Now Reading
Ubunzima abafelokazi ababhekana nabo
Dark Light

Ubunzima abafelokazi ababhekana nabo

Ukudlula emhlabeni komyeni noma kwenhloko yekhaya kuza nezinkinga eziningi emakhaya amaningi emiphakathini. Inhlalo isuke iyinhle uma umndeni usaphelele, kuqala kube nezinkinga uma sekudlule ilungu lomndeni.

Umndeni wakubo wendoda uyaqala ulwisane nonkosikazi mayelana nokulungisela ukungcwabatshwa. Amalungu omndeni ayaqala athi iwona aziyo ukuthi umufi yini ayeyifuna, yini ayefuna yenzeke uma edlula emhlabeni. Unkosikazi ugcina esebekwa ngasemuva kuthathwe izinqumo engeyona ingxenye yazo.

Babodwa abafi ka sebekhomba ukuthi kuyini abazokuthatha ezintweni ezikhona endlini kube ezabo. Imihlangano eyenziwayo unkosikazi usuke engeyona ingxenye yayo. Babodwa abomndeni abafi ka batshele unkosikazi ukuthi akafanele kuthola lutho ezintweni zomyeni wakhe ngoba yena akanalo igazi laku lowo mndeni ngoba wafi ka khona ezogana, uyilungu lomndeni nje ngokwephepha kuphela.

Emveni komngcwabo lapho unkosikazi esegqokiswe izingubo zokuzila, kuyaqala ukuba abizwe ngawo wonke amagama. Babodwa abambiza ngombulali, okuwukuthi nguyena obulale umyeni wakhe. Okunye okushiwoyo ukuthi akaziphethe kahle uzibandakanya kwezocansi nabantu abahlukene besilisa. Kuthiwe unkosikazi ululaza isithunzi somndeni wabo. Kubekhona abathi nazo izingane azizalwa umyeni wakhe.

Abomndeni bayaye bafi ke batshele unkosikazi ukuba aqoqe konke okungokwakhe kokugqoka aphume aphele endlini abehlala kuyo nomyeni wakhe, ngoba umufi wayethe indlu eyamalungu omndeni. Unkosikazi uyobe esephuma nezingane zakhe ahambe ehlupheka ngoba esabela ukufa nokuhlukumezeka.

Unkosikazi kweminye imindeni ugcina esengenwe nayizifo eziningi ngenxa yokukhathazeka ngokomphefumulo. Impilo yezingane iyaqala ishintshe, ngoba kuphoqa ukuba zihambe ziyohlala la sekuhlala khona unina. Zidlula kokukhulu ukuhlukumezeka, ngoba zisuke sezishintshe izikole kanye nabangani. Impilo kunkosikazi nezingane iguquka kakhulu ngesikhathi esifushane, bonke bayaphazamiseka emiqondweni yabo.

See Also

Unkosikazi njengoba yena engumzali ezinganeni zakhe, yena uzwa ingcindezi ephindwaphindiwe ngoba uthi ebe ezwa ubuhlungu yena siqu sakhe kudingeka abonakale eqinile emehlweni ezingane zakhe.

Sinzima isikhathi sokudlula komnumzane wekhaya, unkosikazi usengumfelokazi izingane seziyizintandane.

Scroll To Top