Now Reading
ISILO nephephandaba laboHlanga, iBAYEDE
Dark Light

ISILO nephephandaba laboHlanga, iBAYEDE

Akuyona imfihlo ukuthi igama lethu labukela kokuhle ngeSILO Samabandla


Kusuka nonyaka uNdasa uyoba yintwasa esinika imizwa eyahlukene, ukujabula nokudumala. Ukujabula kwethu kusekutheni kwaba ngoNdasa eminyakeni eyisikhombisa eyedlule lapho sathatha isinqumo sokuba sethule okusha, sethule iphephandaba laboHlanga, iBAYEDE. Namuhla lesi sihlangu saboHlanga sesihlonishwa kuleli nangaphandle kwemingcele ngenxa yendlela elethula ngayo izindaba. Liyahlonishwa futhi nangomnikelo walo ekuthuthukisweni kolimi lwesiZulu.

Ngakolunye uhlangothi uNdasa usifikisele umuzwa wokulahlekelwa ngesikhathi kuwo kwebuza iSILO esiseSihlalweni. Lona wumuzwa obuhlungu ngendlela emangalisayo nongachazeki. Njengezinkulungwane zabantu kuleli nangaphandle kwezwe silahlekelwe ngokukhulu. ISILO besilubhaqa olukhanyayo nenjula yalokho okulifagugu lethu.

Namhla sithatha isinqumo sokushicilela okokuqala njengephephandaba elikhokhelwayo sabika koMdala, wasibusisa. Empeleni udaba lwethu lokuqala lwabe lungaso iSILO nokuvulwa kweSishayamthetho ngawo lowo nyaka. Kusuka lapho saba ngumfundi nomeseki wakho konke okuyiphephandaba laboHlanga. Lokhu kwabe kuza nanezeluleko ikakhulukazi uma kufika kwezomlando. Igama leli esizibiza ngalo labe lihlose ukuqhakambisa lokho okuhle ngathi nokwabe kugqugquzelwa yiSILO. Sabe sisigqugquzela ukubhala ngolwethunga. Ukwenza umsebenzi ohlanzekile. Ukwazi ukuthi siyalifunda elaboHlanga njalo ngoLwesihlanu kwenza siqikelele indlela esihlela ngayo izindaba esizibhalayo kanjalo nolimi esilusebenzisayo.

See Also

Nonyaka phakathi kwezinhlelo kwabe kukhona uhlelo lokumema iSILO ukuba sizoba yisikhulumi esiqavile emcimbini wokuqopha iminyaka eyisi-7. Sasazi ukuthi lokhu kwakuyoba yinqabakutholwa nethuba lokufunda okuningi koNgangezwelakhe. Futhi sabe sinezihlelo zemigubho yeminyaka engama-50 oMnyama eseSihlalweni.

Ukwebuza kweSILO ngokwehlo lenyama kuwukulahlekelwa. Kepha ngakolunye uhlangothi kukhona ukwamukela ukuthi sisithele lapho sesinamandla okuzimela nokuthatha izinqumo. Njengephephandaba sizibophezele ukuqhubeka nokwenza Omdala aziqhenye ngathi. Ngokuqhubeka ukuhlonipha olwethunga kanjalo nokuba nephephandaba elimandla ekufundiseni aboHlanga. UNdasa sizowenza ungabi yisikhathi sokubalisa kepha sizokwenza isikhathi lapho situsa, siqhakambisa imisebenzi emihle yelaboHlanga, kepha ikakhulukazi nangokuqhakambisa iSILO njengefagugu lethu. 

Scroll To Top