Now Reading
AMakhosi athi ipolitiki ayinkulu kunoBukhosi
Dark Light

AMakhosi athi ipolitiki ayinkulu kunoBukhosi

Kuthe kushaya isikhathi somhlangano yabe indlu isigcwele phama. Usuku kwabe kuwuMsombuluko isikhathi somhlangano kulihora leshumi ekuseni. Lona bekuwumhlangano waMakhosi ngaphansi koMbuso kaZulu oholwa yiSILO. Obekuzodingidwa lapha bekulukhuni futhi kujulile ngoba bekuthinta izinto ezimbili ezimqoka; isimiso soBukhosi kanye nobudlelwane phakathi koBukhosi noHulumeni. Ngokwesimiso sikaZulu, iBhodi le-Ingonyama Trust ngomlomo walowo oyisandla sokuphosa seSILO, uMehluleli uNgwenya, belizobikela aMakhosi ngezinhlelo zecala elizongena ngoMbasa lapho lolu hlaka loBukhosi, Ingonyama Trust luhudulelwe enkantolo yiCouncil for the Advancement of South African Constitution (Casac). Kulokhu amaKhosi avumelene ukuthi liyothethwa ekhona ngoba okuyophikiswana ngakho wumongo woBukhosi. Anxuse ukuba inkundla eliyothethwa kuyo ingabi ncane ukuze iwagwinye wonke.

Leli phephandaba selingakuqinisekisa ukuthi abe-Ingonyama Trust baphezu kwezinhlelo nokungasho ukuthi ngezinsuku ezimbili zecala kuyobe kuminyene utshumo eMgungundlovu. Kube sekungena udaba lwesibili okubukeka kuyilo obelushube kakhulu njengoba belukhuluma ngokhetho lwemikhandlu yaMakhosi. Yize ngokwemibiko yabezindaba kuke kwavela ukuthi aMakhosi ahlukene phakathi ngalolu daba, kulo mhlangano zonke izifunda zivumelene ukuthi ukhetho oluhlongozwa wuMnyango oholwa nguMhlonishwa uHlomuka aluhlehliswe. Ezinye zezizathu ezibekiwe yimichilo aMakhosi athi kayilungisiwe. Kule michilo wudaba lokungakhokheleki kwalabo okumele behle ezikhundleni emuva kokhetho athe aMakhosi ngeke bube khona ubulungiswa nxa kukhethwa lokhu kungedlulwanga kukho. Isithombe esivelile kulo mhlangano wubunye nobekungasho ukuthi imiqondo kayikho lapho yehluka khona.

AMakhosi alibeke lavundla elokuthi kuwo izihlalo zoyise (uBukhosi) yibo obumqoka kunepolitiki yamaqembu. Lapha adodisana ekutheni lokhu okuphambi kwawo ayokunqoba inqobo nxa engavumelanga ipolitiki yamaqembu iwadunge. Enye yaMakhosi amadala, iNkosi uBhekizwe Biyela yaseMahlayizeni eNkandla, ikhuluma nelaboHlanga, ithe konke kuyafi ka kuyedlula kepha uBukhosi bungunaphakade. “Yebo silapha nje singabantu. Sinezinhlangano nezinhlaka ezithize esizithandayo. Sinamaqembu esiwathandayo kepha indawo esimi kuyo ithi konke akusho lutho, okumqoka yisimiso soBukhosi,” kusho Inkosi uBiyela. USihlalo weNdlu iNkosi yesizwe saseMadungeni, ithe iphutha elingenziwa ngaMakhosi wukugoba uphondo entweni engumongo woBukhosi. “ Siyamukela ukuthi abantu ngisho aMakhosi anezinhlangano azithandayo.

Kepha uma lezo zinhlaka sezisho ukuthunazeka nokushabalala kwalokho esiyikho akusahambi kahle. Yikho sithi kuMakhosi nemiphakathi, ipolitiki yamaqembu eceleni okumqoka wuBukhosi nesimiso sabo obuyifa lezizukulwane,” kusho iNkosi uMdunge. Lo mhlangano wenzeke ngesikhathi kukhona ukucija kwemikhonto phakathi koBukhosi nezinye izinhlaka zikaHulumeni kusuka odabeni lomhlaba nokusebenzisana kwansuku zonke phakathi koBukhosi noHulumeni. Muva nje uBukhosi buke baphakamisa amehlo ngento eyahumusheka njengokushaya unqimphothwe kukaMengameli wezwe uRamaphosa ngodaba lwengubo (umhlaba) kaZulu. URamaphosa wahlangana neSILO nethimba laso lapho aqinisa Omdala idolo ekutheni ngeke uthintwe umhlaba kaZulu. Kuhambe kwahamba uMengameli waqoka uhlaka olube selusho okunye. Sibabaza lesi senzo iSILO sathi ngaleso sikhathi: “Okudumazile ngalokhu wukwazi ukuthi abasibophela amanqina enyathi ngabakwethu. Futhi kuba buhlungu kakhulu ukuthi abakwenzayo kubukeka kwedlulele kunalokho okwabe kwenziwa ngabafo (amaKoloni noHulumeni wobandlululo) esabe samukela ukuthi abakwenza kithi yingoba sisempini yombangazwe.

See Also

Umbuzo uthi sibangani nabakwethu, yini le uZulu ayenze kwabakwethu ukuze babe nonya olungaka? Mina luqobo ngenzeni okungenza bafune ukujezisa izingane zami, uZulu ngokuthi bagwamande ifa lawo mina engiwumvikeli walo?” kusho Omdala emgubhweni ngempilo yeLembe nesizukulwane salo ezinkundleni iMoses Mabhida. ElaboHlanga selingakuqinisekisa ukuthi Ingonyama Trust isibhalele uMphathiswa uHlomuka nabe-IEC ibeluleka ngokuthi aluhoxe ukhetho uma kungenjalo iyobonana enkantolo.

Scroll To Top