Now Reading
Zibuke emanzini okukathekwane
Dark Light

Zibuke emanzini okukathekwane

IsiZulu sithi, ‘umuntu ubongwa esefile’. Nokho ziningana iziwombe esezike zenzeka empilweni lapho isintu siye sithalalise singabongi lapho umuntu esadla anhlamvana, kuthi nalapho eselifulathele elimagade ngandlela thile amatasa empilo asenze futhi siphunduleke ukuletha izibongo ngalowo nakulowo ongasekhoyo.

Ziningana izizathu ezingaba nomphumela walokhu. Umuntu uma esedlulile emhlabeni usuke engaseyena owesizwe kodwa ubuyela emndenini. Noma labo abamazela kude kade bembona eyinhlwa phambi kwabo, thushu, memfu, izihlobo zegazi sezimlandile nisale ninkemile. Unenhlanhla umuntu okuthi enkambweni yakhe yasemhlabeni, ngaphezulu kokuphelezelwa zinyanya ezizungeze ubuyena jikelele uthole ukuthi nomndeni wakhe osenganeno ulandela ngesineke amagabelo empilo yakhe. Imvamisa inkambo yomuntu esekwelinganeno ibatshazwa kude nakwabo. Abakwabo bayozwela saphusheni, mhlawumbe sebebona komathelevishini bese bethi, “Habe, kanti uzibanibani wafulathela ikhaya nje, usachuma waziwa nakangaka ekuhambeni!”

Unenhlanhla-ke abozalo abakhuluma ngaye kanje, bebalula imisebenzi yakhe emikhulu esadla anhlamvana. Kube yishwa uma kusheshe kugadla uNokufa abakwabo bengayazanga imisebenzi yakhe ayenzela isizwe. Uma kwenzeke njalo, nani basezizweni ebeniyazi imisebenzi nathula isikhathi sisavuma, cishe ngelanga lokulanda ngemisebenzi yeqhawe kungaba nengozi yokuthi ningalitholi ithuba. Abayolanda ngongasekhoyo kube yilabo abangamazanga ngokuphelele. Nina enimaziyo kodwa enazigodla izincomo ngesikhathi esifanele nigcine nife olwembiza nikhale isililo sika ‘ukube …’

Lapha kakushiwo ukuthi kuzoba njalo kuleli qhawe lezemfundo neciko lemibhalo. Empeleni isizwe sonke simfisela unwele olude uSolwazi u-Otty E.H. Nxumalo. Inhloso yokubhala ngaye wukubabaza ukukhuthala, isineke sokutotobisa abanye nobuciko alokhu abukhombisa eyinsizwa kuze kube manje esebalwa nezinjulalwazi zezingwevu zakwelikaMthaniya. Inhloso akukabi khona ukumchoma uphaphe lwegwalagwala noma ukumkhulumela okwedlozi ebe esaphila. Okuyisisusa salokhu wukuthi ubuciko bokuloba ngosiba buyinto eyindlabuthule yomphefumulo okungelula ukuthi okungumphumela womqondo womlobi, yena futhi umlobi aphinde akuvakashele ngenhloso yokuzibuza aziphendule ukuthi konje lapha nalaphaya wayeqonde ukuthini. Lokho imbongi nomlobi abasuke esekubhalile kusuke kwetshiswe kutuswe ngabanye. Ubezwe bekhuluma ngokweneliseka bethi: “Cha, laphaya intokazi noma umfo wasekuthini ushayile,” besho ngoba bona ekulandeleni okuyizimpophoma zomphefumulo bebe naso isikhathi nesineke sokukuphenduphendula emqondweni nasemaxoxweni kubhekwa macala onke.

Le ngosi ibheke imisebenzi embalwa kweminingi egcwele emitatsheni yezincwadi ukuba kuye uZwide isetshenziswe njengamanzi lapho ezibuka khona abeseqhobonyeka athi, “Akekho omuhle njengami.” Kuqhelile-ke kuZwide ukuziphakamisa ngalolo hlobo. Yisizwe esibuka imisebenzi bese sithi, “Mkhatshwa usebenzile.” Lapho kulele khona amaqhawe anjengoVilakazi, oNyembezi noKunene kuyahalaliswa ngokuqhuba nokufezekisa iphupho lokugcina ulimi lukaPhunga noMageba lusabalwa nalezo ezisamphonsa umbalane futhi lubukeka lusenekusasa eliqhakazile. Phela, kuthe ngokubona imisebenzi yoMkhatshwa nabanye kwavuka isizukulwane esisha sathi ngeke sama sakhe umkhanya, kumele naso siphonse itshe esivivaneni.

Kungethethwe bulanda kungaganiswa futhi ibingeke yaphelela yonke imisebenzi kaZwide kwazise iyibinda kanti nale ngosi yezobuCiko kayingakanani. Okubhekwayo lapha kakubona ubumnandi nobuciko bukaZwide bokuxoxa indaba.

Okulandelwa yile ngosi yisisoka sokubeka ngokuyikho inkulumo. Uma luzothandwa luvikeleke ulimi, abazinike umsebenzi wokululondoloza kumele kube ngamasoka anobuntengu, ubumbongi nokunkondloza lokhu ayikho uMkhatshwa. Ngenxa yobuncane bengosi kucaphuneke ubuciko ezincwadini ezintathu kuphela okuyilezo ezithi, Ngisinga Empumalanga (inoveli); Emhlabeni Nezinye Izindaba (Izindaba ezimfushane) nethi, Izimpophoma Zomphefumulo (Izinkondlo). Zicashunwa ngokulandelana kwazo. Ake sibuzwe lobu bugagu bukaSothondose uma ethi encwadini yakhe eyinoveli, Ngisinga Empumalanga.

