Now Reading
Izinto zisamphika uLungisa nekwabo liyamchitha
Dark Light

Izinto zisamphika uLungisa nekwabo liyamchitha

Sekuthibelene izinkunzi ezimbili esibayeni phakathi kwenhlangano ebusayo i-African National Congress (ANC) kanye nekhansela layo uMnu u-Andile Lungisa ngaphansi koMkhandlu iNelson Mandela Bay esifundazweni i-Eastern Cape. 

Kuleli sonto lo mholi ujijibezwe ngokhuni olumabhaxa, kolunye uhlangothi yisinqumo seNkantolo Yokwedlulisa Amacala kanti ngakolunye uhlangothi yiqembu lakhe.

Ikhipha isinqumo sayo esicelweni iNkantolo Yokwedlulisa Amacala ithe esitatimendeni sayo esifingqiwe:

“INkantolo Enkulu Yokudlulisa Amacala ayitholi sisekelo sokuthi ingenelele esigwebeni esikhishwe yinkantolo ebithetha icala, ngesizathu sokuthi inkantolo yenze okulindelekile yahlunga izimo zommangali, ubunjalo nobunzima becala elenziwa nentshisekelo yomphakathi.”

Ize iphawula nje le Nkantolo umfo kaLungisa ubegijimele kuyo emveni kokulahlwa yicala yinkantolo yaseGrahamstown ngonyaka wezi-2018 ngecala lokushaya ngojeke elinye ikhansela lenhlangano ephikisayo uMnu uRano Kayser ngonyaka wezi-2016. Kulelo cala wagwetshwa iminyaka emithathu kodwa owodwa walengiswa.

Lesi sinqumo sandisa ingcindezi kulo mholi njengoba ne-ANC ibisithe akame isikhashana lo mholi. ElaboHlanga linawo umqulu odingidwe emhlanganweni wobuholi be-ANC kuzwelonke nayilapho igama likaLungisa linamanye okuthiwa abake bahoxiswe. Lo mqulu osihloko sithi: National Executive Committee 28-30 Volume 1B Provincial Report: Criminal & Disciplinary Cases, udalula namanye amagama esifundazweni nakwezinye.

Ngokomqulu ongama-20 amakhansela angase akhonjwe indlela maduze nje.  Akuyona imfihlo ukuthi uLungisa uthi akayi ndawo. Kulindeleke ukuthi enze isinqumo ekutheni izosidlulisa yini isinqumo seNkantolo Yokwedlulisa Amacala nokungasho ukuqhubeka kodaba ezinkantolo. Ukuledlulisa kungabukeka njengeqhinga lakhe lokunqinda i-ANC ukuba imumise. Nokho  uNobhala we-ANC esifundazweni  uMnu uLulama Ngcukayithobi, akakufihli ukuthi uLungisa usephelelwe ngamahlathi okucasha.

 “Uma enqaba ukwesula  inhlangano izosebenzisa uMtheshwana 25 (Rule 25) ukubhekana nalabo abangase bagoloze ukusula,” kusho uNgcokayithobi. 

Lo Mtheshwana uphoqa lowo ophenywayo ukuthi esule kumbe uma ephikisana ne-ANC akasathathwa njenge lungu lenhlangano. 

UNgcukayithobi ukuqinisekisile ukuthi uLungisa useyalelwe ukuthi esule. Uthe babhekana namacala amakhansela ngokwahlukana kwawo yingakho bengafuni ukuzibona besesimeni lapho bezithola sebetatazela khona. Uthe babheka ukuba bucayi kwamacala ikakhulukazi awenkohlakalo namanye angabekezeleki nabeka ibala elibi esithunzini senhlangano. 

Uhlu lwamakhansela

Amanye amakhansela avelayo kulo mqulu ngongasekho uMnu uMeleni esifundeni iSarah Baartman yena owayebhekene necala lomkhonyovu wokukhipha amaphepha okudayisa eziphaza. 

Khona kulesi sifunda amanye amakhansela angoMnu uPhumzile Olifant, uMnu uMayibongwe Dayimani kanye noMnu u-Eldridge Februarie wona aphazamisa umhlangano wesigcawu samakhansela ngomhla zingama-26 kuNdasa wezi-2020. 

Ikhansela loMkhandlu iNelson Mandela Bay uMnu uVukile Dyele yena wathuka amalungu omphakathi lapho ayebizwe khona ukuyoxazulula izinkinga zomphakathi. Waphinde wakhokhisa abokufika abangama-60 imali ebalelwa kuma-R500 ngamunye okungaziwa ukuthi leyo mali yashona kuphi. 

Unelinye icala futhi lokuhlinzeka abangani bakhe ngezijumbane zokudla zokhuvethe zemiphakathi ehlwempu lapho wahlawuliswa izinkulungane ezili-R10 amaphoyisa.

Kuwo lo Mkhandlu kuvela uMnu uLungisa ngelakhe icala lokushaya ikhansela leDemocratic Alliance (DA). 

Elinye ikhansela lona uMnu uMorris Mzimkhulu yena wakhipha ngokungemthetho amaphephamvume okulayisha lapho wabikwa emaphoyiseni wahlawuliswa izinkulungwane ezi-R5. 

