-Union of South Africa ngowe-1910 kwaze kwangowe-1961, beyimbumba.

AboHlanga base bebumbana, basungula iSouth African Native National Congress (SANNC) mhla ziyisi-8 kuMasingana we-1912 esontweni lamaWeseli iWaaihoek, eBloemfontein. Bayiguqula bathi iAfrican National Congress (ANC) ngowe-1923.

NgoLwesibili lomhla zingama-23 kuNdasa ngowezi-2021, isibhedlela iDr Pixley ka-Isaka Seme Memorial sicacisa ngohlelo lwezimemo zokulungiselela inhlolokhono yababezoqashwa olwalungenzekanga ngalolo suku nolwaluzoqalwa kabusha. 

See Also

Kwakugcwale ababezobheka izikhala yize abanye babengazithumelanga izicelo zomsebenzi.

Besizozigqaja singaboHlanga ukuba sasungula isikhwama sokwakhiwa kweDr Pixley ka-Isaka Seme Memorial Hospital njengamaNdiya futhi sethembana.

Lesi sibhedlela singavulwa, kukhunjulwa inkulumo kaDkt uPixley ka-Isaka Seme ayethula eColumbia University ziyisi-5 kuMbasa we-1906 ngokuvuselelwa kwe-Afrika. Kafushane wathi “The Regeneration of Africa. I am an African”. Sekuwumlando ukuthi le nkulumo yacikoziswa nanguMnu uThabo Mbeki ziyisi-8 kuNhlaba we-1996 ePhalamende.

Babalule uMaasdorp noHumphreys ekhasini lama-96 nelama-97 nangenhlangano yababezinikele ababhale ukuthi uKupugani empeleni uKhuphukani ngokusiza ngokudla okunomsoco. UKhuphukani wawungasesiteshini esidala samaphoyisa nejele, emigwaqeni uNzimande noLuthuli. Wabamba elikhulu iqhaza ubaba kathishomkhulu uPretty, Zanele, uBasil, uDennis, uVincent Mhlongo ngoKhuphukani. mindeni eminingi KwaMashu yayisizakala ngokudla eyayikulanda mahala kwababa uMhlongo.  

Nowayengukaputeni ku-Animals F.C isasungulwa, uMandla Stanley “iQola” Dladla umnewabo kaThuthukani “uKaputeni”, wayesilandela okudliwayo kwababa uMhlongo, kwagcina sekuyikwaKhuphukani. Njengamanje sebeyindlala abasenalobo buntu.

Wasicakulela noBen Temkin umbhali wencwadi iZulu Statesman, ekhasini lama-97,98 nele-101 ngeqhaza likaMntwana uMangosuthu Buthelezi,uShenge, eMahlabathini esebenzisana noKhuphukani, owasungulwa nguMnu uNeil Alcock. AmaBhunu abeseyala ukuba uvalwe uKhuphukani engakuthandi ukubona abanye abelungu besiza aboHlanga ngokwezenhlalakahle nangokunye ngaphandle kwawo.

Scroll To Top