Now Reading
Amathongo anendlela yokuzibonakalisa kwabaphilayo
Dark Light

Amathongo anendlela yokuzibonakalisa kwabaphilayo

Namuhla sizoke sibheke indlela labo asebesandulele kokhokho abazibonakalisa ngayo kwabaphilayo. Sizokwenza lokho sibe sifundisana namagama okubizwa ngawo lezi zibonakaliso zabangasekho.

Isithunzi                                                                                                

Omunye angabuza ukuthi umoya womufi ongakabuyiswa wona uyini? Yebo uyisithunzi. Kusukela ekufihlweni komufi kuze kube sekubuyisweni kwakhe, singaphawula nje ukuthi kokunye ukukhipha ihlambo, ukukhuphula nokubuyisa umufi kuba mkhosimunye, kwehlukaniswe ngenkulumo kuphela lapho kubikwa umsebenzi. Umoya wakhe osemanzini uyavakashela ekhaya kepha kuthi ngenxa yokuthi usuke ungakabuyiswa ungaze wemukeleka kahle. 

Abantu bayethuka, basesabe isithunzi somufi. Kokunye njalo naso siza ngesishingili, sibeleke lapha ekhaya bagule kabi. Kuye kubizwe inyanga izovala zingangeni izithunzi ekhaya. Kuqhamuke mvel’ uvelayo abuze ukuthi, “Sibuyelani isithunzi somufi ekhaya na?” Zimbadlwana izimbangela. Kokunye umufi ufa ngokufa kozumo engalayelanga. Uba nentshisekelo-ke yokuba azolayeza kwabomndeni wakhe, abuye-ke kepha ehluleke ukungena ngemfanelo lokhu phela akakabuyiswa ngokwesiko. Kokunye usuke efe ngelumbo labathakathi ebebecuphe khona ukuba abuye azolanda abanye ekhaya njalonjalo. Kokunye kuba ngabakhunkuli abafuna ukudida izithunywa. 

Yilokho okwakwenza ukuba kuthi lapho isiguli sesidunguzela silindwe, isidumbu naso silindwe, kunjalo nje silindwe ngabegazi nabethembekile. Ithuna nalo lalilindwa futhi libiyelwe bese kubekwa elikhulu ihlahla lomphafa-umlahlankosi phela. Ngaphezu kwalokho abafelwe babedliswa amakhubalo baphalaziswe kuvikwa lona lolo lulaka lwezithunzi. 

Kwenziwe nemikhosi yokugeza nokunye. Isithunzi sasimlandela omunye wozalo kanti yingoba engageziwe. Uma ngokungazi noma ngokuphunduleka noma ngokuntula impahla omunye wozalo angaze agezwa, lowa ofile kwakusho ukuthi kakehlukani naye ngakho basavakashelana. Kepha ngenxa yokuthi omunye useyisithunzi, wayesuke ameleke lona ophilayo kokunye ashe abe zisihlasihla njalonjalo.

Amakhosi                                                                                                                          Kuyenzeka ukuba idlozi elithile lomuntu owabe azi kakhulu amakhambi noma ukubhula libuye esefile lingene komunye phakathi kwekhaya lizosebenza ngaye. Ngeke lisabizwa-ke ngokuthi yidlozi, sekothiwa amakhosi. 

Kusetshenziswa ubuningi ngoba phela alilodwa linabalingani balo. Lowo owelaphayo noma obhulayo kazenzeli, wenza intando yamakhosi, empeleni umane uyisandla nje sawo. Yiwona enza konke. 

Nokho ngaphambi kokuba asebenze kuye, kumele ethwase, aphothulwe. Uma engabuthandi ubungoma noma ala ukwethwasa, uzogula into eyinqaba kokunye aphume umphefumulo. Awaphikiswa amadlozi, angamakhosi-ke ngalokho.

Ukuzibonakalisa kwedlozi                                                                         Inkolo yawobabamkhulu isitshela ukuthi amathongo abe ezibonakalisa kubantu bawo ngezindlela eziningi. Singaphinde siziqoqe futhi zibe izigatshana ezine; babezibonakalisa ngokuza siqu beyisimo sezinyoka, babezibonakalisa emaphusheni, bazibonakalise ngemikhokha nemiswazi, bazibonakalise ngezigameko ezithile.

Uma idlozi liza ekhaya ngesimo semamba emnyama belaziwa ngokuthi isishingili. Izithutha zithukuthele kakhulu, abomkhaya mabathathe izinduku bayokuzwa ohlanyeni. Bekubangcono uma iphelele esibayeni ayedlulela endlini. Uma ingene endlini kusuke kukubi isibili.

Yilumbo elibi elingangena ngomphezulu kufe abantu bengagulanga. Umnumzane akangene esibayeni akhombe inkabi yokushweleza kwabaphansi. Abanye bathi inyoka leyo emnyama kusuke kunguyise womnumzane, inyandezulu siqu sayo.

Inyoka ebithandeka uma ivakashele ekhaya yimamba eluhlaza, ifulwa noma umhlwazi. Ukubiza amadlozi ngokuthi yizinyoka kakunambitheki futhi akuwehlukanisi ezinyokeni phaqa ngakho ayaziwa ngokuthi yizinyandezulu. Nalo ifulwa kwakungabi kuhle uma lingene endlini labonakala selizisonge emsamo noma ezintingweni laphaya emshayweni. Idlozi lingangena ekhaya lalingabiki lutho oluhle. Kwenele uma lihubazela laphaya emthangaleni wesibaya, kuthakaswe kuthiwe ngusibanibani.

See Also

Ingani phela kuyafaniswa, mhlawumbe wayezihambela kancane nje, mhlawumbe kwakungumuntu olula isikheshekheshe. Iyabukisiswa phela inyandezulu kayesatshwa, ingani ngeke igawule muntu ingenyoka. Nayo futhi kayikhombisi kubesaba laba abayibukisisayo. Izenamele nje, iyanomuza kusekhaya.

Umnumzane usezongena esibayeni athethe idlozi, abafana sebezobuyisa izimbuzi aphiwe ukudla umnumzane. Utshwala bona buhlala vele bukhona. Kufuneka kude kuxokozelwa ekhaya lapha, kwenenywe. 

Umsindo awufuneki neze hleze bathukuthele abaphansi niyabona sekungena zona izishingili lezo.

Idlozi lesifazane nalo lalivakashela ekhaya, nibone ngenyokana ensunjwana umzingandlu, ilokhu iyizibuthu laphaya emabibini ezibi ngasekhaya. Kujatshulwe-ke ukuthi ugogo noma ukhokho uzobona abazukulu. Bengasezanga kanjalo abaphansi, babezibonakalisa emaphusheni. Lapho ophuphayo wayelibona idlozi lelo njengoba elazi, lembethe izingubo azejwayele, likhuluma naye njengoba lalenza lisaphila. 

Uma avela selashona uyothi ekulichazeni kwakhe iphupho, abalaziyo ithongo lelo ebelimvakashele bamane basho bathi bekungubani lowo. Nakhona futhi ayezibonakalisa uma ezonikeza izeluleko ezithile.

Kungenjalo ezocela ukudla. Iphupho lalihlala obala, abadala, balichaze kalula futhi baligcine. Uma kukhona abathakathi abaphendula idlozi, laliza ngesishingili bese kubizwa inyanga izokwenza umuthi wokuphalaza, ogeza namaphupho. Kokunye babemnika nomuthi wokuhlafunwa lowo ophupha kabi.

Scroll To Top