EMkhandlwini waseMatatiele kuvela amakhansela amabili ngawokudlwengula uMnu uPatric Zono ekusolwa ukuthi wanukubeza ingane eneminyaka eli-14. Noma kunjalo icala lakhe elaliqhubeka enkantolo yaseKokstad laphela. Ikhansela uMnu uSibongiseni Baba yena icala lakhe lokudlwengula lisesenkantolo. 

Ikhansela uMnu uMbongeni Mabaso ngaphansi kwesifunda i-OR Tambo yena wadayisela owesifazane ohlwempu indlu yomxhaso ngemali eyizi-R25 000. Uphinde athinteke nasodabeni lwezijumbane zokhuvethe ayezinikeza abangani nomndeni wakhe. Uphenyo ngezinsolo ayebhekene nazo zaphoqa umphathiswa wesifundazwe ukuthi amxoshe. 

Ikhansela uMnu uXolani Mbongwana yena waqola owesifazane imali ebalelwa ezi-R120 000 njengoba enza sengathi umthengela itekisi elagcina libhaliswe ngaye walisebenzisela yena yize alithenga ngemali eyi-R100 000.

See Also

Ikhansela uMnu uMadoda Papiyana woMkhandlu wesifunda iChris Hani  yena wephula umthetho wokhuvethe njengoba atholwa notshwala emotweni yakhe yize wabaleka kodwa waboshwa amaphoyisa aseNgcobo. Wesula njengoSotswebhu wesithangami samakhansela waphinde wacela ikhefu eliyisipesheli lezinyanga ezi-3 ukubhekana necala. Uqhubekile nokubhala enkundleni yezokuxhumana umbhalo owagcina wehlisa isithunzi sesikhulu sezomthetho esasihlaselwe  ukhuvethe ubuholi besifunda bagcina bengeze amacala. Ikhansela uMnu uJongumzi Cengani oyiMeya yaseNtsikayethu usolwa ngokuhlukumeza ngokocansi isisebenzi soMkhandlu kodwa udaba lwakhe ludluliselwe ekomidini lokuziphatha esifundazweni ukulubheka. 

EMkhandlwini iJoe Gqabi ukhansela uLinda Masiza ophinde abe uMfundisi yena wabamba inkonzo yePhasika okwabe kuwukwephula imithetho yokuvalwa kwezwe. Ukhansela uKholekile Lange yena watholwa enecala lokuntshontsha imali nokumbandakanyeka ezinsolweni zokudayisa umhlaba ngokungemthetho.

Ikhansela uMnu uZuzani Masina yena washaya ayethandana naye ngefosholo. Ubuholi besifundazwe bammisa kanti udaba lwakhe noLange lusesigungwini esiphezulu sesifundazwe esibhekene nokuziphatha.

EMkhandlwini wesifunda i-Amathole uSotswebhu wakhona uNkk uLindelwa Penisi usolwa ngokuthuka umphakathi lapho asebenzisa amazwi aziswana anokubandlulula ngokobuhlanga. Icala lakhe lisacubungulwa. 

Kanti uMnu uZukisa Qaqawuli yena woMkhandlu iRaymond Mhlaba yena ubhekene nelokudlwengula kodwa usamiswa ubuholi besifundazwe ukuze abhekane necala. 

Ikhansela uMnu uSithembiso Sicengu woMkhandlu uMbhashe yena waphikisana nemiyalelo yenhlangano yakhe waphinde wayikhohlisa ngokuthi usesulile yize wayezivumele ngokwakhe ukwenza lokho. 

Esifundeni iDr W.B. Rubusana kune khansela lakhona uNkk uRoseline Swaartbooi yena ubebhekene nokukhwabanisa amavoucher ezijumbane zokudla nokuthi wayengaqali ukuba sematheni ngamacala afanayo njengoba sewake wavulelwa icala yi-EFF lapho wacela imali yesibonelelo somngcwabo ayinikezwa ngaphansi kwegunya leMeya yoMkhandlu iBuffalo City nalapho waphinda waya emndeni oshonelwe wafuna izi-R5 000. Umndeni wamvulela icala ebeliphenywa oKlebe. 

Inhlangano ibisakubhekile okwekhe njengoba kukhona nenkulumo yakhe eqoshiwe esisabalele komakhalekhukhwini bamalungu enhlangano lapho ekhuluma ngokuthi uzokwenza akuthandayo ngama voucher okudla. Inhlangano ibingekamthatheli izinyathelo ngalesi senzo. 

Kanti omunye oyilungu le-ANC kuWadi 45 khona kulowa mkhandlu uMnu u-Ayanda Matinise yena wephula umthetho wokufaka umbhalo enkundleni yezokuxhumana lapho ethuka khona ubuholi besigungu esiphezulu sesifundazwe. Wayalelwa ukuthi awususe lowo mbhalo aphinde axolise kodwa ubengekakwenzi lokho. 

 *Siye koshicilela abameli noMnu uLungisa bemunyunga udaba lokudlulisela icala eNkantolo YoMthethosisekelo.

Scroll To Top