Now Reading
Kubonakala isimo simvuna u-Ahmadinejad
Dark Light

Kubonakala isimo simvuna u-Ahmadinejad

NGOMSOMBULUKO ebusuku uNgqongqoshe Wezokuxhumana Namazwe wase- Iran ophinde abe yilungu eliphezulu enhlanganweni ebusayo iModeration and Development Party uJavad Zarif ubhale ku-Instagram ukuthi usefake isicelo eHhovisini likaMengameli uHassan Rouhani sokwehla esikhundleni. Nakuba engazivezanga izizathu ezimholela kulesi sinqumo, kodwa ukuvezile ukuphoxeka kwakhe ngezinye zezinqumo azithatha ezidonsele i-Iran amanzi ngomsele. Kusalindwe uMengameli uRouhani ukuthi aveze ukuthi uyasamukela noma uyasichitha yini lesi sicelo, kodwa ngokukaSomlomo weHhovisi likaMengameli uBahram Qassemi akukho okusakhulunywe nguMengameli okukhombisa ukuthi uzimisele ngokusamukela lesi sicelo.

Ukwesula kukaZarif akuthinti iModeration and Development Party kodwa kuvulela indlela izimbangi i-Alliance of Builders of Islamic Iran eholwa ngowayengumengameli e-Iran kusukela ngowezi-2005 kuya kowezi-2013 uMahmoud Ahmadinejad osefuna ukukhuza ibuya kupolitiki. Abakaze bebhekane uZarif no- Ahmadinejad nakuba ngesikhathi u-Ahmadinejad enguMengameli uZarif wayeyinxusa le-Iran e-USA. Ngesikhathi enqoba ukhetho lwezi-2005 u-Ahmadinejad wagudluza bonke labo ayebabona njengabazincengela emazweni aseNtshonalanga, kodwa ngesikhathi ethi uxosha uZarif umholi omkhulu kwezenkolo u-Ali Khomeini wakuvimba lokhu. Laba bobabili baqhubeka baba yinkukhu nempaka kwazise uZarif wayefuna ukwakha ubudlelwano obuhle ne-USA ekubeni u-Ahmadinejad engahambisani nalokhu ngokusaba ukuthi lokhu kuzolinqinda amandla leli lizwe njengoba i-USA izwana nezimbangi zabo ezinkulu eMiddle East i-Israel neSaudi Arabia ekubeni ingezwani nabahlobo bayo iSyria, iLebanon kanye neYemen.

Ngowezi-2013 inhlangano kaZarif iModeration and Development Party eyayiholwa nguMengameli uRouhani yanqoba ukhetho ngama-50.57% eyayithembisa ukwakha ubudlelwano obuhle ne-USA kwazise lawa mazwe ayengakaze azwane kusukela ngowe-1979.

Ngowezi-2016 u-Ahmadinejad wamemezela ukuthi uzongenela ukhetho lwangowezi-2017 njengomholi we-Alliance of Builders of Islamic Iran. Umholi omkhulu wezenkolo u-Ali Khomeini wamxwayisa ukuthi angalungeneli ukhetho, okuyinto azama ukuyishaya indiva kodwa ngokuthi kwagcina sekunamazwi ayiziswana ayesephuma kuKhomeini ngaye wagcina esehoxa ukulungenela ukhetho. Kuzokwazeka ukuthi ipolitiki yase-Iran ivuna umholi omkhulu wezenkolo njengoba leli libuswa ngokwezimiso zenkolo yobuSulumane.

NgoNtulikazi wezi-2009 u-Ahmadinejad waqoka u-Esfandiar Rahim Mashai njengesekela lakhe, okungenye yezinto ezona ubudlelwano phakathi kwakhe noKhomeini njengoba uMashai wake wabiza i-Israel ngabahlobo be-Iran ekubeni lawa mazwe engakaze abhekane. Lokhu kanye nenjongo yokwakha ubuhlobo ne-USA kaKhomeini ikona okwamenza waba nyamanambana u-Ahmadinejad obekubonakala sengathi akasenalo ikusasa kwezepolitiki.

Nakuba imibhikisho, ukungezwani noKhomeini, nokungafuni ukwakha ubuhlobo obuhle ne-USA bekumveza njengonekusasa u-Ahmadinejad kupolitiki yase- Iran, kodwa okwenzeka kamuva kusolisa ukuthi usengakwazi aphinde angenele nokhetho lwangowezi-2021.

Ukuhoxa kwe-USA kuNuclear Deal kubenze bakhuluma amazwi akhumbuza u-Ahmadinejad omengameli uRouhani, uZarif noKhomeini. Kusukela yahoxa iMelika kulesi sivumelwano uKhomeini uvamise ukukhuluma amazwi ayiziswana awabhekise kuMengameli uDonald Trump, uNobhala Jikelele uMike Pompeo, kanye noMcebisi weHhovisi likaMengameli uJohn Bolton. Ngosuku olwandulela umbungazo weminyaka engama-40 i-Iran yabuswa ngenkolo yobuSulumane uKhomeini wabhala kusizindalwebu sakhe ukuthi ubafisela ukufa uTrump, uPompeo, kanye noBolton njengoba ayebasola ngokuzama ukuguqisa ubuholi benkolo e-Iran. Amazwi afuze lawa angezinye zezinto ezona ubudlelwano phakathi kukaKhomeini no- Ahmadinejad okwaholela ekutheni uRouhani aqokwe njengomengameli, uZarif aqokwe njengomxhumanisi namazwe angaphandle ukuze kwakheke ubudlelwano ne-USA. Lawa mazwi abonakala evuselela inzondo kubantu base-Iran nge-USA njengoba ngombhiyozo wokubungaza iminyaka engama-40 kubuswa ngokwenkolo yobuSulumane abantu babonakala beshisa, bedubula, abanye benyathela amafulegi e-USA bephinda amazwi akhe uKhomeini ayethi alife leli lizwe nabaholi balo.

NoMengameli uRouhani kulo mbhiyozo wakhuluma okwakungalindelwa ku- Ahmadinejad kuphela ngesikhathi ebiza uMengameli uTrump ngesilima. Nakunkomfa eyayidingida ezokuphepha emazweni omhlaba eyayiseMunich eGermany uZarif wakhuluma amazwi ayiziswana nge-USA ekhuluma nokuthi ukhathele ukutotosana nayo ngoba ayithembekile.

See Also

Abantu base-Iran babonakalisa ukukhathala ukuncenga i-USA ukuthi bezwane okuyinto evulela u-Ahmadinejad umnyango wokubuya kwazise wayehamba phambili kulokhu okuyinto eyaze yathusa ngisho uKhomeini owagcina ngokuhoxisa ukumeseka kwakhe.

NgoMsombuluko uKhomeini noRouhani bahlangana noBashar Al Assad onguMengameli waseSyria kodwa oyisitha esikhulu se-USA ne-Israel okungezinye zezinkomba zokuthi sebezinikele ekutheni zilime ziye etsheni.

Nakuba umnyango wokubuya kuka-Ahmadinejad ubonakala uvuleka kupolitiki yase-Iran kodwa ukubuya kwakhe kulele ekwesekweni uKhomeini njengoba kunguye abantu abamuzwayo. Uma engase athi akanankinga nokuthi u-Ahmadinejad angenele ukhetho lwangowezi-2021, kubonakala emaningi amathuba okuthi lo mholi adlisele ogageni amaqembu amaningi kwazise isimo sepolitiki sibonakala simvuna njengoba neqhinga lokwakha ubuhlobo ne-USA selibhuntshile.

Scroll To Top