Now Reading
ICovid-19 ibe ngumphenya zinqe kuHulumeni nongxiwankulu
Dark Light

ICovid-19 ibe ngumphenya zinqe kuHulumeni nongxiwankulu

Yize sesineminyaka engamashumi amabili nesithupha sakhululeka, saba nentando yeningi, miningi imikhakha emqoka yempilo yowoHlanga esadinga amehlo okhozi. Ukubheduka kweCovid-19 sekuveza obala ukwehluleka kukaHulumeni wethu kanye nongxiwankulu ukubhekana nenhlupheko enyantisa igazi ekhungethe iningi laboHlanga ezweni lethu. Sekumele sivume ukuthi yize saba magange savuma intando yeningi, saba nephutha lokuvuma ukuba yizinxibi njalo kwezomnotho. Bheka nje ingebhe ngeCovid-19 incike kakhulu ekwesabeleni abantu abahlala ezindaweni eziminyene ngoba behluphekile. Noma ngingagxilile emkhakheni wezomontho nenhlupheko yowoHlanga, lesi sifo sona umphenya zinqe ezweni. Kulo leli sonto kuvele udaba lwezingane zase-Eastern Cape ezihamba amahora amane ziya esikoleni. Ngempela luselukhulu usizi lowoHlanga eNingizimu Afrika yawokhokho, ikakhulu ngenxa yenkohlakalo yabanye abaphethe izikhundla zikaHulumeni nokungabi namgogodla kwabaholi bezepolitiki.                         

Njengoba ubhubhane iCovid-19 selungenile ezweni lethu, ama-Afrika kumele angavumi ukuba aphindele esikhathini esedlule, kudlange ingculazi, lapho iningi lethu ngokwethuka nokungazi kabanzi ngalesi sifo lazibona selibandlulula ababegula noma benesandulelangculazi kumbe ingculazi uqobo. Ngaleyo nkathi yobumnyama nesihluku esesabakeyo, abanye abantu baze babulawa imbala. Siyazi futhi ukuthi enye imbangela yokufa kwabantu kwakuyinkani kaHulumeni wethu wona owawushaya phansi wenqaba ukuthi abantu abelashwe ngamakhambi e-ARV. 

Sasesikhohliwe nathi ukuthi singabantu nokuthi kuyini nje nempela ukuba ngumuntu futhi kunazibopho zini eziphilisa inyama nomphefumulo. Naso lesi sifo esesigasele umhlaba wonke, asifikile nje ngokusicoba amathambo nempilo kuphela. ICovid-19 yinselelo enkulu kakhulu ngoba ivivinya ukubekezelana kwethu lapho kumele sihlalisane kumbe sisebenze nabantu asebengenwe yilo leli gciwane. Kubaluleke kakhulu ukuthi sithandazele ukubekezelelana nokunakekelelana, ikakhulu ekuvikeleni abantu abadala nabasengcupheni enkulu yokuhaqwa yileli gciwane.    

Esontweni eledlule kuphume ezindabeni zethelevishini kwaSABC lapho bekubonakala abahlengikazi beshiye iziguli ezinaleli gciwane zodwana  nokudla okubolile, bezenyanya, nokudla kuthiwa bebekutshinge phansi wena owabona kuphiwa izinja, izingulube nezinye izilwane. Noma ngingeke ngibehlulele abahlengikazi balesi sibhedlela thizeni eThekwini, nokho angingabazi nakancane ukuthi akekho noyedwa umuntu ongathanda ukuphathwa kabuhlungu ngoba nje egula. Ikakhulukazi esikhungweni sokuthoba nokwelapha amanxeba njengoba kuwumsebenzi wesibhedlela. Ukugula komuntu noma okwaluphi uhlobo akumele kwenze ukuthi ahlukunyezwe futhi aphathwe ngendlela engenanhlonipho. Umuntu ogulayo  udinga uzwelo, imfudumalo nemikhuleko ukuze alulame ngokushesha.  

Ngiyazi abahlengikazi okuthiwa baphathe kabi iziguli ezinokhuvethe kumele baziphendulele ngokwamalungelo abo, nezinkambiso zezwe ezikuMthethosisekelo wezwe. Nami angiqondisile kulaba bahlengikazi kule ngosi. Umzekelo wami uhlose ukwakha nokubhebhethekisa umoya wokuzwelana nobuntu. Yizo kanye lezi zinsika zempilo okumele zisiqinise sonke ikakhulu kulezi zikhathi ezinzima kangaka esikuzo. 

Lesi yisikhathi sothando nobuntu obungenamkhawulo. Lesi yisikhathi okumele sithandazele kuso ubuhlakani bukaSolomoni waseBhayibhelini nothando lwabagulayo nabantulayo olufuze olukaMother Teresa. Kumele sihlanze imisamo yethu singakhohlwa ukuthi impilo yethu akusiyo nje eyethu kepha ekaJehova nemimoya yabantu abadala asebasishiya emhlabeni ngokwenyama.

Yize kunzima ukubhekana nalesi simo kumuntu ngamunye uma lesi sifo singakavuli isango sangena egcekeni kumbe uma ungazi muntu osegula noma oseshonile ngenxa yaso. Sekumele siqale siyikhulume manje le ndaba siyimindeni, singabangani, singomakhelwane noma singabantu nje kuyo yonke imikhakha yempilo. Asingabe sisakhohlisana ngamanga manje – sithi kugula abebala thizeni, kumbe abadla izambane likapondo kuphela. Akusizi ukuthi ubani obehambe amazwe ase-Europe nase-USA lapho osekufe kuwo izindimbane ngezindimbane zabantu. Ayisekho nje eMome manje, kodwa isinyathele indle yabantwana. 

