Now Reading
Sizibukula izilulu zethelevishini nomsakazo kuleli
Dark Light

Sizibukula izilulu zethelevishini nomsakazo kuleli

Enye insizwa yakwaNgidi (engasekho) eyayiphethe iHhovisi elengamele izindaba zezisebenzi kwenye yezinkampani ezinkulu eyenza insipho nezimonyo eThekwini nedume ngokukhokha kahle yabeka kanje uma ikhuluma ngomunye wababhali abadumile boHlanga asebeyibeke kwezwakala induku ebandla: “Into engiyithanda ngoFred Khumalo (obhalele amaphephandaba afana neSunday Times neSowetan waphinde wabhala nezincwadi ezimzuzele imiklomelo emikhulu) wukuthi noma ubona ukuthi bekungekho angabhala ngakho ngalolo suku kodwa uyabhala!” kubeka uNgidi ngesilungu esilolongekile, elala yinsini kubonakala ukuthi le ndaba imkitaza ekujuleni. Amazwi kaHlomuka (isithakazelo) ngiwakhumbula ngoba namuhla ingqikithi engibhalela phezu kwayo njengaye uKhumalo ayisoli futhi kayincomi galelo lamuntu kodwa ijeqeza emuva endimeni esihanjwe ngabohlanga kwezobuciko. Ekubhaleni kwami kunemibuzo evuswa yizinhlamvu ezingenisa ingoma eculwa yintombi endala yase-United States of America (USA) uGladys Knight eyaduma ngengoma esihloko sithi: “Midnight Train to Georgia” kodwa lena yalezi zinhlamvu engikhuluma ngazo ithi: ‘The End of the Road’, kanti yaduma iculwa yiqembu lakhona e-USA iBoyz II Men.

Uma engenisa le ngoma ngokwehlukile uGladys Knight usikhomba emuva kuzihlabani zomculo eMelika lapho esikhumbuza khona ngeqhaza lamaciko afana noBilly Ekstein, oFour Tops, amaTemptation namanye asecishe akhohlakale emculweni. Uwabalula njengamaciko angamavulandlela okungafanele nakancane akhohlakale endimeni yomculo nekaqedisizungu eMelika nasemhlabeni jikelele. Lokhu kube sekungikhumbuza ukuthi nathi singaboHlanga eNingizimu Afrika sinawethu amaqhawe cishe kuyo yonke imikhakha yezobuciko asengozini yokushabalala uma imisebenzi yawo ingagcinwa ngendlela ukuze yaziwe yizizukulwane eziyofika sesadlula kulo mhlaba. Kube sekuvuka umbuzo wokuthi kambe ezilulwini ngabe inakekeleke kanjani imisebenzi yamaciko.

Empeleni bengikhumbula ukuthi eminyakeni eminingi eyedlula eThekwini kwake kwaba nechilo elaphuma kwamanye amaphephandaba ngeNhlangano Yezokusakaza (SABC) lokuthi kwabonakala kulahlwa ingqumbi yemisebenzi yezobuciko okwakuthiwa ayisenamsebenzi walutho. Empeleni okwakulahlwa kwakungamapuleti omculo. Kwaba yindaba eyethusayo neyaze yavezwa nakumaphephandaba. Okwakwethusa ngalesi senzo wukuthi umsebenzi wobuciko awukaze wedlulelwa yisikhathi. Uhlale udingeka ukuthi ukhumbuze abantu ngemvelaphi yabo. Isibonelo wumculo weminyaka eyedlula woLouis Armstrong oselokhu waba ngamanoni kubalandeli bejazz. Izingoma ezisikhumbuza iSophiatown zo-African Inkspots, oDolly Rathebe nabanye uqala kuphi ukuthi lowo mculo awusenandawo kuzilulu zanoma yisiphi isikhungo sezobuciko?

Uqala kuphi ukulahla umculo kaSolomon Linda othathwa njengengqalabutho yomculo wesicathamiya? Uqala kuphi ulahla ubuciko bamaDark City Sisters, Izintombi Zesimanjemanje, kaPat Matshikiza oZacks Nkosi, oRythm Aces namanye amaciko? Okwakwenzeka esikhungweni iSABC kwakuwethusa ngakhona umphakathi waseNingizimu Afrika. Kwakulichilo nendelelo engakaze izwakale. Kuzokhumbuleka ukuthi iSABC inophiko lomsakazo nolukamabonakude ngaphansi kohlaka olulodwa. Lulunye ngokwalo uphiko lunemisebenzi yamaciko nokungumlando ngezemidlalo okubalelwa ezinkulungwaneni nokudinga ukunakekelwa ukuze izizukulwane zisizakale ngakho. Lapha sibala amaphimbo abo abasakazi uqobo okuyibo bavela kuqala kulesi sikhungo baba negalelo elikhulu ngenxa yobuciko bokubeka kwabo indaba banikeze umlaleli nombukeli isithombe okuyiso.

