Now Reading
AbaseFrance abayizwa eyokukalelwa ngenkolo
Dark Light

AbaseFrance abayizwa eyokukalelwa ngenkolo

Kunzima kuHulumeni waseFrance ozama ukulawula indlela yokukholwa. Leli lizwe eselibe yizisulu izikhawu eziningana odlameni oluhambisana nemibono yezenkolo lizama ukugwema izigameko ezifanayo ngokwenza inkolo kube yinto egcinwa ekhaya. 

Lesi kuseyisiphakamiso esisadingidwa eSishayamthetho esesivele sehlukene phakathi. Inkukhu iyawusola umgqakazo kumaSulumane ngalo mthetho ophakanyiswayo. Lesi sizwe esizigqajayo ngenkolo yobuSulumane sithi kuvele kusukela iqeqebana lezidlamlilo zale nkolo zaziqhumisa ngamabhomu eParis ngoLwezi wezi-2015 bayazingelwa. Isibe miningi imibhikisho ezwakalisa ukungenami ngalokhu abanye okungamaJuda nabo ngisho ukugqoka kwabo kubaveza ngokusobala ukuthi basuka kuyiphi inkolo. 

Ukukalela abantu ngenkolo kuwumkhankaso omkhulu emazweni ase-Europe. Ziyisikhombisa ngoNdasa eSwitzerland kuzobe kuvota amalungu eSishayamthetho ngesiphakamiso esifanayo. Okuholele kulesi siphakamiso ukuba khona kwezehlakalo zokuhlaselana abanye babasolwa okungabale nkolo yobuSulumane kanti ngenxa yokuthi le nkolo ikhuthaza ukuthi abesifazane bazimboze ubuso kube sekubanzima ukuthi babanjwe babhekane nengalo yomthetho. 

Ngowezi-2011 iFrance yaba yizwe lokuqala ukukwenza kungabi semthethweni ukuzimboza ubuso phakathi kwabantu. Akukhathaleki nangabe uyiSulumane nangabe uphuma kuyiphi inkolo. Okwehlukile ngesiphakamiso samanje ukuthi leli lizwe lifuna kungabibikho okukuveza ngokusobala ukuthi umuntu uphuma kuyiphi inkolo. 

Lokhu kuphinde kukhuthazwe kakhulu imibhikisho evamile kuleli lizwe esola labo abavulelwa amasango abasuka emazweni anezimpi iSyria neYemen ukuthi babathathela imisebenzi yabo futhi bafuna izwe libuswe ngenqubo yenkolo yobuSulumane. Lo mthetho awugcini nje kuphela kubantu kodwa uphinde uthinte namabhizinisi aqhakambisa ukuthi asungulwe ngenqubo yayiphi inkolo. 

Lo mthetho uzophinde ugunyaze uHulumeni ukuthi umise noma uvale izindawo zenkolo uma ubona sengathi zikhuthaza inzondo nokucwasana. Lo mthetho uzophinde umise nokushumayela emigwaqeni. 

UHulumeni wasePalestine usugxeke leli lizwe ngokukhombisa inzondo kumaSulumane. UMengameli wePalestine u-Arif-ur-Rehman Alvi uthi iFrance isiyaziveza ukuthi ime kuphi nenkolo yobuSulumane. 

See Also

Kule nkulumo uthe: “Uma ubona imithetho ishintshwa ukuvuna iningi ngokukhipha inyumbazane idlanzane ugqugquzela isimo esiyingozi. Siyawunxenxa uHulumeni waseFrance ukuthi ungaqhubeki nalo mthetho. Ukubuyisana nokubumbaniswa isizwe akusho ukukhishwa inyumbazane kwabathize.” 

UHulumeni waseFrance usuziphendulele kulokhu ngokugxeka le nkulumo. Esitatimendeni sehhovisi likaNgqongqoshe Wezangaphandle uHulumeni waseFrance uthi: “Sizwakalisa ukumangala nokujabha, nakuba lesi siphakamiso singacwasi muntu kodwa sabukelwa ekwakheni imithetho enqala ukuvikela inkululeko kwezenkolo nokunqanda inzondo egqugquzelwa inkolo.” 

Isiphakamiso sizovotelwa ngamalungu eSishayamthetho zingama-20 kuMbasa. AmaSulumane kuleli lizwe ayizigidi ezi-5.7, okusho ukuthi maningi kuleli lizwe ukwedlula wonke amazwe ase-Europe. Asebesayinde isicelo sokuhoxiswa kwalesi siphakamiso abefundisi bale nkolo abayi-100, othisha abangama-50 kanye nabaholi bezinhlangano abangama-50. 

Scroll To Top