Lesi sifo asikhethe bala lamuntu. Sonke singazithola sesihaqwe yilolu bhubhane. Ilungu lomndeni, umuntu omaziyo nalowo omthandayo, bonke laba bantu bangaxinwa yilesi sifo noma yinini. Noma singazi ubani ozophila noma ozohamba emhlabeni, iqiniso elingambethe ngubo linye kuphela, iCovid-19 seyikhona futhi singase siphile nayo iminyaka ngeminyaka. Yingakho-ke kubalulekile ukulandela imigomo yempilo nokuziqoqa esibekiwe ezweni lethu. Kumele futhi sipheze ukwandisa amanga ngamaselula nangezikhungo zokuxhumana. Asiqonde kamhlophe ukuthi ubudedengu bethu bungadusa abantu futhi buholele abanye ekufeni imbala. Asidlale sibuye nganeno, singabi amanuku nezinja. Sibhekene nempi engenamkhuzi ebesizoxolisa kuye sithi: ‘Maluju!’  Okwamanje alikho nekhambi lokuselapha lesi sifo, kusabanjwa kuyekwa. Nabelaphi bendabuko kumele babe yisibonelo, bahloniphe imithetho yezwe, bangabi ohubhu kabhejane nabakhohlisi. Akumele ukuthi mina ngoba ngelapha abantu ngemimoya yabadala ngokwelekelelwa nayimisamo yalabo bantu ngibe sengithi nginempande yokwelapha lolu khuvethe. Cha, okwamanje akekho namunye umuntu osevele nekhambi. Amakhambi ezifo eziwubhubhane njengeCovid-19 athatha iminyaka – yikho kumele sihlale emakhaya, sinciphise amathuba okuhlabeka ngenxa yalesi sifo.

See Also

Yinoma yimuphi umelaphi wendabuko oheha abantu athi yena angelapha iCovid-19 kumele abikwe kwabomthetho ngoba uzobe edusa abantu ebathembisa ize leze. Emasontweni nakwezinye izikhungo zokukhonza uMvelinqangi, akumele sithembise abantu okungekho kumbe sibizele abantu kulezi zikhungo isinyenyela. Okumele sikwenze ukuthandaza, ukuphahla sicele impilo kuMdali nasezidalweni esezalala zomndeni ngomndeni. 

Ukuhaqwa yilesi sifo yithuba elikhulu lokuba sishaye onembeza futhi sizikhathaze ngokunakekela abantu abaswele kakhulu kunathi. EThekwini nakwezinye izindawo, kuyajabulisa ukubona izikhungo ezinjengeDennis Hurley Centre enkabeni yedolobha zikhoselisa ondingasithebeni ngendawo yokulala, zibapha ukudla futhi zibhekela nezidingo zabo zempilo ezisemqoka. Sasingazi nathi singaboHlanga ukuthi ngelinye ilanga amadolobha ethu ayogcwala phama abantu bakithi abalala emapayipini nakolayini bakajantshi.  Okubuhlungu kakhulu ukuthi iningi lalaba bantu yintsha ebaleke emakhaya ngenkinga yezidakamizwa ikakhulu iwunga. Ezindaweni ezithize eThekwini, ePitoli naseKapa kuke kwabikwa izigameko zokubaleka nokuduba kwabanye kwalaba bantu abanikwa usizo ngezindawo zokuhlala zesikhashana. Noma abaholi bezithukisa ngalezi zenzo, nokho ezingezinhle, kumele bacabange usizo oluya ezimpandeni – babheke inkinga yokuxhaphaka kwezidakamizwa futhi bazimisele ekulweni nokubulawa kwesizwe ngezidakamizwa ezishushumbiswa mihla namalanga ezweni lethu lenkululeko. Lokhu kufa osekungene esizweni ngezidakamizwa kwenza kube nzima ukulwa neCovid-19. UHulumeni kumele aqinise isandla alwe nempi yezidakamizwa ezanda mihla yonke zibhidliza imindeni nemiphakathi. Nathi esizibukela phansi lezi zingane ezihaqwe yizidakamizwa, kumele sibe yingxenye yokuthola izixazululo. Izifo ziyabhebhetheka ngenxa yale nkinga ngoba abantu abanenkinga yezidakamizwa imvamisa abazinakekeli. 

Noma okwamanje sisakhuluma ngabantu abalashelwa emagunjini angawodwana ezibhedlela, okushiwo ngongoti kuHulumeni nasemazweni omhlaba, kanjalo nenhlangano yezempilo yomhlabuhlangene, iWorld Health Organisation, lukhulu oluzayo empilweni yethu. Yize kumele sibe nethemba futhi silandele imigomo esibekiwe, kubalulekile ukuthi senze konke okusemandleni ukulungiselela lesi simo esinzima ngokwengqondo, ngokomphefumulo nangokwenhlalo jikelele. Uma lesi sifo sibhebhetheka njengokuqagula kwezazi zempilo, abanye bethu bazogulela emakhaya belashelwe khona. Asivuselele umlilo wothando nobuntu. Labo abaligugu kithi asebehaqwe yiCovid-19 badinga ukubekezelelwa nothando oluyisimangaliso. Lokhu akusho ukuthi kumele sibe budedengu ngempilo yethu kodwa kumele sibe nothando nokuzwelana nabagulayo. Le nkathi esikuyo ayivuselele ubuntu kithi buvuthe amalangabi. Asithandazele impilo, uxolo nobumbano emindenini yethu nasezweni lonkana.          

  • UBhedlindaba “VVO” KaLuPhuzi Mkhize nguMengameli/Umsunguli wo: Umsamo Institute/Isigodlo SaseMlambomunye  
Scroll To Top