Now Reading
Izembatho zisho lukhulu eminxeni ehlukene
Dark Light

Izembatho zisho lukhulu eminxeni ehlukene

Imfi hlakalo kaMvelinqangi ukuba izivatho noma okugqokwayo okuba yizingubo,yimvunulo nezinto ezithize kwembathwe ngoba kuyisibonakaliso sothando, sokuzithanda nesokuthanda, sokubonelwa nesokuzibonela, sokuhlola nesokuzihlolela nokunye ukuba benze njalo kuncike ezimweni ezithintekayo empilweni yalowo. Kugqokwa izingubo ngokukamoya nangokwenyama ukuvikela ezingozini esezibonisiwe kwabanye ukuthi zizokwenzeka. Ababonayo baboniswa imfi hlakalo kaMvelinqangi ngabadala babo, amadlozi namathongo asemakubo nawalabo abasuke bebahlolelile. Kuyenzeka abanesiphiwo sikaSimakade babagqokise izintambo neminazaretha emibalabala, ubuhlalu, okwasekhanda, izinduku ezithile nokunye ukusinda nokuvikeleka ngenkathi bebathandazela, bebalapha futhi bebagqokisa zona.

Ngenkathi sebezigqokile, sebezithathile izingubo, izintambo nokunye, uthola ukuthi basinda ezingozini ngentando kaMvelinqangi ngoba esithanda, esihlonipha sonke. Kulandele izingubo nezinto ezahlukahlukene ezigqokelwa izizathu ezinkampanini, emafemini nasezindaweni ezahlukene emhlabeni. Bese behlinzekwa ngezingubo ezifanelekileyo ukuba bazigqokele ezokuphepha, ezempilo, ukusinda nokuvikeleka emisebenzini yabo.

Ngingeke ngiwaqambe amanga, ngabe ngafa kodwa ngasinda ngenxa yeZayoni engozini yemoto zingama-26 kuMasingana wangowe-1974 osukwini lwangoMgqibelo ngasesiteshini iGreenwood Park. Ingani iZayoni zazifi kelwe isibonakaliso sikaMvelinqangi enyangeni uNtulikazi ngowe-1973 sengozi, zangithandazela. UMvangeli waseZayoni uMswazi Ngubane waseMpangeni owaboniswa. Wayehlala ehositela KwaMashu, esisontisa kwaH kubo kwaBP “Ngure” owagcina esengumseshi kwaKito, uSonnyboy noSboniso Dlamini wathi angigqokiswe umnazaretha osasibhakabhaka owawuzongisindisa ungivikele. Wasuka lapho umama waya eZayonini zakwaL KwaMashu, kwaMfundisi uNgema owaboniswa naye ingozi. Wayegqoka izigqoko zamaSulumane, ehlala ngakwavukungiphinde emgwaqeni uNyala. Ngakho-ke wangitshela ukuthi wayesindwa ukungithandazela nokungigqokisa umnazaretha osasibhakabhaka eyedwa,wangenaba. Wangiyalela ukuba ngifi ke ngeSonto ukuba ngiyothandazelwa yibandla. Waqoka abazalwane ngeSonto ukuba bangithandazele ngabe sengigqokiswa umnazaretha. Ngayalelwa ukuba ngithandaze, ngilale ngawo umnazaretha.

Ngabe sengehlelwa yingozi yemoto esasiyigibele ngisengumfundi. Yashayiswa ibhasi laseNdwendwe Ukuthuthuka KwamaQadi mhla zingama-26 kuMasingana ngowe-1974 ngasesiteshini iGreenwood Park. Sasinda sababane, kwakunguMakhosi Nsindane, uDudu “Sqekemane” Mathews Ziqubu, uMandla “Zingqwembe” Stanley Dladla umnewabo kaThuthukani. mina uSikhumbuzo Michael “uMile” Ndlovu ngalimala emilenzeni. Kwafa umnikazi wemoto ubaba uNsindane nezingane ezintathu kwaba uBuyani Dladla noShayikhanda Nzama umnewabo kaMrich oKhanyane. Udaba nesithombe semoto kwashicilelwa ekhasini lokuqala ephephandabeni iThe Mercury yangoMsombuluko mhla zingama-28. UBuyani owasikwa ngamawindi, washona esikhundleni sami.