‘Mina, Muzikayise Gumede wamaKhuzwayo wamaQwabe, esengikhule ngaba ngaka, ukukhula kwami osekufakazelwa ijwabu lesikhumba sami eselifana namagxolo omtholo omdala, isimakade, esengilindele ngokunganqikazi usuku lolo engiyoqoshanyiswa ngalo egodini lami ngingasenakuvuka ngibuye neno, ngizwa nginesifiso sokuba ngaphambi kokuba nami ngiye emaGumedeni lawo asishiya awelela kwelinye, kengikhinike osekwake kwabonwa yila mehlo. Kungenzeka, mhlawumbe, umuntu angeze azi, ukuba kuzaleke buhle buthize kukho engizokuzeka. Angazi-ke ukuthi umuntu wesimanje uzocabangani, futhi athini ngendaba yami, ngoba phela lesi sizwe esesaya ezikoleni izinto sona zisiloba phansi zigcineke emaphepheni. Siyasuka lapho siqhathanisa ingxenye ethile nethile, size sifinyelele lapho sesibeka khona imigoqo, noma lapho sesikhipha imicabango ethize esiyisusela kulokho kuqhathaniswa. Eminye yale migoqo ebekwayo noma yale micabango okufinyelelwa kuyo, umninindaba abe engazange acabange ngayo. Kodwake phela osekwenzekile kwenzekile, sekungamane kuqhubeke futhi kwenzeke njengoba kunokwenzeka.

Engikufisayo nje kodwa ukuba lolu diwo engilubumbayo lube wudiwo lwempela; lungabi umbhihlane ongaphuhluka noma nini, futhi lungabi ngumancishana ngosekwedlulele, lungabe lusakwazi nokumumatha okulingene ukuba kungayikholisa ingane encane iqede ukoma. Akuthi-ke labo abafundayo, bafunde amazwi ami, bawafunde ngokulandelana njengoba ephuma epulukutshela emlonyeni wami. Kangizibandakisene kangako nencazelo abangahle bayenze ngalokho engikushilo, kepha ngithimula ngikhipha lokho engikuzwa kufuthazela kimi ngaphakathi.

Ingxoxo yami lena ngiyiqala esikhathini esiphambili esengisibona silokolokoza kude, kusengathi mina ngimi egqumeni elisentshonalanga, ilanga liphikelele ukuyothi lokotshe lishone, ngisinga empumalanga ngibuka izinkalo, amagquma, izintaba, imifula, amahlathi, ameva, izimbali, ihlobo, ubusika konke engidlule kukho…’

See Also

Siphinde simlandele okaZwide encwadini yezindaba ezimfushane esihloko sithi, Emhlabeni Nezinye Izindaba ayibhale ngokuhlanganyela noBaba uS.T.Z. Khwela. Nokho sizocaphuna kwebhalwe nguSolwazi uNxumalo enesihloko esithi: Izifiso Ezine lapho indaba yakhe eyingenisa kanje:

‘‘Ekuseni lapho ilanga liphumile lithe phasha lithele uyiki lwamathunzi phansi kwezintaba, kwezindlu, nakwezihlahla; nantambama lapho liyosithela emhlane wezintaba isango lalo lincipha, ukukhanya kwalo kuqala ukufiphala, amathunzi ephinde enabalala ezogcina ebe ukuhwalala, hhayi njengasekuseni lapho egcine ebe ngukubalela; ezoqhubeka ekuhwalaleni abe ubumnyama bhuqe, kuyizinkinga ngezinkinga imizi ngemizi. Kukhona lapho libukwa khona liphuma lize liyoshona kucatshangwa ukuthi kuzodliwani – kugcine kungatholakalanga; kweminye imizi kusuke kuhlezi umnumzane, inkosikazi nezingane – umnumzane elahlekelwe wumsebenzi – esewufune waze wathi kogo, engawutholi, ehlezi manje ecabanga engaqedi; kweminye imizi kukhona ababoshiwe, kukhona abagulayo bengenamali yokuya kodokotela, kukhona abasangene amakhanda, besanganiswe izinhlupheko.

Ekugcineni uZwide ucakula encwadini eyiqoqo lezinkondlo Izimpophoma Zomphefumulo lapho kulandelwa khona inkondlo esihloko sithi, Lowo Mbono ebhalwe nguye. Ngenxa yobude bayo kukhethwe ibinza elilodwa kuphela elifundeka kanje:

‘Uyayibona le
ndundumakazi
Yemigqomo’esiyosithel’emafini,
Yilowo nalowo munt’emhlabeni
Unowakhe. Njengoba wonk’uwonke
Ezalwa nezsiphiw’ezithil’ ezinhle,
Ngesikhath’esemhlaben’ezama
Elandel’okuhl’aphiwa khona,
Uya ngokunciph’umgqomo wakhe.

Njengoba unyaka wezi-2019 uhlonzwe yiNhlangano Yezizwe njengoNyaka Wezilimi Zabokudabuka le ngosi iphetha unyaka ngokuphakamisa uSolwazi u-Otty E.M. Nxumalo njengomunye wamaciko emibhalo enze lukhulu ekuvikelweni nasekuthuthukiseni ulimi lwesiZulu: ‘Zwide, Mkhatshwa, ukhule ube ngangezintaba zoNdi noKhahlamba.’

Scroll To Top