Now Reading
UBanele Khoza ulethe imidwebo yakhe eDurban Art Gallery
Dark Light

UBanele Khoza ulethe imidwebo yakhe eDurban Art Gallery

ITheku liphinde lazitholea lihloniphekile ngokubamba umbukiso wemidwebo yeciko elidume izwe lonke uBanele Khoza.

Umsebenzi kaKhoza odidiyelwe wanikezwa isihloko esithi, Seeking Love uvulelwe umphakathi ngoLwesibili zingama-21 kuNhlaba ngelesi-5 ntambama kodwa umcimbi uqale ligamenxe elesi-5.

Indawo okubanjelwe kuyo umbukiso yiDurban Art Gallery eseCity Hall eThekwini elethe lo mbukiso ngokubambisana ne-Alliance Francaise de Durban. Kuthe ngoLwesithathu uBanele wazibambela mathupha echazela umphakathi ngengqikithi yomsebenzi wakhe.

UKhoza uyiciko eselike lahlabana ngomklomelo iGerald Sekoto e-ABSA Art Gallery ngomsebenzi wakhe iNote Making kwaphinde kwengezwa ngokuthi umsebenzi wakhe uyohlala izinyanga ezintathu eCite’ International des Arts edobheni iParis wanikezwa nezifundo zesiFrench e-Alliance Francaise.

Uma echaza ngomklomelo awuthole ngonyaka wezi-2017 uKhoza uthi, “INote Making iluchungechunge lwemidwebo engayenza esikhathini esingangonyaka iyindlela yokulwisana nesihloko esasingihlupha ‘ubudoda’ noma lokhu  ngesilungu okuthiwa yimasculinity.”

UKhoza owazalelwa kwaHlathikhulu eSwazini ngowe-1994 waqala ukuzihlanganisa nobuciko esengumfundi esikoleni iLondon International School of Fashion (LISOF) ngowezi-2011. Kwathi ngowezi-2012 wawulaxaza lowo mkhakha waphendukela ebucikweni bezokudweba.

Wabe esenza iziqu zeFine Arts eTshwane University of Technology (TUT) nokumanje ufundisa khona ukudweba ne-Art Theory. Ngowezi-2015 uqede izifundo zeBTech kuFine Arts.

Mayelana nokuzozinza kwakhe eNingizimu Afrika uKhoza uthi, “Ngiyakujabulela ukuba kuleli lizwe. Ngizizwa ngikhululekile ngokuhlala eNingizimu Afrika.

See Also

Abantu balapha bayayijabulela imisebenzi yobuciko futhi lokho bakukhombisa ngezenzo. Lokho kuyangikhuthaza kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi ukube ngiseSwazini ngabe impilo yami ayiqaqekile njengalapha eNingizimu Afrika. Kuleli lizwe ngikwaze ukuthi ngibe yilo Banele engifisa ukuba wuye, angibekelwe mincele,” kusho uKhoza.

Imidwebo kaBanele akulula ukuyiqonda, ukhonze ukudweba izithombe ezingabantu (portraits) eziyimibala esebenzisa upink nombala oluhlaza sasibhakabhaka. Umbukiso uzoqhubeka kuze kube ngolwama-21 kuNhlangulana wezi-2019.

IDurban Art Gallery ikuSecond Floor kwanombolo 234 Anton Lembede (Smith) Street enkabeni yeTheku. Kungenwa mahhala kanti abanemibuzo bangashayela ku-(031) 312 9582 noma babhalele ku-info@durban.

Scroll To Top