Laba basakazi babeqhamuka ezingxenyeni ezehlukene zezwe iNingizimu Afrika, bathatha ezokusakaza bazichoma phezulu kwelenyoni. Kwababuya emqondweni kuno- Elijah Thetha Masombuka owayesakaza ezemidlalo ngendlela eyayenza ungafuni ukusuka eduze komsakazo, kunoTreasure Tshabalala, oWinnie Mahlangu, oHubert Sishi, oKansas City, o-Alexius Buthelezi, oMesh Mapetla, oShado Twala nabanye. Ngabe oMnu uMduduzi Hlophe noNoxolo Grootboom ababesethulela izindaba ngezilimi zesiNguni kumabonakude, oBobby Dlikilili noLunga Williams sisenokubathola yini ngokwamaphimbo nezithombe benza umsebenzi ababeqashelwe wona kulesi sikhungo! Ngizibuza ukuthi amaphimbo abo nezinhlelo ababezenza ngabe kusagcineke kahle yini ezilulwini zesikhungo. Ngizibuza ukuthi ngaphezulu kwamaphimbo abo kambe izinhlelo abaziqopha bazethula zona zigcineke kahle yini ukuthi kungathi uma ufuna ukubonisa intsha ekhulayo ngemvelaphi yaboHlanga nebanga eselihanjiwe kwezobuciko ukwazi ukukuthola lokhu. Ngiyazibuza ukuthi umlando wamakhwaya adumile kuleli ngabe usenokutholakala na? Sisengawuthola yini umsebenzi wekhwaya likababa uMzwandile Mathews elalaziwa ngeMathew Singers liqoqa kwasani oluyimiklomelo eyayibekelwe amaFord Choirs ayencintisana nowagcina sewaziwa nge-Old Mutual Choral Eisteddford? IPietermaritzburg Choral Society yona, iMilonji kaNtu kaGeorge Mxadana yona, iRoyal Singing Zulus yona? Kambe izithombe nomculo wekhwaya Amazwi kaZulu elaliholwa wumbhidi odumile uW.O. Dubazane nelacula ngisho phesheya kwezilwandle kusengatholakala uma kungathiwa kuyadingeka?

Kambe kukhona yini esisengakuthola ezilulwini okuphathelene nabaqambi bezingoma abaduma abafana noSolwazi uMzilikazi Khumalo, oSimelane, oMyathaza noMoerane? Ziphi izingoma ezifana naleyo eyayisuselwe enkondlweni kaSolwazi uB.W. Vilakazi eyayithi, ‘Uma ngificwa ukufa’ lapho ayecela ukuthi mhla efa ambelwe phansi kotshani eduze nezihlahla zomnyezane, nenye eyayithi, ‘Indlela eqonde ekhaya’ eyayikhuluma ngabavukuzi ababegibele isitimela beqonde emakhaya kodwa bagcina bengafikanga ngenxa yengozi yesitimela eyabavelela endleleni. Ngiqalaza emuva kwezamafilimu kubuya oNdaba Mhlongo, oJoe Mafela, oCynthia Shange, oTimmy Kwebulana, oRay Ntlokwana, oMabhunu Sabela, oPeggy Nkonyeni, oKen Gampu, oThoko Ntshinga, oMary Thwala oLilian Dube namanye amavulandlela kwezengqayi. Ngabe imisebenzi yalawa maciko isalondolozeke kahle yini ukuze izizukulwane zifunde zihlomule kuyo? Kunemidlalo yomoya neyethelevishini esingabala kuyo othi, ‘Ingqumbo yeminyanya’ owasuselwa encwadini ka-Solwazi u-AC Jordaan, umdlalo othi, ‘Yize uvalo’ owawubhalwe nguMaurice Vusumuzi Bhengu ngendoda uSigidi owayebulala abantu abanqume iminwe neminye. Kunemidlalo yethelevishini efana nothi, ‘uDeliwe’ okwakulingisa phambili kuyo uCynthia Shange nowake waba ngunobuhle eThekwini eminyakeni eminingi eyedlula.

