Now Reading
UGatsheni unxuswe ukuba esule esikhundleni sokusekela iMeya eMadlangeni
Dark Light

UGatsheni unxuswe ukuba esule esikhundleni sokusekela iMeya eMadlangeni

Iphini leMeya kaMasipala waseMadlangeni, e-Uitrecht  ngaphansi kwesifunda Amajuba elixoshwe kungabekwanga sizathu i-ANC ngesonto eledlule, sekuvele ukuthi lizifakele isigcwagcwa kule nhlangano ngokuhlangana namaqembu aphikisayo ukuze kuphenywe iMeya enguzakwabo ngokukhwabanisa izigidi ezimbili zocwaningo lokwakhiwa kwenxanxathela yezitolo kuleya ndawo.

UMnu uNsikelelo Ndlovu (osesithombeni) obuye abeyikhansela lakuWadi 2, ukhonjwe indlela isigubhukane kodwa isizathu kuthiwa isigungu esiphezulu se-ANC KwaZulu-Natal asis.

Umthombo uveze ukuthi uNdlovu ubatshele ukuthi uthintwe uNobhala we-ANC esifundazweni, uMnu uMdumiseni Ntuli wacela ukuba esule esikhundleni sokuba iPhini leMeya ngoba inhlangano isithathe leso sinqumo.

“Akazange afune ukusitshela lonke iqiniso kodwa uthe uNobhala usemthintile wathi akesule nokuyinto evele yasidida savele samangala ukuthi ungaxoshwa kanjani ungenzanga lutho. Ekugcineni sitholile ukuthi uNdlovu ushayelwa le nto ayenzile yokusayina agunyaze uphenyo obeluzokwembula izinqe iMeya uLindile Mhlungu. IMeya uMhlungu ibhekene nenkinga yokuthi yazama ukugwazela ikhansela le-EFF eliyisihlobo sakhe ukuze limeseke emhlanganweni wokuba kuphasiswe imali yokwenza ucwaningo ngokwakhiwa kwenxanxathela yezitolo. Manje asazi ukuthi kanti inhlangano yethu isebenza kanjani uma umuntu osolwa ngenkohlakalo imvikela bese ixosha lona obezama ukulwa nayo,” kusho umthombo.

Uthe banenkinga yokuthi lo Masipala wabo mncane ngale ndlela yokuthi awunakiwe ngisho ubuholi abazi ukuthi kwenzakalani yingakho izikhulu nosopolitiki bendawo bezenzela.

Umthombo lapha ubale nendaba yezikhulu ezithile ezahamba sezithwele kanzima ngenxa yezinsolo zenkohlakalo okubalwa kuzo noNkk uMabatho Brown owayeyiMeneja kaMasipala.

“Inkinga lapha zonke izikhulu ezifikayo ezakude futhi zivele zibone ukuthi lomasipala uyintandane akekho onendaba nawo bese zithola ithuba lokuganga sezihlangene namakhansela. Uyabona nje lapha sake saba nosisi okwakuthiwa uMabatho Brown naye wahamba esejahwa uHulumeni wesifundazwe. Akugcinanga lapho kunenye intombazane esiseMpumalanga manje nayo ihambe sekunzima ngenxa yezinsolo zenkohlakalo. Nosopolitiki nabo bathola ithuba lokudla ngoba bayazi ukuthi lo Masipala awunakwe muntu. Empeleni ungathuka nawe uma ungabona izinto ezenzeka kulo Masipala wethu,” kusho umthombo

Inkulumo eyayiqoshwe ngeselula kuthiwa yayiveza izwi likaNks wakwaMhlungu ezikhalela kukhansela we-EFF, uMnu uFuthi Mhlambo ethi uyacela ameseke ngoba basazodla kulezi zigidi ezimbili ezizayo.

Lo Masipala unamakhansela ayisithupha kaKhongolose bese amahlanu kuba awamaqembu aphikisayo.

UMnu uNtsikelelo Ndlovu eziphendulela uqale akangathanda ukuphawula wathi akagunyaziwe ukukhuluma nabezindaba .

Kuthe uma echazelwa ngodaba wagcina esevuma ukukhuluma kodwa wama ekutheni uNobhala we-ANC KwaZulu-Natal akamchazelanga ukuthi kube yini isizathu sokuba asuswe esikhundleni sokuba iphini le Meya.

“Kuyiqiniso ukuthi bengilwa nenkohlakalo ikakhulukazi lena ebithinta ukwakhiwa kwenxanxathela yezitolo eyayizoba sewadini yami. Lapho kwagcina kukhishwe imali eyizigidi ezimbili kodwa okuze kube namhlanje akwaziwa ukuthi yenzani, akukho ngisho umbiko esingawubeka etafuleni sithi nanku. Umuntu owayethinteka lapho ukhansela uMhlungu oyiMeya kaMasipala. Ngakho kuthe uma amaqembu aphikisayo ecela ukuba kwenziwe uphenyo ngaweseka ngoba angibonanga iphutha kulokho ngoba kungumgomo wenhlangano yethu nathi ku-ANC ukulwa nenkohlakalo. Yingakho ngingazange ngingabaze ukuba yingxenye yokuba ngifune kwenziwe uphenyo. Iqiniso nje ukuthi imali isiyonke eyayizosetshenziswa iyizigidi ezi-R4 kodwa kwagcina kukhishwe izigidi ezimbili. IMeya yayifuna ukhansela we-EFF uMlambo ameseke emhlanganweni woMkhandlu wamakhansela  ekutheni kuphinde kuphasiswe ingxenye yesibili ethembisa ukuthi yiyo abazokwazi ukuhlomula kuyo. Nokho uMlambo wenqaba. Yilokho nje engingakusho,” kuchaza uNdlovu.

