Now Reading
Aphelela kuphi amandla kaMcwaningimabhuku
Dark Light

Aphelela kuphi amandla kaMcwaningimabhuku

Umasipala yiwona Hulumeni osondelene nabantu. Uma kunesikhalo kufinyeleleka kalula kumasipala kunokufinyelela kuHulumeni wesifundazwe noma kulowo kazwelonke. Kunamakhansela akhethwa ngabantu ngokwesakhiwo asondelene kakhulu nabantu, futhi aphila nabo. Izinkinga ezikhungethe abantu zaziwa yiwo umasipala kuqala ngaphambi kokuba zibagubuzele.

Okusemqoka kulo Hulumeni osondelene nabantu wukuthi imali eyabelwe lowo nalowo masipala isebenze yanelise izidingo zabantu abasondelene nawo. Kuyinkinga uma isithombe esivelayo kungesokuthi labo abaphethe omasipala bayehluleka ukusebenzisa izimali abazengamele ngendlela efanelekile.

Sekuyiminyaka eminingi ilandelana abacwaningimabhuku jikelele bengena bephuma kulesi sikhundla, bawuhlabe umkhosi ngendlela okuphethwe ngayo izimali komasipala, kodwa kungabonakali mehluko nangonyaka olandelayo.

Sike sabuza kule ngosi ukuthi ngubani ophetheyo ezinkampanini zikaHulumeni. Lo mbuzo sisengaqhubeka siwubuze ukuthi kwenzekani komasipala uma bengasebenzanga kahle. Uma kuwumdlalo lona esikuwo ngabe mdlalo muni? Uma esewacwaningile amabhuku, wethula umbiko wakhe uMcwaningimabhuku Jikelele kwenzekani?

Kulezi zinyanga ezimbalwa ezidlule uMcwaningimabhuku Jikelele ukhiphe umbiko othi komasipala abangama-257 okwacwaningwa amabhuku abo balishumi nesishiyagalombili kuphela abathola umbiko oveza ukuthi basebenzise izimali ngendlela efanelekile.

Ngonyakamali owedlule wezi- 2017/18 babe ngamaphesenti ali-14 ababe nombiko omuhle gelekeqe, kwakubi kulo nyakamali wezi-2018/19 ngoba kube ngamaphesenti ayisi-8 kuphela anombiko omuhle gelekeqe. Izakhamuzi zaseNingizimu Afrika zidinga ukubuyiswa kwethemba, kukhonjiswe ukuthi bayakwazi ukuphatha izimali labo abasemandleni.

Lokhu akuqali ngalo nyakamali odlule, kodwa nombiko wangonyakamali wezi-2016/17 uveza ukuthi bangamashumi amabili nambili kuphela omasipala abakhombisa ukwenza kangcono kunalokho ababekwenze ngonyaka ongaphambi kwalowo. Ngonyakamali owedlule bangama-33 abathola umbiko omuhle gelekeqe, ongangabazisi, kwathi kulo nyaka obewucwaningwa sehla isibalo safinyelela e-18 kuphela.

Uma sibuyela kulo nyakamali owedlule, bazokwenziwani laba abayikhulu namashumi ayisishiyagalolunye abehlulekile wukusebenza ngendlela eqondile? Ngubani onamandla eziphendula kuye iziphathimandla ezehlulekile wukwenza okufanele ngokuphathwa kwezimali? Kunokuba siye phambili siyahlehla.

Kungenzeka yini ukuthi abanye sebebonile ukuthi noma wonile awuphenduli kumuntu? Kunalokho umuntu uzihlalela esikhundleni sakhe aqokelwe kuso kuze kuphele inkontilaki yakhe.

UMcwaningimabhuku Jikelele uhlonishwa ngubani? Angikusho lokhu ngoba ngilwa noHulumeni, kodwa kumele iziphathimandla zikukhumbule njalo ukuthi abantu abavotayo bayabuka, ngelinye ilanga bayobhekisisa uma bekhetha abazobamela.