Kunomunye othi, ‘Kwasindwezama’ okwakudlala kuwo izilomo ezifana noRay Ntlokwana noTimmy Kwebulana. Ngabe le misebenzi isagcinekile yini? Ngiyazihlupha nje ngibuka amaqembu omculo. Kambe ngabe isagcinekile yini imisebenzi yoSpokes Mashiyane, o-Alan Khwela, oLemmy ‘Special’ Mabaso, oWinston Mankunku Ngozi, oDolly Rathebe, oThandi Klaasen, oRonnie Madonsela, oZim Ngqawana nabanye? Ngabe kusakhumbuleka kodwa ukuthi kwake kwaba khona ibhendi yaseLamontville okwakuthiwa yi-Expressions. Usengawuthola umculo weRhythm Aces, iKeynotes neMalopoets? Ngiyazibuza nje ukuthi kambe uma wayengavuka uSimon Nkabinde owayaziwa ngelikaMahlathini imbodlomane eyayicula neMahotella Queens isengalithola iphimbo layo namavidiyo kugcineke kahle ezilulwini zakwaSABC? Kwake kwaba nesikhathi somculo lapho kwakudlalwa khona izinsimbi kuphela kungekho maphimbo emculweni owawubizwa ngeSoul. Kimina kubuya oTeenage Lovers, o The Movers, noFlaming Souls. Ngiyabakhumbula oPapa noBlondie izelamani zakwaMakhene, amaBeaters okwakuhamba phambili kuwo oSipho Mabuse, oSelby Ntuli noFunky Masike Mohapi. Ngiyayikhumbula neCJB okwakucula kuyo phambili uNeo Maphaka. Umbuzo uthi kambe wona umsakazo usazivakashela izilulu uzenelise ngokulondeka kwemisebenzi yalawa maciko na?

See Also

Ngicabanga amaqembu engoma ayeqoshwa eWema (S.J. Smith Stadium) ekungeneni kweLamont ayehlanganiswa wubaba UJ. ‘Jalakase’ Miya ukuthi ngabe kukhona yini okusengatholakala okungumsebenzi wawo ezilulwini zeSABC. Kambe uma kungavuka oBaba uNdebele noMaziya ababehola iDlamini Home Defenders, iqembu lesicathamiya laselokishini eDlamini eGoli kusekhona abangakuthola okusho ukuthi babebambe iqhaza elimqoka endimeni yomculo wesicathamiya kuleli? Usagcinekile nje umculo weKing Messengers Quartert okwakubhesa phambili kuyo uBaba uWashington Sixolo ongasekho? Amadodana aseWesile wona asenokuwuthola umsebenzi wawo uphatheke kahle ngokwamazwi nezithombe zevidiyo? Le ngosi ibisika elijikayo nje ngokubaluleka kwezilulu. Okususe le ndaba wukukhumbula ukuthi phakathi kwezinye izindaba ezazizophenywa yiKhomishini kaMehluleli uZondo emayelana nokuGwamandwa Kwamandla Ombuso kwakunamahebezi okuthi lowo owayeyisikhulu somsakazeli womphakathi uMnu uHlaudi Motsweneng wayesedayise ngezilulu zakwaSABC kwaMultichoice ngenani elalibukeka lingaphansi kakhulu kwelalifanelekile. Leyo ndaba yabuye yalotha isiphetho sayo singasazwakalanga.

Lolu daba-ke luvuswe yilokho okungukuthi impilo yamaciko incike kakhulu emisebenzini yawo egcinwe yile nhlangano. Ngokwezinhlosongqangi ezibhalwe phansi zezilulu zale nhlangano kunalokhu okulandelayo: Ukugcineka ngendlela kokuvelele emlandweni wezeNhlangano Yezokusakaza eNingizimu Afrika (SABC). Ukushiyela izizukulwane ifa lokulalelwa ngendlebe nokubonwa ngamehlo njengoba kwaqoshwa yilesi sikhungo. Ukudlulisela ulwazi kubacwaningi ulwazi namaqiniso aqoshwe ngokwemisindo nangatholakali ngenye indlela. Ukugcina ngendlela imisebenzi yobuciko neyezazi zamasiko.
Le migomo ebhalwe phansi ngezilulu zeSABC kumele ukuthi ilandelwe ngokuphelele. Ukugcineka kwemisebenzi yamaciko ngendlela kubaluleke kakhulu emlandweni nangokwekusasa leNingizimu Afrika.

Scroll To Top