Sasiqeda nje ukunikezelana ngokuhlala emuva kokuyalelwa umnewabo uMandla ukuba ngimgone njengoba ngangimdala kunaye. Ngamanye amazwi uBuyani waba iloya mnazaretha. Ngacebisa uMnu uGeneral Mthembu umphathi kwaMthembu Tissue Converting (MTC) ngoNtulikazi ngowezi-2007 ukuba asilethele abezempilo bazosihlola impilo ukuze sisinde. Ngoba sasibaningi esasizolinyazwa yimishini, iningi lethu lalifi hla ukuthi lalingasaboni kahle emehlweni. Babakhona abagqokiswa izibuko zamehlo nokunye. Wangilalela uGeneral njengoba kwaqala ukuhlolelwa ezempilo kwezisebenzi zakwaMTC ngabezempilo minyaka yonke kusukela ngoNcwaba wangowezi-2008. Wawaveza amandla emfi hlakalo uMvelinqangi ezigamekweni phakathi konyaka wezi-2016 kwaMTC. UNks uBazamile Baza Mthembu wayebufuna la ubuhlalu obabusesihlakaleni.

Ngamchazela uBaza ukuthi kwakuyisibonakaliso sokuba uHlengiwe indodakazi kamnewami ingenzele ubuhlalu yangabenza, ngagcina sengibuthenga ukuze ngibugqoke ukuvikela nokuzivikela, ukusinda nokusindisa. Ngangingaboniswanga ukuthi kwakuzosindiswa impilo kabani, nini, kuphi futhi ngasiphi isikhathi. Kwathi phakathi nonyaka uBaza ezongena emsebenzini ngehora lesibili wasibingelela,welula isandla sami sokunxele wangikhumula ubuhlalu ngangabanandaba. Ngathi naye wayesezosinda. UBaza wabuphakamisa,wajabula washingila, watshakadula okwethole,washaya isishwapha esoyogqoka umfaniselwano wokusebenza. Wayengibiza ngomzukulu ngoba ugogo wami nguMaMthembu. Wazala ngokulamana umama wethu uTholani nabafowabo uJohn Ndoda Mkhosana Kopi kube uRobert no-Abraham Biyela. Babezalwa iNkosi uZimvu kaHashi Biyela kwaDaka, kwaDlani, eMvuzane, eMpaphala, Eshowe.

See Also

Wasinda ngamandla emfi hlakalo kaMvelinqangi uBaza ngenyanga kaMandulo ngowezi-2016. Wayedutshulwa ngesibhamu bukhoma phakathi kwaMTC ngowayeyisoka lakhe eselidonsa isigwebo. Wayikhumbula imfi hlakalo kaMvelinqangi uBaza mhla zimbili enyangeni ephezulu ngowezi-2020 ngeSonto. Ngowe-1997, uNks u-Usha Naidoo owayethanda izithombe zezingane wangicela isithombe sendodana yami isesencane. Basebemnikile abanye emsebezini kwaNampak Tissue Natal, eMobeni, izithombe zezingane zabo. Ngamnika u-Usha isithombe ngoLwezi wangowe-1997 ngamtshela ukuthi ngangisathandaza kuMvelinqangi wamaZulu ukuba axhumane noMvelinqangi wamaNdiya ngayengitshele kona ukuze uma sengimnikile isithombe kwenzeke ayekufi sa.Wazibula u-Usha ngendodana ngowe-1998.

Wakhumbula u-Usha mhla zili- 17 kuNhlaba ngowezi-2010 ukuthi kwenzeka ayekufi sa.Wangifi sela ukuba ngiqhubeke nokusiza nokuthandazela abanye. Manje u-Usha usebenza kwaMTC ePhoenix. Ngingathini ngoba ngowezi-2017 kwalulama kwaMTC uNkz uSimangele Shabalala esandleni, uNks uNeli Matshoba owayekhulelwe, kwaphela ubuhlungu ngowezi-2012 ngamanzi engangibanike wona.

Scroll To Top