See Also

IMeya uMhlungu ithintwa ithe ayikwazi ukukhuluma ngoba ibambeke emhlanganweni.

UKhansela we-EFF okuthiwa wayezolwa okunguMnu uFuthi Mlambo, ugeqe amagula ngalolu daba wathi ugcine esejahwa ngoba kufuneka adedele ingxoxo eqoshiwe kaMeya encenga ukumgwazela ngemali eyizinkulungwane ezinhlanu ngoba ekhala ngokuthi sekonakele umoshile.

“BekunguMashi (uNdasa) walo nyaka ngesikhathi ngithintwa ikhansela elinguzakwethu ku-EFF kodwa lona eliseNewcastle. Lalithi lizwe kuthiwa bengisembhikishweni waseMadlangeni. Ngabuza ngathi manje sengicela kulo yini uma ngizoba ingxenye yemibuthano yomphakathi? Labe selithi belicela ngingayi ngoba selikhulume neMeya yaseMadlangeni manje ucela nokungibona.  Ngenqaba ngalitshela ukuthi lo mhlangano esikuwo owokudingida ngokudliwa kwezigidi ezimbili zocwaningo lokwakhiwa kwenxanxathela yezitolo ngakho bekungewona umbhikisho. Kuthe ngakusasa leli khansela langithinta lathi lineMeya manje ifuna ukuxoxa nami futhi ungiphathele imali eyizinkulungweni ezinhlanu ukuze ngingayi emhlanganweni kodwa ngithenge udokotela. Ngenxa yokuthi ngiyamazi uzakwethu unamanga ngathi akangikhulumise nayo iMeya ngizwe ukuthi banayo ngempela yini. Nembala iMeya yaxoxa nami esengibiza ngoyise omncane, wathi umoshile manje ubecela ngigayi emhlanganweni woMkhandlu ukuze umbiko wenkohlakalo ozobhungwa ubhuntshe kungabe kusaxoxwa ngawo ngoba ushaya yena ngokudliwa kwemali eyizigidi ezimbili namanikiniki. Waze wathi ucela ngibambisane naye ngoba kukhona i-invoice yezigidi ezinye ezimbili zalolu cwaningo ezizokhokhwa inyanga ingakapheli nokuyilapho esizohlomula khona sonke. Hhayi ngavele ngathi akeze lapha kimi nalezo zinkulungwane ezinhlanu kodwa wesaba ukuze nokwenza ngigcine ngingazitholanga. Angazike noma wazinikeza uzakwethu wazithathela lona waseNewcastle. Ngakusasa mina ngavuka ngaya emhlanganweni. Ngalelo langa ngafika kusasele imizuzu engama-30 ngaphambi kokuqala komhlangano. IMeya yacishe yaquleka ingibona ukuthi ngikhona nami ekubeni yayingicelile ukuba ngingezi ngenxa yokuthi yimi engilawula izinombolo ngokwezibalo zethu eMkhandlwini sinekhansela le-DA. Angizukwenaba ngokuningi ngoba lolu daba luphenywa ngisho Oklebe,” kuchaza uMlambo.

Okhulumela i-ANC KwaZulu-Natal, uMnu uNhlakanipho Ntombela uthe bayazi ngezinsolo ezibhekene neMeya uMhlungu futhi baphezu kophenyo ngoba bananezinkulumo eziqoshiwe.

“ Kuyiqiniso ukuthi iPhini leMeya yaseMadlangeni uNdlovu ubesephule imigomo yenhlangano esesebenza namaqembu aphikisayo ukuze kukhishwe iMeya iphinde iphenywe. Lokho bekuphambene nenhlangano ngoba uma enobufakazi bekumele abethule ezinhlakeni ze-ANC kodwa yena akazange akwenze lokho.  Okunye waziqoka waba iPhini leMeya ngaphandle kwenhlangano enabanye ozakwabo. Ngaphandle kwalokho ubesezenza iMeya esayina zonke izinto engagunyaziwe nawumbutho uKhongolose ukuba enze njalo nokungezinye izizathu ezenze loya mfo samkhipha. Mayelana neMeya i-ANC imatasa nophenyo kodwa kuzothi uma seluphothuliwe kube yima sithatha isinqumo esizoncika ebufakazini esiyobe sesibutholile,” kusho uNtombela.

UKhansela uNdlovu uthe uma i-ANC ithi wazibeka kungani pho ingamsusanga uSomlomo uZulukabongi Madi ngoba bangena naye ngendlela efanayo.

Scroll To Top