Umbiko kaMcwaningimabhuku Jikelele, uMnu uKimi Makwetu uveza ukuthi kunyakamali wezi-2018/19 imali engasetshenziswanga ezinhlelweni eyayihlelelwe zona ifinyelela emarandini ayizigidigidi ezingama-61,35. Kuhle kucace ukuthi uma kulungiselelwa unyaka olandelayo kunohlelo olubhalwa phansi oluveza ukuthi imali izosebenza kuziphi izinhlelo.

Uma kuguquka noma yiluphi kulezo zinhlelo kumele kulandelwe imigudu ethile, ukuze lolo guquko lube sezinhlelweni ezifanele. Uma kufika umcwaningimabhuku ethola ukuthi izinhlelo azilandelwanga kuyehla ukwethembeka kwalowo ongalandelanga imigudu efanele. Lolu hlelo lokusebenza lungolusemthethweni, kufanele lulandelwe nguHulumeni, omasipala, izinkampani zikaHulumeni, kanye nezinkampani ezizimele. Noma imithetho elawula ukusebenza kwezinkampani ezizimele yehlukile kunekaHulumeni kodwa kucishe kufane kokuningi.

UHulumeni nalabo abasebenzisa imali etholakala kubakhokhintela kumele baveze ngokusobala ukuthi imali yabakhokhintela isetshenziswa ngendlela efanelekile. Umake kucwaningwa amabhuku kutholakale ukuthi imali ayisebenzanga ngokufanele, kumele kube nokunyakaza ngoba kuthinteka imali eyizithukuthuku zabantu abakhele leli lizwe.

See Also

Umbiko uveza ukuthi bangamaphesenti ali-19 kuphela omasipala abakwazile ngonyakamali wezi-2018 ukuveza izitatimende zokusebenza kwemali eziqondile, ezihambisana nalokho okwenziwe kulowo nyaka. Ngelinye ilanga kumele achaze uHulumeni ukuthi benziweni abaphathi abehluleka wukuphatha izimali ababelwe ukuzisebenzisa kusizakale abantu.

Ucwaningo lweminyango kaHulumeni nezinhlangano noma nezinkampani ezingaphansi kukaHulumeni ezingama-432 olwenziwe ngonyakamali wezi-2018/19 luveza ukuthi ngamaphesenti angama-23 kuphela athole umbiko omuhle gelekeqe. NgoMandulo bese kusele ali-11% kuphela okumele aqedelwe ukucwaningwa nguMcwaningimabhuku Jikelele.

Imali emoshiwe yakhokhela izinto ezingafanele, ebezingagwemeka, ibalelwa ezigidigidini ezingu-R1,42 kulo nyakamali wezi-2018/19. Ithe ukwehla kweyangonyakamali owedlule lapho kube yizigidigidi ezi-R2,57. Lapha sikhuluma ngemali ekhokhwa njengenhlawulo yokukhokhela izinto sekudlule isikhathi esifanele; ukuhamba kwezimoto zishisa uphethroli uhambo olungagunyazwanga, nezivumelwano eziguqulwa ngaphandle kokucabangela izindleko zalokho, nokunye okuningi okukhombisa ubudedengu ekuphathweni kwezimali.

Umsebenzi owenziwa yiHhovisi loMcwaningimabhuku Jikelele mukhulu kakhulu ngoba usivezela isithombe okungelula ukusibona ngamehlo. Siyaye simangale uma kukhalwa ngezinga lokuphela kwemisebenzi nobuphofu obuhlasele abantu, kodwa indlela okuphethwe ngayo imali iveza ngokusobala ukuthi akufanele simangale.

Uma labo abaphethe izimali zezwe bengakhombisi kudikiza kwenqulu unyaka nonyaka kuphuma imibiko eyethusayo, kuyacaca ukuthi iziphathimandla azethukile nakancane. Uma iminyaka iqhubeka nesimo sobudedengu nokunganaki siyaqhubeka.

Akulungi uma kungekho izwi elingujuqu ngoba abantu bagcina bengumhlambi kazalusile, kugcine sekuvuza yonke indawo. Lo mlilo sewubhebhetheke iminyaka, kuzokuba lukhuni ukuwucisha, kugcine kulamba aboHlanga.

Scroll To Top