Now Reading
U-Eskom nezakhe: UMantshantsha endaweni angayejwayele
Dark Light

U-Eskom nezakhe: UMantshantsha endaweni angayejwayele

Ukwanda kwezinkinga zenkampani ephehla ugesi kuleli u-Eskom sekumubeke endaweni angayejwayele umkhulumeli wayo uMnu uSikonathi Mantshantsha. NgoLwesibili zili-14 umlawuli wale nkampani uMnu u-Andre de Ruyter uvumile ukuthi wakhuluma iphutha ngesikhathi ethembisa isizwe ukuthi angeke unqanyulwe ugesi ngesikhathi semvalelwakhaya. Le nkulumo iqhamuka nje sekungelesibili isonto ugesi unqanyulwa okuyinto izazi zezezifo ezithathelanayo ezathi kuyingozi kwazise ukhuvethe luyezwana namakhaza. Eziphendulela kwabamsola ngokudukisa izwe ngamabomu uthe lokhu kunqanyulwa kukagesi kuhlobene nokuphelelwa amandla kwezinye zeziteshi eziphehla ugesi okuyinto nabo ebazumile. Lokhu kunqanyulwa kukagesi kufika nje lenkampani ivele isobishini emuva kokuvuma ukuthi yeqisa ngezigidigidi ezine ekukhokheleni izinkampani okwakumele zilungise isiteshi iKusile esisesifundazweni iMpumalanga ezagcina ngokwenza umsebenzi ongagculisi. Amagama alezi zinkampani okuyiStefanutti Stocks, iSwedish Multinational ABB South Africa, iTubulcar Construction Projects kanye neTenova Mining and Minerals SA avela emuva kwamaviki uMnu ude Ruyter anqaba waphetha ukuwaveza phambi kweKomidi LasePhalamende elibhekelela ukusebenza koMnyango Wezinkampani ZikaHulumeni. USihlalo waleli Komidi uMnu uKhaya Magaxa uthe amathemba akhe aselele kuNgqongqoshe Womnyango Wezinkampani ZikaHulumeni uMnu uPravin Gordhan ekuthini amcacisele ukuthi le mali izobuyiswa kanjani. Okuphinde kungehli kahle kuMnu uMagaxa ukuthi uMnu ude Ryter uvumile ukuthi wazikhombela yena lezi zinkampani ngaphandle kokukhangisa lo msebenzi okanye ukubonisana nethimba elibhekelele ukusebenza kwale nkampani eliholwa uSolwazi uMalegapuru Makgoba. Okunye esekuphinde kwavela ukuthi obhekelela ukusebenza kwale nkampani kwansuku zonke uMnu uJan Oberholzer onengxenye enkampanini iStefanutti Stocks esekucasule kakhulu amalungu ePhalamende nenyunyana enamalungu amaningi kule nkampani iNational Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA). Iqembu eliphikisayo i-Economic Freedom Fighters (EFF) selicele ukuba le nkampani imxoshe uMnu u-Oberholzer njengoba imsola ngokusengela emlonyeni. 

Umkhulumeli wale nkampani uMnu uMantshanstsha uzichiliza kalula izinsolo zenkohlakalo nokwenzelela ezibhekene nale nkampani okuyinto engajwayelekile ngaye. Kuzokwazeka ukuthi ngaphambi kokuthi abe ngumkhulumeli wale nkampani uMnu uMantshantsha ubeyiSekela Mqondisi wephephandaba iFinancial Mail. Ukusebenza kwakhe kulo mkhakha wezindaba kwamakhela idumela lokuba ngumlomo ongathethi manga kwazise wayibelesela yaze yanakeka eyobudlelwano obunokwenzelela obabuphakathi kuka-Eskom nenkampani yomndeni wakwaGupta iTrillian okwaphetha ngokuthi lo mndeni uphume ngesamagundwane kuleli ubalekela ukubhekana namacala enkohlakalo kanye nokuvela phambi kwekhomishini ephenya ngokuqwagwa kwamandla ombuso eholwa nguMehluleli uRaymond Mnyamezeli Mlungisi Zondo. Lobu budlelwano bahlomulisa le nkampani yakwaGupta ngesamba sezigidi ezingama-600 okuyinto eyaholela exoshweni kukaMnu uBrian Molefe owayengumlawuli wale nkampani, uMnu uMatshela Koko owayengunjiniyela ophezulu kule nkampani kanye nomgcinimafa wale nkampani uMnu u-Anoj Singh. Ngesikhathi uMnu ude Ryter ememezela ukuthi le nkampani isiqoka uMnu uMantshantsha njengomkhulumeli wayo wagcizelela ukuthi ukufika kwakhe kuzokwakha isithombe esihle salenkampani kwazise ungumuntu ongakaze ahloniza ngokuyiveza obala inkohlakalo kule nkampani. Akachithanga sikhathi uMnu uMantshantsha wafunga ukuthi sezidlulile izinkinga zalenkampani njengoba sebekhishwe nyova abakwaGupta nabangani babo akabala kubo owayenguMengameli uMnu uJacob Gedleyihlekisa Zuma, uMnu uKoko kanye noMnu uMolefe okwaholela ekutheni uMnu uKoko aziphendulele ezunkundleni zokuxhumana. 

Izinto zikhomba ukugaya ngomunye umhlathi kuMnu uMantshantsha njengoba sekunguye usechiliza kalula izinsolo zenkohlakalo zale nkampani ekubeni kuyinto okwakungelula ukumcabangela yona phambilini. Ukuphikile ukuthi uMnu uOberholzer ukhohlakele njengoba eveze ukuthi ingxenye yakhe enkampanini iStefanutti Stocks elawulwa abasekhweni lakhe ingabalelwa kwizinkulungane eziyisithupha kuphela. Uphinde wakuphika nokuthi ukunqaba kwalenkampani ukuveza amagama ezinkampani ezakhokhelwa ngokweqile kwakungeminye yemizamo yokuvikela uMnu u-Oberholzer nabasekhweni lakhe. Uphendule wathi lenkampani ibihlele ukuveza lawamagama uma isivela phambi kwekomidi lasephalamende okube sekoniwa yilempimpi eputshuze lawa magama.  Ukushintsha iculo kukaMnu uMantshantsha sekwenza abanye ezinkundleni zokuxhumana bamsole ngokwehluleka ukuzibamba efika itafula lidekiwe kule nkampani kudliwa imali yabakhokhintela. Okunakekayo ngakho konke lokhu ukuthi lezi izimo ezingajwayelekile ukumataniswa negama likaMnu uMantshantsha kwazise igama lokuba ngumlomo ongathethimanga selokhu aqala ukuzakhela lona kusukela ngowezi-2004. 

Scroll To Top